GreekEnglish (United Kingdom)

Πρόσφατα Έργα

  ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ 2019-2020

Νέες Υπηρεσίες

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. Ε.Ε. 679/2016 (GDPR) / ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ / ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Νέα ΕΣΠΑ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 / ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ  
                     

Νέα- ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΕΔΣΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (12.2020)

Η Εταιρία μας στο πλαίσιο της παροχής των συμβουλευτικών υπηρεσιών που υλοποιεί σε έργα του Δημοσίου Τομέα, ανέλαβε για λογαριασμό του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, το έργο που αφορά την τεχνική υποστήριξη του ΕΔΣΝΑ για την ψηφιακή αναβάθμισή του. Το έργο έχει ορίζοντα υλοποίησης τεσσάρων μηνών.

-  ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (11.2020)


Την υλοποίηση του έργου που αφορά την προσαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) βάση των απαιτήσεων της ΓΓΕΤ και της ΕΥΔ ΕΤΑΚ για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 ανέλαβε να υλοποιήσει η Εταιρία μας για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  


-    ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 08.12.2020 - ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΕΩΣ 31.3.2021)

Προκηρύχθηκε ο νέος κύκλος ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (4η πρόσκληση) στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4399/2016, με περίοδο υποβολής από 08.12.2020 έως 31.03.2021
Παράλληλα προκηρύχθηκε η 6η πρόσκληση για τη Γενική Επιχειρηματικότητα (καθεστώς φοροαπαλλαγών) και επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στο άρθρο 12 του Ν.4399/2016 με την ίδια περίοδο υποβολών
Για την πληροφόρησή σας καθώς επίσης και για τη δυνατότητα ενίσχυσης στο πλαίσιο των νέων προκηρύξεων, επικοινωνήστε μαζί μας στο ΤΚ 2106145400
Στο Banner ΝΕΑ ΕΣΠΑ μπορείτε να δείτε την πλήρη πληροφόρηση.

 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Η Εταιρία μας ολοκλήρωσε επιτυχώς το έργο που αφορούσε την εκπόνηση μελέτης κόστους - οφέλους για το οδικό έργο "Ολοκλήρωση Περιφερειακής Οδού Τρίπολης" και την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Δ1 της Γενικής Γραμματείας Υποδομών στη χρηματοδότηση του έργου, το Δεκέμβριο του 2020, εντός του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης που είχε τεθεί.


- ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ GDPR

Στο πλαίσιο της εναρμόνισης με τον ΓΚΠΔ της ΕΕ 679/2016 η εταιρεία μας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης που περιλαμβάνει ένα μίγμα πολιτικών και διαδικασιών για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των πελατών της. Η βάση για το σύστημα εναρμόνισης που τηρούμε είναι η συναίνεση των φυσικών προσώπων - πελατών μας ή των φυσικών προσώπων που αποτελούν νομίμους εκπροώσπους ή εκπροσώπους επικοινωνιας των νομικών προσώπων - πελατών μας. Η Εταιρία μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά, νομικά και τεχνολογικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ενώ παράλληλα έχει πιστοποιηθεί με βάση το Πρότυπο ΕΝ ISO 27001:2013 για τη διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών από ανεξάρτητο και διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίησης. 
Σχετικά με την επίσκεψή σας στην παρούσα ιστοσελίδα σας αναφέρουμε ότι χρησιμοποιούμε cookies που μπορείτε να απενεργοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση, τη διαχείριση και τη διαγραφή των cookies για όλα τα προγράμματα περιήγησης, σας προσκαλούμε να συμβουλευτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο All About Cookies http://www.allaboutcookies.org/
Για κάθε επιπρόσθετη πληροφόρηση παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί σας στο e-mail της εταιρείας iapetos@iapetos.gr


Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, στηρίζονται στην μακρά εμπειρία που έχει αποκτήσει από την δραστηριοποίησή της στο χώρο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και στο υψηλό επίπεδο του ανθρωπίνου δυναμικού της.

Η παροχή αποτελεσματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών βασίζεται:

 • Στην εμπειρία και την γνώση
 • Στην καινοτομία
 • Στην ευελιξία
 • Στην δημιουργικότητα

Η εταιρία διαθέτει τεκμηριωμένη επάρκεια στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, η οποία στοιχειοθετείται από τα παρακάτω:

 • Είναι πιστοποιημένη στην «παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Τεχνολογίας και Ανάπτυξης» κατά ΕΝ ISO 9001:2015 για την διαχείριση της ποιότητας και κατά ΕΝ ISO 27001:2013 για τη διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών.
 • Είναι  μέλος του Συνδέσμου Εταιριών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) καθώς και της Ελληνικής Εταιρίας Συμβούλων Μάνατζμεντ
 • Η πλειονότητα των στελεχών της, είναι επικεφαλής επιθεωρητές συστημάτων διαχείρισης, καθώς επίσης συμμετέχουν σε Μητρώα Αξιολογητών Δράσεων του ΕΣΠΑ
 • Στο πελατολόγιό μας ανήκουν Οργανισμοί του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, που τους υποστηρίζουμε ως τεχνικοί σύμβουλοι στην υλοποίηση έργων τους

Πελάτες

Δημόσιος Τομέας

 • Υπουργείο Ανάπτυξης – Γ.Γ. Βιομηχανίας
 • Υπουργείο Υποδομών-Μεταφορών και Δικτύων
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 • Υπουργείο Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
 • Υπουργείο Πολιτισμού
 • Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
 • Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
 • Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.)
 • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
 • Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ)
 • Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ Α.Ε.)
 • Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Ιδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.
 • Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού 
 • Δήμος Χαλανδρίου
 • Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
 • ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., Υπουργείο Δικαιοσύνης

Διεθνείς πελάτες

 • RENAULT
 • Instituta Andalluz de Tecnologia
 • University of Derby
 • University of Southampton
 • Universite de Reims
 • Universitas Malacitana
 • Provincia Di Salerno
 • Scheepvaart En Transport College
 • IVECO
 • Pohjois – Savon
 • ΑΒΒ
 • Robotiker

Ιδιώτες πελάτες

 • Χ. ΡΟΚΚΑΣ ΑΒΕΕ (Όμιλος IBERDROLA)
 • INDIGITAL A.E.
 • SONOCO HELLAS
 • LITHOPRINT ABEE
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.
 • EUNICE SA
 • FN SMART SYSTEMS AE
 • ΙΝΝΕWS A.E.
 • ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΕ
 • REAL MEDIA A.E.
 • PROXIMITY ZZ DOT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
 • OPTISOFT 
 • UNIXFOR S.A.
 • VICAN Ν.ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑΕ
 • ΤΗΙΝΚ DIGITAL Α.Ε.
 • ΙΝΜIND S.A.
 • TUV AUSTRIA HELLAS 
 • COMSPEQ IT SOLUTIONS
 • GREEN BOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ 
 • PRESS BOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤ. ΔΡΥΜΟΥ
 • ΠΟΛΙΝΔΕ

1. Περιφέρειες επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχεία α) της Συνθήκης από 01.01.2017 – 31.12.2020

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Θεσσαλίας

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Ηπείρου

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Πελοποννήσου

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου

35%

45%

55%

2. Περιφέρειες επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχεία γ) της συνθήκης


Από 01.01.2017 – 31.12.2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γρεβενών

25%

35%

45%

Καστοριάς

25%

35%

45%

Κοζάνης

25%

35%

45%

Φλώρινας

25%

35%

45%

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

25%

35%

45%

ΚΡΗΤΗΣ

25%

35%

45%

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ευρυτανίας

25%

35%

45%

Βοιωτίας

20%

30%

40%

Φθιώτιδας

20%

30%

40%

Εύβοιας

20%

30%

40%

Φωκίδας

20%

30%

40%

ΑΤΤΙΚΗΣ

20%

30%

40%

ΝΟΤΙΟΥ ΑΓΑΙΟΥ

20%

30%

40%