GreekEnglish (United Kingdom)

Πρόσφατα Έργα

  ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ 

Νέες Υπηρεσίες

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ

Νέα ΕΣΠΑ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 / ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ  
                     

Νέα- ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (από 18.9.2019)
Στο πλαίσιο της πολιτικής για την προώθηση της έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης εκδόθηκε πρόσκληση για τη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων ανταγωνιστικών έργων, με τη χορήγηση δανείων με πόρους από το Ταμείο Υποδομών (χρηματοδότηση από το Ε.Π. ΕΠΑΝΕΚ του Υπ. Ανάπτυξης), μέσω της Εθνικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ETEπ), η οποία και διαχειρίζεται τους πόρους του Ταμείου. Προτάσεις χρηματοδότησης δύναται να υποβληθούν από οποιονδήποτε φορέα (μεμονωμένο ή σε σύμπραξη). Οι προτάσεις θα πρέπει να συμβάλλουν στην υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς όπως επίσης και στη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος  και στην προώθηση της αποδοτικότητας και της βέλτιστης αξιοποίησης πόρων.
Ενδεικτικά έργα που δύναται να χρηματοδοτηθούν είναι έργα αστικών υποδομών, υποδομών ύδρευσης και διαχείρισης / επεξεργασίας απορριμάτων, υποδομών με επίδραση στην ανάπτυξη αστικών και νησιωτικών περιοχών, εκμετάλλευσης αποθέματος δημόσιων περιουσιακών στοιχείων.
Οι προτάσεις δύναται να υποβληθούν έως την εξάντληση των πόρων του Ταμείου Υποδομών με ολοκλήρωση έως τις 31.12.2023 και κάθε έργο δύναται να έχει ύψος χρηματοδότησης έως 15 εκατ.€ και η ανάλυση του χρηματοδοτικού σχήματος δύναται να είναι με 65% χρηματοδότηση από πόρους του Ταμείου, 10% θα πρέπει να είναι ίδια συμμετοχή του Φορέα της επένδυσης και 25% τραπεζικό δάνειο συγχρηματοδότησης από χρηματοπιστωτικό οργανισμό. 
Επιλέξιμες δαπάνες είναι η αγορά γης, η αγορά παγίων, ο ΦΠΑ (εφόσον ο φορέας δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης βάση του κώδικα ΦΠΑ), τα τραπεζικά έξοδα, οι αμοιβές συμβούλων, τα έξοδα εγγυήσεων. Η αξιολόγηση των προτάσεων θα πραγματοποιείται εντός 2 μηνών από την υποβολή τους.
Απαιτείται για την αξιολόγηση των προτάσεων η σύνταξη επενδυτικού σχεδίου και χρηματο-οικονομικού μοντέλου της επένδυσης.
Η Εταιρία μας διαθέτοντας πολύ μεγάλη εμπειρία στις διαδικασίες χρηματοδότησης έργων με εργαλεία της ΕΤΕπ και έχοντας εκπονήσει πληθώρα επενδυτικών σχεδίων και χρηματο-οικονομικών μοντέλων είναι στη διάθεσή σας για κάθε πληροφόρηση όπως επίσης και δύναται να υποστηρίξει τις αιτήσεις των έργων. Επικοινωνήστε μαζί μας για όποια πρόσθετη πληροφόρηση.


-  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ (Υποβολές από 3.7 - 16.12.2019)

Η προκήρυξη του νέου καθεστώτος ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου (Ν.4399/16) δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και πλέον είναι εφικτή η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις διατάξεις του Νόμου. Περισσότερη ενημέρωση στο banner μας ΝΕΑ ΕΣΠΑ

- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΡΟΥ 4.2.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙς ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Προκηρύχθηκε από τις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας η Δράση 4.2.1. Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος I, γεωργικό προϊόν (μεταποίηση).  
Δικαιούχοι είναι υφιστάμενα νομικά πρόσωπα σε όλες τις προσκλήσεις, ενώ στην περιφέρεια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ δικαιούχοι είναι και υφιστάμενοι αγρότες – φυσικά πρόσωπα. Η επιχορήγηση για την Αττική ανέρχεται στο 40% του προϋπολογισμού,  ενώ για τη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία στο 50%. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν δύναται να έχουν προϋπολογισμό από 100.000€ έως και 599.999,99€.
Οι προτάσεις έχουν περίοδο υποβολής για την Κ
ΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ από 20/09/2019 έως 19/12/2019, για την ΑΤΤΙΚΗ από 26/07/2019 - 22/11/2019 και για την ΘΕΣΣΑΛΙΑ από 15/07/2019 - 15/11/2019.


- ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Η Εταιρία μας ανέλαβε ανάδοχος του έργου που αφορά την εκπόνηση μελέτης κόστους - οφέλους για το οδικό έργο "Ολοκλήρωση Περιφερειακής Οδού Τρίπολης" και την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Δ1 της Γενικής Γραμματείας Υποδομών στη χρηματοδότηση του έργου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε ορίζοντα τεσσάρων μηνών εντός του τρέχοντος έτους. 


- ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.

Στην ανάθεση του υποέργου "Υπηρεσίες συμβούλου–εμπειρογνώμονα για το Έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ" στο πλαίσιο υλοποίησης του συνολικότερου έργου «Τεχνική Υποστήριξη για την υλοποίηση του Έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ στο ΕΠ ΜΔΤ ΕΣΠΑ 2014-2020 προχώρησε η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.  προς την Εταιρία μας. Το έργο αφορά την Τεχνική Υποστήριξη της Αναθέτουσας με στόχο την έγκαιρη και άρτια υλοποίηση του Έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» και των υποστηρικτικών αυτού δράσεων.


- ΑΝΑΛΗΨΗ 
ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Στην ανάθεση του Έργου  
εκπόνηση μελέτης ανάλυσης κόστους – οφέλους για το οδικό έργο Παράκαμψη Χαλκίδας και Ψαχνών ως προέκταση του αρχικού έργου, προέβη η Γενική Γραμματεία Υποδομών προς την Εταιρία μας με σκοπό τη χρηματοδότηση του έργου από την Ε.Ε. και την ΕΤεΠ


- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ  (General Data Protection Regulation -GDPR)
Η Εταιρία μας στο πλαίσιο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της, είναι σε θέση να υποστηρίξει Οργανισμούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, στην εναρμόνισή με τις διατάξεις του Κανονισμού, μέσω της εκπόνησης συγκεκριμένων διαδικασιών που αφορούν τη σύνταξη και υλοποίηση προγράμματος προστασίας δεδομένων, την εκτίμηση κινδύνου (risk assessment, risk treatment), την ανάπτυξη πολιτικών για την προστασία προσωπικών δεδομένων, τη δημιουργία incident response plan, την υλοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων ετοιμότητας, την επικοινωνία με την ΑΠΔΠΧ κ.α.). Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, η αποτύπωση ελλείψεων και η χάραξη στρατηγικής για την πλήρη ενσωμάτωση των απαιτήσεων του κανονισμού, αποτελεί το βασικό μέρος των υπηρεσιών μας.
Η πλειονότητα των στελεχών μας έλαβε τη σχετική εκπαίδευση από Οργανισμό Πιστοποίησης μέσω 5νθήμερου σεμιναρίου για τον Κανονισμό GDPR και τις απαιτήσεις των DPO's και συμμετείχαν επιτυχώς στις σχετικές εξετάσεις του σχήματος πιστοποίησης για την πιστοποίηση των προσόντων DPO Executive. Με βάση την πιστοποίηση των στελεχών μας ως DPO Executive είμαστε σε θέση να παρέχουμε και υπηρεσίες Εξωτερικού DPO στις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να καλύψουν τη θέση αυτή με εξωτερική συνεργασία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας για την πληροφόρησή τους αναφορικά με τον Κανονισμό GDPR και να λάβουν τη σχετική μας προσφορά για την υλοποίηση των υπηρεσιών μας. 

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27598/01ΑΤ/Β/92/462(07)

Δείτε εδώ την πρόσκληση.

- ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ GDPR

Στο πλαίσιο της εναρμόνισης με τον ΓΚΠΔ της ΕΕ 679/2016 η εταιρεία μας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα για την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των πελατών της, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα, νομικά, οργανωτικά και τεχνολογικά. Σχετικά με την επίσκεψή σας στην παρούσα ιστοσελίδα σας αναφέρουμε ότι χρησιμοποιούμε cookies που μπορείτε να απενεργοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση, τη διαχείριση και τη διαγραφή των cookies για όλα τα προγράμματα περιήγησης, σας προσκαλούμε να συμβουλευτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο All About Cookies http://www.allaboutcookies.org/Για κάθε επιπρόσθετη πληροφόρηση παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί σας στο e-mail της εταιρείας iapetos@iapetos.gr


Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, στηρίζονται στην μακρά εμπειρία που έχει αποκτήσει από την δραστηριοποίησή της στο χώρο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και στο υψηλό επίπεδο του ανθρωπίνου δυναμικού της.

Η παροχή αποτελεσματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών βασίζεται:

 • Στην εμπειρία και την γνώση
 • Στην καινοτομία
 • Στην ευελιξία
 • Στην δημιουργικότητα

Η εταιρία διαθέτει τεκμηριωμένη επάρκεια στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, η οποία στοιχειοθετείται από τα παρακάτω:

 • Είναι πιστοποιημένη στην «παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Τεχνολογίας και Ανάπτυξης» κατά ΕΝ ISO 9001:2015 για την διαχείριση της ποιότητας και κατά ΕΝ ISO 27001:2013 για τη διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών.
 • Είναι  μέλος του Συνδέσμου Εταιριών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) καθώς και της Ελληνικής Εταιρίας Συμβούλων Μάνατζμεντ
 • Η πλειονότητα των στελεχών της, είναι επικεφαλής επιθεωρητές συστημάτων διαχείρισης, καθώς επίσης συμμετέχουν σε Μητρώα Αξιολογητών Δράσεων του ΕΣΠΑ
 • Στο πελατολόγιό μας ανήκουν Οργανισμοί του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, που τους υποστηρίζουμε ως τεχνικοί σύμβουλοι στην υλοποίηση έργων τους

Πελάτες

Δημόσιος Τομέας

 • Υπουργείο Ανάπτυξης – Γ.Γ. Βιομηχανίας
 • Υπουργείο Υποδομών-Μεταφορών και Δικτύων
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 • Υπουργείο Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
 • Υπουργείο Πολιτισμού
 • Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
 • Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
 • Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.)
 • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
 • Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ)
 • Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ Α.Ε.)
 • Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Ιδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.
 • Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού 
 • Δήμος Χαλανδρίου
 • Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
 • ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., Υπουργείο Δικαιοσύνης

Διεθνείς πελάτες

 • RENAULT
 • Instituta Andalluz de Tecnologia
 • University of Derby
 • University of Southampton
 • Universite de Reims
 • Universitas Malacitana
 • Provincia Di Salerno
 • Scheepvaart En Transport College
 • IVECO
 • Pohjois – Savon
 • ΑΒΒ
 • Robotiker

Ιδιώτες πελάτες

 • Χ. ΡΟΚΚΑΣ ΑΒΕΕ (Όμιλος IBERDROLA)
 • CENTRIC MULTIMEDIA A.E.
 • WEINDENHAMMER HELLAS
 • ATHENS TECHNOLOGY CENTER
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.
 • ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
 • WILO HELLAS ABEE
 • ΙΝΝΕWS A.E.
 • ECO CARS, ANAΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
 • REAL MEDIA A.E.
 • PROXIMITY ZZ DOT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
 • GENERATION NETWORK S.A.
 • UNIXFOR S.A.
 • ΑΦΟΙ ΦΛΩΡΟΥ Α.Ε.-FAMILY METAL SCRUB
 • ΤΗΙΝΚ DIGITAL Α.Ε.
 • MOVINORD HELLAS S.A.
 • TUV AUSTRIA HELLAS 
 • COMSPEQ IT SOLUTIONS
 • DQS HELLAS 
 • PRESS BOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
 • EUNICE ENERGY GROUP
 • RETD Α.Ε.

1. Περιφέρειες επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχεία α) της Συνθήκης από 01.01.2017 – 31.12.2020

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Θεσσαλίας

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Ηπείρου

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Πελοποννήσου

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου

35%

45%

55%

2. Περιφέρειες επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχεία γ) της συνθήκης


Από 01.01.2017 – 31.12.2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γρεβενών

25%

35%

45%

Καστοριάς

25%

35%

45%

Κοζάνης

25%

35%

45%

Φλώρινας

25%

35%

45%

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

25%

35%

45%

ΚΡΗΤΗΣ

25%

35%

45%

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ευρυτανίας

25%

35%

45%

Βοιωτίας

20%

30%

40%

Φθιώτιδας

20%

30%

40%

Εύβοιας

20%

30%

40%

Φωκίδας

20%

30%

40%

ΑΤΤΙΚΗΣ

20%

30%

40%

ΝΟΤΙΟΥ ΑΓΑΙΟΥ

20%

30%

40%