GreekEnglish (United Kingdom)

Πρόσφατα Έργα

  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Ν.4469/2017 "ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ" 

Νέες Υπηρεσίες

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

Νέα ΕΣΠΑ

  ΕΝΕΡΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 / ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HORIZON 2020 
                     

Νέα- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ  07.05.2018 ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΜΕ)

Σας ενημερώνουμε ότι με την 37738/3-4-2018 ( ΦΕΚ 1279 Β’ ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων Υπαγωγής στο καθεστώς της « Γενικής Επιχειρηματικότητας» έως τη Δευτέρα 7 Μαΐου 2018. Επίσης με τις προκηρύξεις 35979/29-03-2018 ( ΦΕΚ 1271 Β’) και 35976/29-3-2018 (ΦΕΚ 1272 Β’ ) ξεκινά ο 2ος κύκλος υποβολών αιτήσεων Υπαγωγής στα καθεστώτα ενίσχυσης του «Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και των «Νέων ανεξάρτητων ΜΜΕ» του ν.4399/16 αντίστοιχα. Η υποβολή των επιχειρηματικών σχεδίων θα πραγματοποιείται σε ένα και μόνο στάδιο (αίτηση και οικείος φάκελος τεκμηρίωσης). Περισσότερη ενημέρωση στο banner ΝΕΑ ΕΣΠΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ


- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 
(ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ  (General Data Protection Regulation -GDPR)

Στις 27 Απριλίου 2016 δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – General Data Protection Regulation -GDPR-). O κανονισμός αυτός καταργεί την οδηγία 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) που ισχύει σήμερα και βάσει του οποίου έχει προκύψει ο Νόμος 2472/1997 του Ελληνικού κράτους. Βάσει του νομικού συστήματος της ΕΕ οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί είναι γενικής εφαρμογής, υποχρεωτικοί και άμεσα εφαρμόσιμοι σε όλα τα κράτη μέλη, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση για ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία εκάστου κράτους μέλους.

Ο νέος κανονισμός αφορά οριζόντια κάθε υπεύθυνο επεξεργασίας και, βέβαια, όλες τις επιχειρήσεις που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας και μεγέθους. Ο κανονισμός τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018 και εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που εκτελείται μερική ή ολική, αυτοματοποιημένη ή μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης. Ο νέος κανονισμός αυξάνει σημαντικά τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων αναφορικά με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, ενώ, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, το μέγεθος των προβλεπόμενων προστίμων (μέχρι 20 εκ. Ευρώ ή το 4% του παγκόσμιου τζίρου) τον τοποθετεί πολύ υψηλά στην καθημερινή ατζέντα της ανώτατης διοίκησης κάθε εταιρείας. Ο νέος κανονισμός (υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις) καθιστά υποχρεωτικό τον θεσμό του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO).  
Η Εταιρία μας στο πλαίσιο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της, είναι σε θέση να υποστηρίξει τον οποιοδήποτε Οργανισμό είτε αυτός δραστηριοποιείται στο Δημόσιο, είτε στον Ιδιωτικό τομέα, στην εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Κανονισμού, μέσω της εκπόνησης συγκεκριμένων διαδικασιών που αφορούν τη σύνταξη και υλοποίηση προγράμματος προστασίας δεδομένων, την εκτίμηση κινδύνου (risk assessment, risk treatment), την ανάπτυξη πολιτικών για την προστασία προσωπικών δεδομένων, τη δημιουργία incident response plan, την υλοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων ετοιμότητας, την επικοινωνία με την ΑΠΔΠΧ κ.α.). Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, η αποτύπωση ελλείψεων και η χάραξη στρατηγικής για την πλήρη ενσωμάτωση των απαιτήσεων του κανονισμού, αποτελεί το βασικό μέρος των υπηρεσιών μας.

Ήδη η Εταιρία μας έχει αναλάβει την υλοποίηση των δέκα (10) πρώτων έργων τόσο σε Οργανισμούς του Δημοσίου Τομέα (εποπτευόμενοι φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης) όσο και σε Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα (στους κλάδους των Τεχνολογιών ΤΠΕ, στην παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών, στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας, στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης κ.α.) και είναι σε πλήρη εξέλιξη η εναρμόνιση των πελατών μας με τις απαιτήσεις του Κανονισμού GDPR.

Παράλληλα η πλειονότητα των στελεχών μας έλαβε τη σχετική εκπαίδευση από Οργανισμό Πιστοποίησης μέσω 5νθήμερου σεμιναρίου για τον Κανονισμό GDPR και τις απαιτήσεις των DPO's και συμμετείχαν στις σχετικές εξετάσεις του σχήματος πιστοποίησης για την πιστοποίηση των προσόντων DPO.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας για την πληροφόρησή τους αναφορικά με τον Κανονισμό GDPR και να λάβουν τη σχετική μας προσφορά για την υλοποίηση των υπηρεσιών μας. 


-
Ο
ΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 4.2.1 & 4.2.2 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020


Ολοκληρώθηκε στις 31.01.2018 η υποβολή των επιχειρηματικών σχεδίων στις δράσεις 4.2.1 και 4.2.2 του Προγράμματος ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Οι δράσεις αφορούσαν  τη μ
εταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό και μη γεωργικό προϊόν αντίστοιχα).  Ο προϋπολογισμός των επιχειρηματικών σχεδίων κυμαινόταν από 600 χιλ.€ έως 5 εκατ.€ και οι δαπάνες περιελάμβαναν κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομές, χρήση Α.Π.Ε., χρήση εξοπλισμού για εξοικονόμηση ενέργειας, προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και άϋλες δαπάνες.
Η Εταιρία μας στο πλαίσιο των δράσεων υπέβαλλε για λογαριασμό πελατών της πέντε επιχειρηματικά σχέδια που αφορούσαν τόσο την ίδρυση νέων μονάδων αλλά και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων, συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατομ.€ στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων ελαιολάδου, νωπών κηπευτικών, νωπών φρούτων και επεξεργασίας κρέατος στις Περιφέρειες της Πελοποννήσου και της Ηπείρου.
Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αναμένεται να πραγματοποιηθεί στους προεχείς τρείς μήνες.


- ΠΡΟΓ
ΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
(ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΑΠΟ 18.12.2017 ΜΕΧΡΙ 15.05.2018)

Προκηρύχθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)  η Δράση για την Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μονάδων. Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. Ο Προϋπολογισμός της Δράσης είναι 120 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας και δικαιούχοι είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

Κατηγορία Δικαιούχων Α:  Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Δικαιούχων Β: Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, και το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα.

Ο προϋπολογισμός των επιχειρηματικών σχεδίων που θα κατατεθούν, δύναται να είναι από 25.000€ έως 400.000€Η Ενίσχυση είναι 45% επί του προϋπολογισμού για όλη την Ελληνική Επικράτεια, η οποία αυξάνεται κατά 5% (ήτοι ανέρχεται  συνολικά στο 50%), στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

Οι δαπάνες που ενισχύονται και είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης είναι: Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος, Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος, Μεταφορικά μέσα, Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας,  περιβαλλοντικής διαχείρισης, Προβολή/Προώθηση - Συμμετοχή σε Εκθέσεις, Τεχνικές μελέτες μηχανικού και υπηρεσίες φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου, Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού, Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου. 

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είναι:

Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων και άνω με δυναμικότητα 10 έως και 50 κλινών, ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3 αστέρων και άνω, ξενώνες νεότητας

Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο αριθμό 3 κατοικιών, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 3 κλειδιών  και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 10 κλινών

Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα κ.ά.

Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού.
ΟΙ ΥΠΟΒΟΛΕΣ  των επιχειρηματικών σχεδίων, ξεκινούν από  18.12.2017 και διαρκούν μέχρι  15.05.2018 (Δεύτερη α πόφαση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας)

Τα στελέχη της Εταιρίας μας είναι σε θέση να σας παρέχουν πλήρη πληροφόρηση για την προετοιμασία και κατάθεση του φακέλου σας προς χρηματοδότηση. 


- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27598/01ΑΤ/Β/92/462(07)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Δ.Σ. καλεί όλους τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας “ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε.” (Αρ.Μ.Α.Ε. 27598/01/Β/92/222(94) σε Επαναληπτική Γ.Σ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Πεντέλης 51, Μαρούσι, την 12η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα: 

1.         Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

 2.         Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΩ "ΕΞΩ" (ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 18.1.2018 ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ)

Η Δράση ενισχύει επιχειρήσεις  που  πρόκειται να βελτιώσουν την προσπάθειά τους για διείδυση σε αγορές - στόχους στο εξωτερικό, συμμετέχοντας σε διεθνείς εκθέσεις του κλάδου που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον μια (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας, να διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αφορούν προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις,  να παράγουν/μεταποιούν ήδη προϊόντα, να αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν. Οι τομείς που θα πρέπει να δραστηριοποιούνται οι δικαιούχοι είναι σε άμεση συνάφεια με τους τομείς που έχει θέσει ως προτεραιότητα το ΕΠΑΝΕΚ (Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία-Φάρμακα). 
Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης είναι: Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας (ενισχύεται το κόστος συμμετοχής, έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπροσώπων της επιχείρησης, το ενοίκιο περιπτέρου, το κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης αυτού και ενοικίαση απαιτούμενου εξοπλισμού, το κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων και της ασφάλισης αυτών, αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών), καθώς και η Διαχείριση και Παρακολούθηση υλοποίησης του έργου: εφόσον είναι σύμφωνες με το Άρθρο 18 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφορούν το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και δεν αποτελούν συνεχή ή περιοδική δραστηριότητα ούτε συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, όπως π.χ. τακτικές υπηρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών ή διαφημιστικές υπηρεσίες.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος δύναται να υποβάλει Αίτηση Χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 €.  Το ποσοστό επιδότησης είναι 50% και ο προϋπολογισμός της πρότασης ανά εμπορική έκθεση κυμαίνεται αναλόγως του χώρου του περιπτέρου που θα ενοικιάσει ο δικαιούχος.  Η δράση  ενισχύει και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων.


- ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27598/01ΑΤ/Β/92/462(07) 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Δ.Σ. καλεί όλους τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας “ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε.” (Αρ.Μ.Α.Ε. 27598/01/Β/92/222(94) σε Επαναληπτική Γ.Σ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Πεντέλης 51, Μαρούσι, την 20η Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων. 


- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27598/01ΑΤ/Β/92/462(07) 


- ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ "ΕΡΕΥΝΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ" 

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας  ανακοίνωσε τους προσωρινούς καταλόγους των Δυνητικών Δικαιούχων με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στις Παρεμβάσεις Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που αφορούσαν τις μεμονωμένες επιχειρήσεις και τις συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς και λοιπούς οργανισμούς του Α' κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας "ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ", καθώς επίσης και αναλυτικά στοιχεία για τις προτάσεις που υπεβλήθησαν και τους προϋπολογισμούς των θεματικών τομέων και Περιφερειών. Τα διαθέσιμα στοιχεία και οι κατάλογοι είναι ανερτημένοι στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΕΠΑΝΕΚ (http://www.antagonistikotita.gr). 
Η Εταιρία μας  στη Δράση ΕΡΕΥΝΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ υπέβαλλε δέκα επιχειρηματικά σχέδια συμπρακτικών σχημάτων στην Κατηγορία Παρέμβασης ΙΙ εκ των οποίων εγκρίθηκαν τα έξι, με συνολικό προϋπολογισμό 5,5 εκατ.€


 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) 
Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το έργο που ανέλαβε η Εταιρία μας από τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και αφορούσε την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τα τα συγχρηματοδούμενα έργα του (ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ, ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ) που υλοποίησε ο Οργανισμός στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και χρηματοδοτήθηκαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ. Οι υπηρεσίες που παρείχε η Εταιρία μας μέσω της Ομάδας Έργου που συνέστησε,  αφορούσαν την τεχνική υποστήριξη του Οργανισμού στην ολοκλήρωση των έργων και στην αποτύπωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων στα σχετικά τεχνικά δελτία και στη δημιουργία της κατάλληλης τεκμηρίωσης για τον έλεγχο αυτών από την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του Προγράμματος.


- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠ Ι ΤΕΒΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)

Ολοκληρώθηκε από την Ομάδα Έργου της Εταιρίας μας το έργο που αφορούσε την εκπόνηση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Σ.Δ.Ε.) της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων, με αναθέτουσα αρχή την Ε.Υ.Δ. ΤΕΒΑ που ανήκει στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.). Παράλληλα η Ομάδα Έργου υποστήριξε την Ε.Υ.Δ. στην έκδοση του οδηγού εφαρμογής του Προγράμματος προς τους δικαιούχους των πράξεων (Κοινωνικές Συμπράξεις). Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) υποστηρίζει Εθνικά Συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται στους απόρους τρόφιμα ή/και Βασική Υλική Συνδρομή, μέσω των Κοινωνικών Συμπράξεων που επιλέγονται, καθώς επίσης και δραστηριότητες σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή δωρεών τροφίμων και παράλληλα στηρίζει συνοδευτικά μέτρα, συμπληρώνοντας την παροχή τροφίμων ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής και στηρίζει δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων προάγοντας σε ενωσιακό επίπεδο, την αμοιβαία μάθηση, τη δικτύωση και τη διάδοση καλών πρακτικών στον τομέα της μη οικονομικής βοήθειας προς τους απόρους. Ωφελούμενοι των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ είναι άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.


- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Με επιτυχία υλοποιήθηκαν από την Εταιρία μας τα ακόλουθα έργα συστημάτων διαχείρισης που μας ανατέθηκαν:

- επικαιροποίηση συστήματος διαχειριστικής επάρκειας με βάση το Εθνικό Πρότυπο για τη διαχείριση έργων ΕΛΟΤ 1429:2008 του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) και του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)
- αναθεώρηση συστημάτων διαχείρισης:  ποιότητας βάση του Προτύπου ΕΝ ISO 9001:2015, υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων βάση του Προτύπου EN ISO 22000:2005 και συστήματος BRC/IOP issue 5 για την Εταιρία SONOCO HELLAS S.A. (παραγωγή ειδών συσκευασίας τροφίμων)
- σχεδιασμός, ανάπτυξη καιι εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης με βάση το Πρότυπο GLOBALGAP για την Εταιρία ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 
- σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος BRC στην Εταιρία ΣΠΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΒΕΕ (τυποποίηση και επεξεργασία ξηρών καρπών)
- επικαιροποίηση του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας, βάση του Εθνικού Προτύπου για τη διαχείριση έργων ΕΛΟΤ 1429:2008 του Δήμου Χαλανδρίου καθώς και του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Δίκτυο 21 ΟΤΑ)
- σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών κατά ΕΝ ISO 27001:2005 των Εταιριών: INDIGITAL A.E. (αποδελτίωση μέσων ενημέρωσης, ανάπτυξη λογισμικού) και PROXIMITY ZZ DOT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. (παροχή υπηρεσιών διαφήμισης και επικοινωνίας)
 

- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020

Για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 και ως προς τη χρηματοδότηση έργων Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, η διαχειριστική ικανότητα των δυνητικών δικαιούχων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση ώστε έργα τους να έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν από πόρους της Ε.Ε. Η διαχειριστική ικανότητα των Φορέων για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, αποδεικνύει την επάρκειά τους (χρηματο-οικονομική, διοικητική) στην υλοποίηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων και αποτελεί μέρος της τεκμηρίωσης του φακέλου που υποβάλλεται προς χρηματοδότηση. Η Εταιρία μας κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007-2013, υλοποίησε με απόλυτη επιτυχία πλειάδα έργων Φορέων και Οργανισμών του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, που αφορούσαν το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης, βασισμένων στο Εθνικό Πρότυπο για τη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Για τη νέα προγραμματική περίοδο η Εταιρία μας είναι σε θέση να παρέχει πλήρεις υπηρεσίες προς του δυνητικούς δικαιούχους, στο πλαίσιο της εναρμόνισής τους με την κείμενη νομοθεσία. (περισσότερη ενημέρωση στο banner μας ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)


- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO / IEC 17024:2012

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Συμβούλων Management Ελλάδος, του οποίου η Εταιρία μας αποτελεί μέλος από το 2002, δημιούργησε επιτυχώς Σχήμα Πιστοποίησης από κοινού με τον Οργανισμό Πιστοποίησης DQS HELLAS  με σκοπό την πιστοποίηση των συμβούλων - φυσικών προσώπων με βάση το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO / IEC 17024:2012. Τα δυο μέρη που δημιούργησαν το σχήμα πιστοποίησης για τα φυσικά πρόσωπα – συμβούλους επιχειρήσεων, εκπόνησαν Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης «Φυσικών Προσώπων - Συμβούλων Επιχειρήσεων» στον οποίο παρουσιάζονται αναλυτικά οι ενέργειες και τα στάδια που ακολουθούνται, ώστε ένα φυσικό πρόσωπο - σύμβουλος επιχειρήσεων να μπορεί να λάβει πιστοποίηση και να επιβεβαιώσει τη συμμόρφωσή τους με συγκεκριμένες και καταγεγραμμένες απαιτήσεις, προδιαγραφές και διαδικασίες.  Το Σχήμα Πιστοποίησης έχει διαπιστευθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Πιστοποίησης (ΕΣΥΔ Α.Ε.) με αριθμό διαπίστευσης 880-02. Για περισσότερη πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του συνδέσμου (www.sesma.gr) ή να αποστείλλουν email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .


GMCCI: ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ MANAGEMENT

O Σύνδεσμος Εταιριών Συμβούλων Management Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) δημιούργησε ένα νέο δείκτη, το Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Management (Greek Management Consultants Confidence Index - GMCCI), που καταγράφει και αναλύει απόψεις και εκτιμήσεις των Μετόχων - Διευθυντικών Στελεχών των επιχειρήσεων Συμβούλων Management για την πορεία της Ελληνικής Οικονομίας. Για το ΣΕΣΜΑ αποτελεί πρωταρχικό μέλημα η παρακολούθηση και μέτρηση του οικονομικού κλίματος και των τάσεων που επικρατούν.  Οι έρευνες για την αποτύπωση του δείκτη ξεκίνησαν στα τέλη Μάρτη του 2014 και θα διεξάγονται ανά τρίμηνο. Με τη λήξη κάθε τριμήνου τα αποτελέσματα θα δημοσιοποιούνται. Στη μέτρηση συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των  εταιρειών-μελών του ΣΕΣΜΑ. Για τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου μέτρησης του τρέχοντος έτους, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του Συνδέσμου μας (www.sesma.gr)

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, στηρίζονται στην μακρά εμπειρία που έχει αποκτήσει από την δραστηριοποίησή της στο χώρο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και στο υψηλό επίπεδο του ανθρωπίνου δυναμικού της.

Η παροχή αποτελεσματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών βασίζεται:

 • Στην εμπειρία και την γνώση
 • Στην καινοτομία
 • Στην ευελιξία
 • Στην δημιουργικότητα

Η εταιρία διαθέτει τεκμηριωμένη επάρκεια στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, η οποία στοιχειοθετείται από τα παρακάτω:

 • Είναι πιστοποιημένη στην «παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Τεχνολογίας και Ανάπτυξης» κατά ΕΝ ISO 9001:2008 για την διαχείριση της ποιότητας, κατά OHSAS 18001 για την διαχείριση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία και κατά ΕΝ ISO 14001:2004 για την προστασία του Περιβάλλοντος.
 • Είναι εγγεγραμμένο μέλος του Συνδέσμου Εταιριών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) καθώς και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ).
 • Είναι διαπιστευμένος σύμβουλος σε Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Είναι διαπιστευμένος αξιολογητής επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνστιστικότητας, Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων
 • Όλα τα στελέχη της είναι επικεφαλής επιθεωρητές συστημάτων διαχείρισης, καθώς επίσης συμμετέχουν σε Μητρώα Αξιολογητών Δράσεων του ΕΣΠΑ
 • Η πλειονότητα των στελεχών μας, συμμετέχουν σε αξιολογήσεις Προγραμμάτων του ΥΠΟΙΑΝ καθώς και στο Μητρώο Αξιολογητών του Επενδυτικού Νόμου

Πελάτες

Δημόσιος Τομέας

 • Υπουργείο Ανάπτυξης – Γ.Γ. Βιομηχανίας
 • Υπουργείο Υποδομών-Μεταφορών και Δικτύων
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 • Υπουργείο Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
 • Υπουργείο Πολιτισμού
 • Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
 • Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
 • Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.)
 • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
 • Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ)
 • Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ Α.Ε.)
 • Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Ιδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.
 • Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού 
 • Δήμος Χαλανδρίου
 • Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
 • ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., Υπουργείο Δικαιοσύνης

Διεθνείς πελάτες

 • RENAULT
 • Instituta Andalluz de Tecnologia
 • University of Derby
 • University of Southampton
 • Universite de Reims
 • Universitas Malacitana
 • Provincia Di Salerno
 • Scheepvaart En Transport College
 • IVECO
 • Pohjois – Savon
 • ΑΒΒ
 • Robotiker

Ιδιώτες πελάτες

 • Χ. ΡΟΚΚΑΣ ΑΒΕΕ (Όμιλος IBERDROLA)
 • CENTRIC MULTIMEDIA A.E.
 • WEINDENHAMMER HELLAS
 • ATHENS TECHNOLOGY CENTER
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.
 • ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
 • WILO HELLAS ABEE
 • ΙΝΝΕWS A.E.
 • ECO CARS, ANAΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
 • REAL MEDIA A.E.
 • PROXIMITY ZZ DOT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
 • GENERATION NETWORK S.A.
 • UNIXFOR S.A.
 • ΑΦΟΙ ΦΛΩΡΟΥ Α.Ε.-FAMILY METAL SCRUB
 • ΤΗΙΝΚ DIGITAL Α.Ε.
 • MOVINORD HELLAS S.A.
 • TUV AUSTRIA HELLAS 
 • COMSPEQ IT SOLUTIONS
 • DQS HELLAS 
 • PRESS BOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
 • EUNICE ENERGY GROUP
 • RETD Α.Ε.

1. Περιφέρειες επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχεία α) της Συνθήκης από 01.01.2017 – 31.12.2020

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Θεσσαλίας

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Ηπείρου

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Πελοποννήσου

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου

35%

45%

55%

2. Περιφέρειες επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχεία γ) της συνθήκης


Από 01.01.2017 – 31.12.2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γρεβενών

25%

35%

45%

Καστοριάς

25%

35%

45%

Κοζάνης

25%

35%

45%

Φλώρινας

25%

35%

45%

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

25%

35%

45%

ΚΡΗΤΗΣ

25%

35%

45%

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ευρυτανίας

25%

35%

45%

Βοιωτίας

20%

30%

40%

Φθιώτιδας

20%

30%

40%

Εύβοιας

20%

30%

40%

Φωκίδας

20%

30%

40%

ΑΤΤΙΚΗΣ

20%

30%

40%

ΝΟΤΙΟΥ ΑΓΑΙΟΥ

20%

30%

40%