GreekEnglish (United Kingdom)

Πρόσφατα Έργα

  ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ 2019-2020

Νέες Υπηρεσίες

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. Ε.Ε. 679/2016 (GDPR) / ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ / ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Νέα ΕΣΠΑ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 / ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ  
                     

ΝέαΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Covid-19 ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: Έναρξη Υποβολών: 23/10/2020 και ώρα 13.00, Λήξη Υποβολών:  09/12/2020 και ώρα 15.00. (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΑΠΟ 23.10 σε 9.12.2020)

Προϋπολογισμός Δράσης: 200 εκατ. Ευρώ (Περιφέρεια Αττικής – ΕΣΠΑ 2014-2020) - Στόχος της Δράσης είναι η καταβολή ενίσχυσης (μη Επιστρεπτέα Επιχορήγηση) σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής.

Περισσότερη πληροφόρηση στο Banner NEA EΣΠΑ για τη δράση και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Για την υποβολή της πρότασής σας καλέστε μας στο 210-6145400.


- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ "ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΜΜΕ" ΤΟΥ ΕΣΠΑ 

Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, παρατείνεται, για δεύτερη φορά και για δύο ακόμη μήνες, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στη Δράση "ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΜΜΕ"
Η Δράση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης έως την 31η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 17:00, και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Η διαδικασία της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 (Υποβολές έως 11.12.2020)

Εκδόθηκε από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ το πρόγραμμα επιχορήγησης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ  που αφορά είτε υφιστάμενες (με τουλάχιστο δυο χρήσεις) ΠΜΜΕ ή νέες (χωρίς διαχειριστική χρήση με έναρξη προ της 20.7.2020), συνολικού προϋπολογισμού 40 εκατ.€ για επενδύσεις από 400.000€ έως 3.000.000€ ανά πρόταση και με ενίσχυση από 20% έως 55% αναλόγως της Περιφέρειας Υλοποίησης, του είδους του φορέα της επένδυσης (πολύ μικρή - μικρή - μεσαία επιχείρηση) και της κατηγορίας δαπανών.
Οι προτάσεις υποβάλλονται έως 11.12.2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Α.Φ.Μ.: 094355437 – ΑΡ. ΓΕΜΗ 001058001000 / ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27598/01ΑΤ/Β/92/462(07))

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31η Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9η πρωινή, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Πεντέλης 51, 2ος όροφος, Μαρούσι, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2019-31/12/2019, μετά των έπ’ αυτού έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019, 3. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις. Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΘΗΝΑ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

 - ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Η Εταιρία μας ανέλαβε ανάδοχος του έργου που αφορά την εκπόνηση μελέτης κόστους - οφέλους για το οδικό έργο "Ολοκλήρωση Περιφερειακής Οδού Τρίπολης" και την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Δ1 της Γενικής Γραμματείας Υποδομών στη χρηματοδότηση του έργου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος Έτους 2020.


- ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ GDPR

Στο πλαίσιο της εναρμόνισης με τον ΓΚΠΔ της ΕΕ 679/2016 η εταιρεία μας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης που περιλαμβάνει ένα μίγμα πολιτικών και διαδικασιών για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των πελατών της. Η βάση για το σύστημα εναρμόνισης που τηρούμε είναι η συναίνεση των φυσικών προσώπων - πελατών μας ή των φυσικών προσώπων που αποτελούν νομίμους εκπροώσπους ή εκπροσώπους επικοινωνιας των νομικών προσώπων - πελατών μας. Η Εταιρία μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά, νομικά και τεχνολογικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ενώ παράλληλα έχει πιστοποιηθεί με βάση το Πρότυπο ΕΝ ISO 27001:2013 για τη διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών από ανεξάρτητο και διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίησης. 
Σχετικά με την επίσκεψή σας στην παρούσα ιστοσελίδα σας αναφέρουμε ότι χρησιμοποιούμε cookies που μπορείτε να απενεργοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση, τη διαχείριση και τη διαγραφή των cookies για όλα τα προγράμματα περιήγησης, σας προσκαλούμε να συμβουλευτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο All About Cookies http://www.allaboutcookies.org/
Για κάθε επιπρόσθετη πληροφόρηση παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί σας στο e-mail της εταιρείας iapetos@iapetos.gr


Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, στηρίζονται στην μακρά εμπειρία που έχει αποκτήσει από την δραστηριοποίησή της στο χώρο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και στο υψηλό επίπεδο του ανθρωπίνου δυναμικού της.

Η παροχή αποτελεσματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών βασίζεται:

 • Στην εμπειρία και την γνώση
 • Στην καινοτομία
 • Στην ευελιξία
 • Στην δημιουργικότητα

Η εταιρία διαθέτει τεκμηριωμένη επάρκεια στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, η οποία στοιχειοθετείται από τα παρακάτω:

 • Είναι πιστοποιημένη στην «παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Τεχνολογίας και Ανάπτυξης» κατά ΕΝ ISO 9001:2015 για την διαχείριση της ποιότητας και κατά ΕΝ ISO 27001:2013 για τη διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών.
 • Είναι  μέλος του Συνδέσμου Εταιριών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) καθώς και της Ελληνικής Εταιρίας Συμβούλων Μάνατζμεντ
 • Η πλειονότητα των στελεχών της, είναι επικεφαλής επιθεωρητές συστημάτων διαχείρισης, καθώς επίσης συμμετέχουν σε Μητρώα Αξιολογητών Δράσεων του ΕΣΠΑ
 • Στο πελατολόγιό μας ανήκουν Οργανισμοί του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, που τους υποστηρίζουμε ως τεχνικοί σύμβουλοι στην υλοποίηση έργων τους

Πελάτες

Δημόσιος Τομέας

 • Υπουργείο Ανάπτυξης – Γ.Γ. Βιομηχανίας
 • Υπουργείο Υποδομών-Μεταφορών και Δικτύων
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 • Υπουργείο Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
 • Υπουργείο Πολιτισμού
 • Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
 • Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
 • Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.)
 • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
 • Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ)
 • Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ Α.Ε.)
 • Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Ιδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.
 • Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού 
 • Δήμος Χαλανδρίου
 • Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
 • ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., Υπουργείο Δικαιοσύνης

Διεθνείς πελάτες

 • RENAULT
 • Instituta Andalluz de Tecnologia
 • University of Derby
 • University of Southampton
 • Universite de Reims
 • Universitas Malacitana
 • Provincia Di Salerno
 • Scheepvaart En Transport College
 • IVECO
 • Pohjois – Savon
 • ΑΒΒ
 • Robotiker

Ιδιώτες πελάτες

 • Χ. ΡΟΚΚΑΣ ΑΒΕΕ (Όμιλος IBERDROLA)
 • CENTRIC MULTIMEDIA A.E.
 • WEINDENHAMMER HELLAS
 • ATHENS TECHNOLOGY CENTER
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.
 • ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
 • WILO HELLAS ABEE
 • ΙΝΝΕWS A.E.
 • ECO CARS, ANAΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
 • REAL MEDIA A.E.
 • PROXIMITY ZZ DOT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
 • GENERATION NETWORK S.A.
 • UNIXFOR S.A.
 • ΑΦΟΙ ΦΛΩΡΟΥ Α.Ε.-FAMILY METAL SCRUB
 • ΤΗΙΝΚ DIGITAL Α.Ε.
 • MOVINORD HELLAS S.A.
 • TUV AUSTRIA HELLAS 
 • COMSPEQ IT SOLUTIONS
 • DQS HELLAS 
 • PRESS BOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
 • EUNICE ENERGY GROUP
 • RETD Α.Ε.

1. Περιφέρειες επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχεία α) της Συνθήκης από 01.01.2017 – 31.12.2020

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Θεσσαλίας

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Ηπείρου

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Πελοποννήσου

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου

35%

45%

55%

2. Περιφέρειες επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχεία γ) της συνθήκης


Από 01.01.2017 – 31.12.2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γρεβενών

25%

35%

45%

Καστοριάς

25%

35%

45%

Κοζάνης

25%

35%

45%

Φλώρινας

25%

35%

45%

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

25%

35%

45%

ΚΡΗΤΗΣ

25%

35%

45%

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ευρυτανίας

25%

35%

45%

Βοιωτίας

20%

30%

40%

Φθιώτιδας

20%

30%

40%

Εύβοιας

20%

30%

40%

Φωκίδας

20%

30%

40%

ΑΤΤΙΚΗΣ

20%

30%

40%

ΝΟΤΙΟΥ ΑΓΑΙΟΥ

20%

30%

40%