GreekEnglish (United Kingdom)

Πρόσφατα Έργα

  ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ 2019-2020

Νέες Υπηρεσίες

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. Ε.Ε. 679/2016 (GDPR) / ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ / ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Νέα ΕΣΠΑ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 / ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ  
                     

Νέα-  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ "ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" ΚΑΙ "ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ" ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ Ν.4399/2016
Υποβολές Προτάσεων από 01.08.2020 έως 30.10.2020

Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Οικονομίας ο 3ος κύκλος των καθεστώτων "ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ" και "ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" με περίοδο υποβολή από 01.08.2020 έως 30.11.2020.
περισσότερη ενημέρωση στο banner μας ΝΕΑ ΕΣΠΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Α.Φ.Μ.: 094355437 – ΑΡ. ΓΕΜΗ 001058001000 / ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27598/01ΑΤ/Β/92/462(07))

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31η Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9η πρωινή, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Πεντέλης 51, 2ος όροφος, Μαρούσι, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2019-31/12/2019, μετά των έπ’ αυτού έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.

3. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΘΗΝΑ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

 - ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (Απρίλιος 2020)

Στις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας του Covid-19 και με δεδομένη την αλλαγή των συνθηκών επιχειρηματικότητας για το προσεχές διάστημα, οι Οργανισμοί ανασυντάσσονται και αναπροσαρμόζουν συνεχώς τα καθημερινά τους δεδομένα και προχωρούν στο μετασχηματισμό της αναπτυξιακής τους στρατηγικής. Την περίοδο που διανύουμε πληθαίνουν οι ανάγκες συνεργειών και δημιουργίας νέων σχηματισμών μέσα από στρατηγικές συμμαχίες, εξαγορές και ενοποιήσεις. Για το λόγο αυτό και καθίσταται απαραίτητη τόσο η εκτίμηση της θέσης μιας επιχείρησης, όσο και η διερεύνηση στοιχείων επιχειρήσεων που ενδιαφέρουν μετόχους ή διευθύνοντες εταίρους, για να διαπιστώσουν μεγέθη προς πιθανή αγορά ή συγχώνευση.  

Για το λόγο αυτό και με γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς το πελατολόγιό μας, η Εταιρία μας λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες που επέφερε η υγειονομική πανδημία, σχεδίασε και ανέπτυξε κατά τη διάρκεια των μέτρων υγειονομικής προστασίας, μια νέα δέσμη υπηρεσιών που αφορούν όλο το εύρος του πελατολογίου της (υφιστάμενο / δυνητικό) και συνοψίζεται στα κάτωθι:


Υπηρεσίες εξοικονόμησης κόστους με τη χρήση ειδικών εργαλείων πληροφορικής
Υπηρεσίες αποτίμησης και υπολογισμού της θέσης μιας επιχείρησης 
Εκτίμηση δυνατότητας συνεργειών με βάση τον προγραμματισμό και την αναπτυξιακή στρατηγική, όπως επίσης και εκπόνηση πλάνου συνεργασίας ή συγχώνευσης με ομοειδείς επιχειρήσεις
Εκτίμηση πιθανών εξαγορών με βάση τις σχεδιαζόμενες  ενέργειες της Διοίκησης
Εκπόνηση επιχειρησιακού και στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες, έχουν σχεδιαστεί καθετοποιημένα, υποστηρίζονται και με custom εργαλεία πληροφορικής εφαρμόσιμα ειδικά για την κάθε περίπτωση, ενώ χρησιμοποιούνται μεθοδολογίες και επιστημονικά εργαλεία και τεχνικές, που έχουν δοκιμαστεί στο χρόνο και αποτελούν σύγχρονη βάση αναφοράς, για την έκδοση σαφών αποτελεσμάτων, με γνώμονα την τελική επίτευξη των στόχων που έχουν θεσπιστεί.

Παράλληλα τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία ρευστότητας που εκδόθηκαν σε πρώτη φάση για την κάλυψη των απαιτήσεων κεφαλαίων κίνησης λόγω των εκτάκτων συνθηκών, είτε μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ΕΠΑΝΕκ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, είτε μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, είτε μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων Περιφερειών τα οποία θα επικαιροποιούνται με νέους κύκλους προκηρύξεων και στο άμεσο μέλλον, καθιστούν απαραίτητη την υποστήριξη ενός οργανισμού στην υποβολή των σχετικών αιτήσεων.  

Προγράμματα ενίσχυσης όπως το ΤΕΠΙΧ ΙΙ, Δράσεις όπως η "Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19", απαιτούν συνεργασία με εξειδικευμένο σύμβουλο που θα πρέπει να γνωρίζει όχι μόνο την υποβολή του αιτήματος, αλλά και την θέση της επιχείρησης, τον τρόπο κάλυψης των οικονομικών της αναγκών, αλλά και την ορθή καθοδήγηση στη συλλογή των αναγκαίων δικαιολογητικών.  

Για όλες τις παραπάνω νέες υπηρεσίες, τα στελέχη μας είναι στην διάθεσή σας για την κατάλληλη υποστήριξή σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-6145400.


ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  με βάση το Σχήμα Πιστοποίησης COVID-Shield του Οργανισμού TUV AUSTRIA HELLAS (Απρίλιος 2020).

Η Εταιρία μας στο πλαίσιο της ανάπτυξης νέων υπηρεσιών προς το πελατολόγιό της, στις ιδιαίτερες και πρωτόγνωρες συνθήκες που διανύουμε λόγω της υγειονομικής κρίσης του Covid-19 και λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν από την κρίση αυτή, τα οποία αφορούν τόσο θέματα προστασίας της ανθρώπινης υγείας, όσο οικονομικά ζητήματα που θα προκύψουν ως απόρροια των έκτακτων συνθηκών της κρίσης,  προχώρησε στην παροχή μιας νέας υπηρεσίας που αφορά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης βάση των απαιτήσεων του Σχήματος Πιστοποίησης Covid Shield του Οργανισμού Πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLASΤο σχήμα πιστοποίησης Covid Shield που αναπτύχθηκε από τον Οργανισμό TUV AUSTRIA HELLAS αφορά επιχειρήσεις που σχετίζονται με παροχή υπηρεσιών που εξυπηρετούν πλήθος πελατών και διαθέτουν χώρους στους οποίους ευνοείται η συνάθροιση. Ενδεικτικές επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να πιστοποιηθούν μέσω του σχήματος αυτού είναι:

Εμπορικά Κέντρα (shopping malls), Επιχειρήσεις λιανικού/χονδρικού εμπορίου, Επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής - Εστιατόρια, Ξενοδοχειακές Μονάδες πάσης μορφής, Ιδιωτικά Μέσα Μεταφοράς (ΚΤΕΛ, εταιρίες ΤΑΧΙ κλπ.) καθώς και σταθμοί και μέσα μεταφοράς, Επιχειρήσεις στον κλάδο των ταχυμεταφορών (Courier), Επιχειρήσεις στον κλάδο του πολιτισμού και των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, Επιχειρήσεις του κλάδου εκπαίδευσης (Ιδ. Εκπαιδευτήρια & Σχολεία / Κέντρα Κατάρτισης), Μουσεία / Καλλιτεχνικοί Χώροι (Θέατρα / Κινηματογράφοι κλπ), Αίθουσες εκδηλώσεων, Κομμωτήρια και Κέντρα Αισθητικής, Γυμναστήρια, ενώ παράλληλα είναι εφικτή η εφαρμογή των απαιτήσεων του σχήματος και σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Ο σκοπός της πιστοποίησης με βάση το σχήμα Covid Shield είναι να επαληθευθεί ότι μια επιχείρηση εφαρμόζει και διαθέτει κατάλληλους μηχανισμούς και επαρκείς πόρους, αλλά και κατάλληλη χωροδιάταξη υποδομής ώστε να αποφεύγεται η εισδοχή και η εξάπλωση της νόσου του Κορωναϊού (Covid-19) στις εγκαταστάσεις της και ότι τηρούνται όλα τα κατάλληλα μέτρα διαχείρισης πιθανών κινδύνων και ότι κάθε αναγνωρισμένος κίνδυνος αντιμετωπίζεται σε άμεσο χρόνο με κατάλληλες ενέργειες, βάση των οδηγιών και των υγειονομικών πρωτοκόλλων που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες και κατάλληλες αρχές. Τα επίπεδα πιστοποίησης του Σχήματος Covid Shield του Οργανισμού Πιστοποίησης Tuv Austria Hellas, διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες ως ακολούθως:

Επίπεδο Πιστοποίησης Principal όπου διενεργείται μια επιθεώρηση ελέγχου κατ’ έτος στη διάρκεια της τριετίας που διαρκεί το πιστοποιητικό (σύνολο τρείς επιθεωρήσεις στην 3ετία)  και το χρονικό περιθώριο ειδοποίησης πριν την αιφνιδιαστική επιθεώρηση είναι δέκα (10) ημέρες, Επίπεδο Πιστοποίησης High όπου διενεργούνται τρείς (3) επιθεωρήσεις  ελέγχου κατ’ έτος στη διάρκεια της τριετίας που διαρκεί το πιστοποιητικό (σύνολο εννέα επιθεωρήσεις στην 3ετία) και το χρονικό περιθώριο ειδοποίησης πριν την αιφνιδιαστική επιθεώρηση είναι δέκα (10) ημέρες, Επίπεδο Πιστοποίησης Excellent  όπου διενεργούνται πέντε (5) επιθεωρήσεις  ελέγχου κατ’ έτος στη διάρκεια της τριετίας που διαρκεί το πιστοποιητικό (σύνολο δεκαπέντε επιθεωρήσεις στην 3ετία) και το χρονικό περιθώριο ειδοποίησης πριν την αιφνιδιαστική επιθεώρηση είναι πέντε (5) ημέρες. Η Επιχείρηση που εκφράζει τη θέλησή της για να πιστοποιηθεί μπορεί να διαλέξει το επίπεδο πιστοποίησης που θέλει και να πιστοποιηθεί με βάση το σύστημα πολιτικών, διαδικασιών και οδηγιών που η ομάδα μας θα εκπονήσει, δημιουργώντας ένα σύστημα διαχείρισης ικανό να καλύψει τις απαιτήσεις του Σχήματος Πιστοποίησης.

Η Εταιρία μας διαθέτοντας την κατάλληλη εμπειρία και γνώση καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένα στελέχη πάνω στο σχήμα πιστοποίησης Covid Shield είναι σε θέση να δημιουργήσει ένα κατάλληλο σύστημα διαχείρισης που να εναρμονίζεται απόλυτα με τις απαιτήσεις του Σχήματος Πιστοποίησης δημιουργώντας ένα πλέγμα διαδικασιών, πολιτικών, οδηγιών και τεκμηριωτικού υλικού, ώστε να είναι εφικτή η Πιστοποίηση από τον Οργανισμό TUV AUSTRIA HELLAS με διάρκεια ισχύος τρία έτη.

Η πιστοποίηση με βάση το Σχήμα Covid Shield παρέχει πλέον τα εχέγγυα για την ασφαλή παροχή υπηρεσιών, καθώς βασίζεται σε πρωτόκολλα και δεδομένα που στηρίζονται σε Παγκόσμιους, Διεθνείς και Εθνικούς Οργανισμούς προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

Τα στελέχη μας είναι στη διάθεσή σας για την παροχή της νέας αυτής υπηρεσίας μας σε άμεσο χρόνο. Επικοινωνήστε μαζί μας στο Τ.Κ. 210 6145400.


-
   ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ ISO 22000:2018


Με βάση το αναθεωρημένο πρότυπο για την υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων ΕΝ ISO 22000:2018 που αντικαθιστά την ισχύουσα έκδοση του 2005, έχει τεθεί ως ορίζοντας μετάβασης για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν σχετικό σύστημα ασφάλειας τροφίμων ο Ιούνιος 2021. Ήδη οι Οργανισμοί Πιστοποίησης έχουν ξεκινήσει και πραγματοποιούν επιθεωρήσεις τρίτου μέρους με βάση το αναθεωρημένο πρότυπο και μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος μετάβασης, τα πιστοποιητικά συμνμόρφωσης θα πρέπει να εκδίδονται με βάση τις απαιτήσεις του αναθεωρημένου προτύπου. Η Εταιρία μας ήδη έχει ξεκινήσει την αναθεώρηση των συστημάτων διαχείρισης των πελατών της, με βάση τη νέα έκδοση. Για περισσότερη ενημέρωση αλλά και για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων επικοινωνήστε μαζί μας για να σας αποστείλλουμε σχετική προσφορά για τις υπηρεσίες μας.  


- ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Η Εταιρία μας ανέλαβε ανάδοχος του έργου που αφορά την εκπόνηση μελέτης κόστους - οφέλους για το οδικό έργο "Ολοκλήρωση Περιφερειακής Οδού Τρίπολης" και την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Δ1 της Γενικής Γραμματείας Υποδομών στη χρηματοδότηση του έργου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το έργο θα ολοκληρωθεί στο πρώτο εξάμηνο του Έτους 2020.


- ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ GDPR

Στο πλαίσιο της εναρμόνισης με τον ΓΚΠΔ της ΕΕ 679/2016 η εταιρεία μας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης που περιλαμβάνει ένα μίγμα πολιτικών και διαδικασιών για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των πελατών της. Η βάση για το σύστημα εναρμόνισης που τηρούμε είναι η συναίνεση των φυσικών προσώπων - πελατών μας ή των φυσικών προσώπων που αποτελούν νομίμους εκπροώσπους ή εκπροσώπους επικοινωνιας των νομικών προσώπων - πελατών μας. Η Εταιρία μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά, νομικά και τεχνολογικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ενώ παράλληλα έχει πιστοποιηθεί με βάση το Πρότυπο ΕΝ ISO 27001:2013 για τη διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών από ανεξάρτητο και διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίησης. 
Σχετικά με την επίσκεψή σας στην παρούσα ιστοσελίδα σας αναφέρουμε ότι χρησιμοποιούμε cookies που μπορείτε να απενεργοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση, τη διαχείριση και τη διαγραφή των cookies για όλα τα προγράμματα περιήγησης, σας προσκαλούμε να συμβουλευτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο All About Cookies http://www.allaboutcookies.org/
Για κάθε επιπρόσθετη πληροφόρηση παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί σας στο e-mail της εταιρείας iapetos@iapetos.gr


Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, στηρίζονται στην μακρά εμπειρία που έχει αποκτήσει από την δραστηριοποίησή της στο χώρο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και στο υψηλό επίπεδο του ανθρωπίνου δυναμικού της.

Η παροχή αποτελεσματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών βασίζεται:

 • Στην εμπειρία και την γνώση
 • Στην καινοτομία
 • Στην ευελιξία
 • Στην δημιουργικότητα

Η εταιρία διαθέτει τεκμηριωμένη επάρκεια στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, η οποία στοιχειοθετείται από τα παρακάτω:

 • Είναι πιστοποιημένη στην «παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Τεχνολογίας και Ανάπτυξης» κατά ΕΝ ISO 9001:2015 για την διαχείριση της ποιότητας και κατά ΕΝ ISO 27001:2013 για τη διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών.
 • Είναι  μέλος του Συνδέσμου Εταιριών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) καθώς και της Ελληνικής Εταιρίας Συμβούλων Μάνατζμεντ
 • Η πλειονότητα των στελεχών της, είναι επικεφαλής επιθεωρητές συστημάτων διαχείρισης, καθώς επίσης συμμετέχουν σε Μητρώα Αξιολογητών Δράσεων του ΕΣΠΑ
 • Στο πελατολόγιό μας ανήκουν Οργανισμοί του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, που τους υποστηρίζουμε ως τεχνικοί σύμβουλοι στην υλοποίηση έργων τους

Πελάτες

Δημόσιος Τομέας

 • Υπουργείο Ανάπτυξης – Γ.Γ. Βιομηχανίας
 • Υπουργείο Υποδομών-Μεταφορών και Δικτύων
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 • Υπουργείο Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
 • Υπουργείο Πολιτισμού
 • Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
 • Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
 • Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.)
 • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
 • Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ)
 • Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ Α.Ε.)
 • Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Ιδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.
 • Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού 
 • Δήμος Χαλανδρίου
 • Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
 • ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., Υπουργείο Δικαιοσύνης

Διεθνείς πελάτες

 • RENAULT
 • Instituta Andalluz de Tecnologia
 • University of Derby
 • University of Southampton
 • Universite de Reims
 • Universitas Malacitana
 • Provincia Di Salerno
 • Scheepvaart En Transport College
 • IVECO
 • Pohjois – Savon
 • ΑΒΒ
 • Robotiker

Ιδιώτες πελάτες

 • Χ. ΡΟΚΚΑΣ ΑΒΕΕ (Όμιλος IBERDROLA)
 • CENTRIC MULTIMEDIA A.E.
 • WEINDENHAMMER HELLAS
 • ATHENS TECHNOLOGY CENTER
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.
 • ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
 • WILO HELLAS ABEE
 • ΙΝΝΕWS A.E.
 • ECO CARS, ANAΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
 • REAL MEDIA A.E.
 • PROXIMITY ZZ DOT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
 • GENERATION NETWORK S.A.
 • UNIXFOR S.A.
 • ΑΦΟΙ ΦΛΩΡΟΥ Α.Ε.-FAMILY METAL SCRUB
 • ΤΗΙΝΚ DIGITAL Α.Ε.
 • MOVINORD HELLAS S.A.
 • TUV AUSTRIA HELLAS 
 • COMSPEQ IT SOLUTIONS
 • DQS HELLAS 
 • PRESS BOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
 • EUNICE ENERGY GROUP
 • RETD Α.Ε.

1. Περιφέρειες επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχεία α) της Συνθήκης από 01.01.2017 – 31.12.2020

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Θεσσαλίας

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Ηπείρου

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Πελοποννήσου

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου

35%

45%

55%

2. Περιφέρειες επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχεία γ) της συνθήκης


Από 01.01.2017 – 31.12.2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γρεβενών

25%

35%

45%

Καστοριάς

25%

35%

45%

Κοζάνης

25%

35%

45%

Φλώρινας

25%

35%

45%

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

25%

35%

45%

ΚΡΗΤΗΣ

25%

35%

45%

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ευρυτανίας

25%

35%

45%

Βοιωτίας

20%

30%

40%

Φθιώτιδας

20%

30%

40%

Εύβοιας

20%

30%

40%

Φωκίδας

20%

30%

40%

ΑΤΤΙΚΗΣ

20%

30%

40%

ΝΟΤΙΟΥ ΑΓΑΙΟΥ

20%

30%

40%