GreekEnglish (United Kingdom)

Πρόσφατα Έργα

  ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ 2019

Νέες Υπηρεσίες

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. Ε.Ε. 679/2016 (GDPR) / ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ / ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Νέα ΕΣΠΑ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 / ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ  
                     

Νέα-   ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ Ν.4399/2016 (28.2.2020)


Ολοκληρώθηκε στις 28.2 η υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των καθεστώτων "Ενίσχυση Πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων" και "Γενική Επιχειρηματικότητα" του Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4399/2016.
Η Εταιρία μας υπέβαλε στο πλαίσιο των καθεστώτων αυτών, επιχειρηματικά σχέδια στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού συνολικού προϋπολογισμού 8,5 εκατ.€.
Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων θα ξεκινήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, αναμένεται η προκήρυξη των επιμέρους καθεστώτων στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόμου.


-   ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ ISO 22000:2018


Με βάση το αναθεωρημένο πρότυπο για την υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων ΕΝ ISO 22000:2018 που αντικαθιστά την ισχύουσα έκδοση του 2005, έχει τεθεί ως ορίζοντας μετάβασης για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν σχετικό σύστημα ασφάλειας τροφίμων ο Ιούνιος 2021. Ήδη οι Οργανισμοί Πιστοποίησης έχουν ξεκινήσει και πραγματοποιούν επιθεωρήσεις τρίτου μέρους με βάση το αναθεωρημένο πρότυπο και μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος μετάβασης, τα πιστοποιητικά συμνμόρφωσης θα πρέπει να εκδίδονται με βάση τις απαιτήσεις του αναθεωρημένου προτύπου. Η Εταιρία μας ήδη έχει ξεκινήσει την αναθεώρηση των συστημάτων διαχείρισης των πελατών της, με βάση τη νέα έκδοση. Για περισσότερη ενημέρωση αλλά και για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων επικοινωνήστε μαζί μας για να σας αποστείλλουμε σχετική προσφορά για τις υπηρεσίες μας.  


- ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Η Εταιρία μας ανέλαβε ανάδοχος του έργου που αφορά την εκπόνηση μελέτης κόστους - οφέλους για το οδικό έργο "Ολοκλήρωση Περιφερειακής Οδού Τρίπολης" και την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Δ1 της Γενικής Γραμματείας Υποδομών στη χρηματοδότηση του έργου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το έργο θα ολοκληρωθεί στο πρώτο τρίμηνο του Έτους 2020.- ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.

Στην ανάθεση του υποέργου "Υπηρεσίες συμβούλου–εμπειρογνώμονα για το Έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ" στο πλαίσιο υλοποίησης του συνολικότερου έργου «Τεχνική Υποστήριξη για την υλοποίηση του Έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ στο ΕΠ ΜΔΤ ΕΣΠΑ 2014-2020 προέβει η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. προς την Εταιρία μας. Το έργο αφορά την Τεχνική Υποστήριξη της Αναθέτουσας με στόχο την έγκαιρη και άρτια υλοποίηση του Έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» και των υποστηρικτικών αυτού δράσεων. Το έργο έχει διάρκεια υλοποίηση έξι μήνες και θα ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο του 2020.


- ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ GDPR

Στο πλαίσιο της εναρμόνισης με τον ΓΚΠΔ της ΕΕ 679/2016 η εταιρεία μας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης που περιλαμβάνει ένα μίγμα πολιτικών και διαδικασιών για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των πελατών της. Η βάση για το σύστημα εναρμόνισης που τηρούμε είναι η συναίνεση των φυσικών προσώπων - πελατών μας ή των φυσικών προσώπων που αποτελούν νομίμους εκπροώσπους ή εκπροσώπους επικοινωνιας των νομικών προσώπων - πελατών μας. Η Εταιρία μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά, νομικά και τεχνολογικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ενώ παράλληλα έχει πιστοποιηθεί με βάση το Πρότυπο ΕΝ ISO 27001:2013 για τη διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών από ανεξάρτητο και διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίησης. 
Σχετικά με την επίσκεψή σας στην παρούσα ιστοσελίδα σας αναφέρουμε ότι χρησιμοποιούμε cookies που μπορείτε να απενεργοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση, τη διαχείριση και τη διαγραφή των cookies για όλα τα προγράμματα περιήγησης, σας προσκαλούμε να συμβουλευτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο All About Cookies http://www.allaboutcookies.org/
Για κάθε επιπρόσθετη πληροφόρηση παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί σας στο e-mail της εταιρείας iapetos@iapetos.gr


Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, στηρίζονται στην μακρά εμπειρία που έχει αποκτήσει από την δραστηριοποίησή της στο χώρο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και στο υψηλό επίπεδο του ανθρωπίνου δυναμικού της.

Η παροχή αποτελεσματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών βασίζεται:

 • Στην εμπειρία και την γνώση
 • Στην καινοτομία
 • Στην ευελιξία
 • Στην δημιουργικότητα

Η εταιρία διαθέτει τεκμηριωμένη επάρκεια στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, η οποία στοιχειοθετείται από τα παρακάτω:

 • Είναι πιστοποιημένη στην «παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Τεχνολογίας και Ανάπτυξης» κατά ΕΝ ISO 9001:2015 για την διαχείριση της ποιότητας και κατά ΕΝ ISO 27001:2013 για τη διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών.
 • Είναι  μέλος του Συνδέσμου Εταιριών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) καθώς και της Ελληνικής Εταιρίας Συμβούλων Μάνατζμεντ
 • Η πλειονότητα των στελεχών της, είναι επικεφαλής επιθεωρητές συστημάτων διαχείρισης, καθώς επίσης συμμετέχουν σε Μητρώα Αξιολογητών Δράσεων του ΕΣΠΑ
 • Στο πελατολόγιό μας ανήκουν Οργανισμοί του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, που τους υποστηρίζουμε ως τεχνικοί σύμβουλοι στην υλοποίηση έργων τους

Πελάτες

Δημόσιος Τομέας

 • Υπουργείο Ανάπτυξης – Γ.Γ. Βιομηχανίας
 • Υπουργείο Υποδομών-Μεταφορών και Δικτύων
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 • Υπουργείο Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
 • Υπουργείο Πολιτισμού
 • Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
 • Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
 • Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.)
 • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
 • Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ)
 • Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ Α.Ε.)
 • Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Ιδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.
 • Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού 
 • Δήμος Χαλανδρίου
 • Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
 • ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., Υπουργείο Δικαιοσύνης

Διεθνείς πελάτες

 • RENAULT
 • Instituta Andalluz de Tecnologia
 • University of Derby
 • University of Southampton
 • Universite de Reims
 • Universitas Malacitana
 • Provincia Di Salerno
 • Scheepvaart En Transport College
 • IVECO
 • Pohjois – Savon
 • ΑΒΒ
 • Robotiker

Ιδιώτες πελάτες

 • Χ. ΡΟΚΚΑΣ ΑΒΕΕ (Όμιλος IBERDROLA)
 • CENTRIC MULTIMEDIA A.E.
 • WEINDENHAMMER HELLAS
 • ATHENS TECHNOLOGY CENTER
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.
 • ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
 • WILO HELLAS ABEE
 • ΙΝΝΕWS A.E.
 • ECO CARS, ANAΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
 • REAL MEDIA A.E.
 • PROXIMITY ZZ DOT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
 • GENERATION NETWORK S.A.
 • UNIXFOR S.A.
 • ΑΦΟΙ ΦΛΩΡΟΥ Α.Ε.-FAMILY METAL SCRUB
 • ΤΗΙΝΚ DIGITAL Α.Ε.
 • MOVINORD HELLAS S.A.
 • TUV AUSTRIA HELLAS 
 • COMSPEQ IT SOLUTIONS
 • DQS HELLAS 
 • PRESS BOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
 • EUNICE ENERGY GROUP
 • RETD Α.Ε.

1. Περιφέρειες επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχεία α) της Συνθήκης από 01.01.2017 – 31.12.2020

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Θεσσαλίας

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Ηπείρου

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Πελοποννήσου

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου

35%

45%

55%

2. Περιφέρειες επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχεία γ) της συνθήκης


Από 01.01.2017 – 31.12.2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γρεβενών

25%

35%

45%

Καστοριάς

25%

35%

45%

Κοζάνης

25%

35%

45%

Φλώρινας

25%

35%

45%

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

25%

35%

45%

ΚΡΗΤΗΣ

25%

35%

45%

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ευρυτανίας

25%

35%

45%

Βοιωτίας

20%

30%

40%

Φθιώτιδας

20%

30%

40%

Εύβοιας

20%

30%

40%

Φωκίδας

20%

30%

40%

ΑΤΤΙΚΗΣ

20%

30%

40%

ΝΟΤΙΟΥ ΑΓΑΙΟΥ

20%

30%

40%