GreekEnglish (United Kingdom)

Πρόσφατα Έργα

  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Ν.4469/2017 "ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ" 

Νέες Υπηρεσίες

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

Νέα ΕΣΠΑ

  ΕΝΕΡΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 / ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HORIZON 2020 
                     

Νέα


- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Β' ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ
ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 28.03.2019 ΕΩΣ 29.5.2019)

Εκδόθηκε στις 14 Μαρτίου 2019 η απόφαση για την προκήρυξη του Β΄ Κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων  Ερευνητικών Έργων «Ερευνώ – Δημιουργώ– Καινοτομώ», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης. Ο προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) για τον Β΄ Κύκλο ανέρχεται σε 200.000.000 ευρώ.

Στόχος της ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η Δράση αυτή έχει ως σκοπό την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων.

Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί Δικαιούχοι μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο για την περίπτωσή τους μίγμα ενεργειών, αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών από τις ακόλουθες κατηγορίες: κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας), δράσεις προώθησης της καινοτομίας (π.χ. απόκτηση/ επικύρωση/ προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, απόσπαση προσωπικού από οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων), υποστηρικτικές ενέργειες (π.χ. συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες). Οι ενισχύσεις των σχεδίων που θα υποβληθούν από τις επιχειρήσεις κυμαίνονται από 50-80% αναλόγως το είδος της επιχείρησης (μικρή, μεσαία, μεγάλη) και το είδος της δαπάνης. Για τους Ερευνητικούς φορείς η ενίσχυση ανέρχεται στο 100%.
Η υποβολή των προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά από την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 και ώρα 18.00 μέχει και την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 και ώρα 16:00.


- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΤ Α.Ε.

Η Εταιρία μας στις αρχές Μαρτίου 2019 ολοκλήρωσε το έργο που της είχε ανατεθεί από την ΕΡΤ Α.Ε. σχετικά με την εκπόνηση μελέτης για την Παροχή υπηρεσιών σύνταξης προδιαγραφών για την προμήθεια & εγκατάσταση οπτικοακουστικών - ηλεκτρονικών μέσων για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους επίδειξης, προβολών, εκπαίδευσης στο πάρκο ραδιοφωνίας ΕΡΤ - Ίλιον

- Π
ΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 


ΔΡΑΣΕΙΣ "ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" ΚΑΙ "ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"


ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:

για τη Δράση "Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας για πολυ μικρές και μικρές επιχειρήσεις" από 20.2.2019 και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού  των 400 εκατ.€  (μέγιστο διάστημα το αργότερο 18 μήνες από τη δημοσίευσή της το Δεκέμβριο 2018)
για τη Δράση "Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας: εμπόριο, εστίαση και εκπαίδευση": από 27.2.2019 έως 20.5.2019 (απόφαση παράτασης της 08.05.2019)

Περισσότερη πληροφόρηση στο banner μας ΝΕΑ ΕΣΠΑ

- ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΝ Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.

Η Εταιρία μας ανέλαβε για λογαριασμό του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. το έργο που αφορά την παρακολούθηση της διαχείρισης συμβάσεων (contract management) των έργων ΣΔΙΤ που υλοποιούνται στον Οργανισμό. Το έργο θα υλοποιηθεί στο προσεχές διαστημα των δυο μηνών.

-  ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (02.2019)
Ανακοινώθηκαν  από τον Ενδιάμεσο Φορέα του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΦΕΠΑΕ Α.Ε.) και τους Εταίρους του, τα αποτελέσματα των ενισχυόμενων επιχειρηματικών σχεδίων της Δράσης για την ενίσχυση νέων τουριστικών μονάδων, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε.   Στη Δράση εντάχθηκαν  2.527  επενδυτικά σχέδια συνολικού επιχορηγούμενου  προϋπολογισμού 802.181.500 ευρώ, εκ των οποίων 1.786 εντάχθηκαν στο ΕΠΑΝΕΚ και 741 εντάχθηκαν στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης λόγω του μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων στη Δράση, αύξησε τον προϋπολογισμό της Δράσης κατά 200 εκατ.€ για να παρέχει τη δυνατότητα ένταξης σε περισσότερα επιχειρηματικά σχέδια. Κατά συνέπεια αναμένεται η έκδοση και νέων αποτελεσμάτων λόγω της αύξησης του προϋπολογισμού.
Η Εταιρία μας στο πλαίσιο της Δράσης υπέβαλε επιχειρηματικά σχέδια στην Ελληνική Επικράτεια συνολικού προϋπολογισμού 2 εκατ.€ τα οποία και εγκρίθηκαν σε ποσοστό 70% με προϋπολογισμό 1,4 εκατ.€. Η υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων θα πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα 24 μηνών. 

-  ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ "ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ" ΚΑΙ "ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ" ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 (03.2019)


Για τις δράσεις του ΕΠΑΝΕΚ "ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ" και "ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ" που αφορούν την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την ψηφιακή τους αναβάθμιση, έχει ξεκινήσει η αξιολόγηση των σχεδίων από τους Εταίρους του Ενδιαμέσου Φορέα του ΕΠΑΝΕΚ, ενώ το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης αποφάσισε την αύξηση του προϋπολογισμού των Δράσεων ώστε να παρέχει τη δυνατότητα ένταξης σε περισσότερες επιχειρήσεις. Με βάση την απόφαση του ΥΠΟΙΑ στη Δράση "ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ" ο προϋπολογισμός αυξάνεται από 50 εκατ.€ σε 84,4 εκατ.€ και για τη Δράση "ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ" ο προϋπολογισμός αυξάνεται από 50 εκατ.€ σε 51,6 εκατ.€.
Η Εταιρία μας υπέβαλε πλήθος επιχειρηματικών σχεδίων για επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους του χονδρικού εμπορίου, της ανάπτυξης λογισμικού, της διαχείρισης ενέργειας και του digital marketing, με συνολικό προϋπολογισμό έργων 2,5 εκατ.€.


-  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Ε.Ε. 679/2016 (ΓΚΠΔ - GDPR) 

H Εταιρία μας  ολοκλήρωσε στις αρχές του τρέχοντος έτους για λογαριασμό των Δήμων Πεντέλης και Διονύσου την υλοποίηση των σχετικών έργων που της ανατέθηκαν και αφορούσαν την Εναρμόνιση των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων, με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ-GDPR). Η Εταιρία μας αφού πραγματοποίησε τις σχετικές καταγραφές για τη δημιουργία των χαρτιγραφημένων αρχείων ως προς την τήρηση των προσωπικών δεδομένων, ανέπτυξε ένα πλήρες σύστημα εναρμόνισης που αποτελείται από ένα πλέγμα πολιτικών και διαδικασιών που ανταποκρίνονται άμεσα στις απαιτήσεις του Κανονισμού. 


- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ GDPR ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΕΙΕΑΔ)

Η Εταιρία μας ανέλαβε και υλοποίησε επιτυχώς για λογαριασμό του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς επίσης και για τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ την υλοποίηση του Έργου εναρμόνισης με τον Κανονισμό GDPR.

- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 679/2016 (GDPR) ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙΜ.)

Η Εταιρία μας στο πλαίσιο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε πελάτες της του Δημοσίου Τομέα, ολοκλήρωσε την υλοποίηση του έργου εναρμόνισης του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τον Κανονισμό 679/2016 (GDPR).

- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Ολοκληρώθηκε το Έργο που ανατέθηκε στην Εταιρία μας και αφορούσε την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών στην Επιτελική Δομή του ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αντικείμενο του Έργου υπήρξε η υποβοήθηση της Ε.Δ.  για χρονικό διάστημα έξι μηνών, σε θέματα  χρηματοδότησης των έργων ΤΠΕ που αποτελούσαν προτεραιότητες του Υ.Δ.Δ.Α.Δ. με αποδέκτες τους εποπτεύοντες από αυτό Οργανισμούς.


- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 9001:2015 ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 27001:2013
H Εταιρία μας πραγματοποίησε επιτυχώς τη μετάβαση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας με βάση το Νέο Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 και πιστοποιήθηκε από το Διεθνή Οργανισμό TUV INTERCERT HELLAS με βάση τις απαιτήσεις του Νέου Προτύπου με πεδίο εφαρμογής την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανάπτυξης και τεχνολογίας.
Παράλληλα στο πλαίσιο της εναρμόνισής της και με τον Κανονισμό GDPR προχώρησε στην πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών με βάση το Πρότυπο ΕΝ ISO 27001:2013 με το ίδιο πεδίο εφαρμογής για τη διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών. Η επιθεώρηση του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών πραγματοποιήκε από το Διαπιστευμένο Οργανισμό EUROECRT S..A


- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η υλοποίηση του έργου που ανέλαβε η Εταιρία μας για λογαριασμό του Γραφείου τύπου και πληροφοριών του Υπουργείου Εσωτερικών της Κύπρου και αφορούσε την εκπόνηση μελέτης για το ηλεκτρονικό σύστημα digital archive στο πλαίσο του Έργου Ψηφιοποίηση, Προσβασιμότητα και Διάχυση Πολιτισμικού Προϊόντος (οπτικοακουστικό, έντυπο, μουσικό)” - Ψηφιακός Ηρόδοτος ΙΙ και χρηματοδοτήθηκε από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ".

 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Η Εταιρία μας ολοκλήρωσε στα τέλη του 2018 το έργο που ανέλαβε ως 
«Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής για την ολοκληρωμένη αποτύπωση του υφιστάμενου εξοπλισμού, εφαρμογών, λογισμικού και μητρώων στα Υπουργεία».
Σκοπός του έργου ήταν η ολοκληρωμένη αποτύπωση και ανάλυση του συνόλου των υποδομών πληροφορικής και των εξοπλισμού, εφαρμογών, λογισμικού και μητρώων που αξιοποιούνται σήμερα από το σύνολο των Υπουργείων, προκειμένου να ομαδοποιηθούν οι υπάρχουσες λύσεις αλλά και οι τυχόν ανάγκες ΤΠΕ Φορέων της κεντρικής διοίκησης, αλλά και να αξιοποιηθούν μελλοντικά.


- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του έργου μας "
Σύμβουλος Υποβοήθησης της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών  της Γενικής Γραμματείας Υποδομών ως προς την εκπόνηση μελέτης ανάλυσης κόστους – οφέλους για το οδικό έργο «Παράκαμψη Χαλκίδας»"
Το έργο αφορούσε την εκπόνηση μελέτης κόστους - οφέλους (cost-benefit analysis) για τη χρηματοδότηση του έργου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και περιελάμβανε την ανάλυση κοινωνικο-οικονομικά και χρηματο-οικονομικά της βέλτιστης λύσης για την υλοποίηση του οδικού άξονα. 


- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ  (General Data Protection Regulation -GDPR)

Η Εταιρία μας στο πλαίσιο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της, είναι σε θέση να υποστηρίξει τον οποιοδήποτε Οργανισμό είτε αυτός δραστηριοποιείται στο Δημόσιο, είτε στον Ιδιωτικό τομέα, στην εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Κανονισμού, μέσω της εκπόνησης συγκεκριμένων διαδικασιών που αφορούν τη σύνταξη και υλοποίηση προγράμματος προστασίας δεδομένων, την εκτίμηση κινδύνου (risk assessment, risk treatment), την ανάπτυξη πολιτικών για την προστασία προσωπικών δεδομένων, τη δημιουργία incident response plan, την υλοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων ετοιμότητας, την επικοινωνία με την ΑΠΔΠΧ κ.α.). Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, η αποτύπωση ελλείψεων και η χάραξη στρατηγικής για την πλήρη ενσωμάτωση των απαιτήσεων του κανονισμού, αποτελεί το βασικό μέρος των υπηρεσιών μας.
Παράλληλα η πλειονότητα των στελεχών μας έλαβε τη σχετική εκπαίδευση από Οργανισμό Πιστοποίησης μέσω 5νθήμερου σεμιναρίου για τον Κανονισμό GDPR και τις απαιτήσεις των DPO's και συμμετείχαν στις σχετικές εξετάσεις του σχήματος πιστοποίησης για την πιστοποίηση των προσόντων DPO Executive. Με βάση την πιστοποίηση των στελεχών μας ως DPO Executive είμαστε σε θέση να παρέχουμε και υπηρεσίες Εξωτερικού DPO στις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να καλύψουν τη θέση αυτή με εξωτερική συνεργασία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας για την πληροφόρησή τους αναφορικά με τον Κανονισμό GDPR και να λάβουν τη σχετική μας προσφορά για την υλοποίηση των υπηρεσιών μας. 


- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27598/01ΑΤ/Β/92/462(07)

Δείτε εδώ την πρόσκληση.

 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) 
Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το έργο που ανέλαβε η Εταιρία μας από τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και αφορούσε την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τα τα συγχρηματοδούμενα έργα του (ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ, ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ) που υλοποίησε ο Οργανισμός στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και χρηματοδοτήθηκαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ. Οι υπηρεσίες που παρείχε η Εταιρία μας μέσω της Ομάδας Έργου που συνέστησε,  αφορούσαν την τεχνική υποστήριξη του Οργανισμού στην ολοκλήρωση των έργων και στην αποτύπωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων στα σχετικά τεχνικά δελτία και στη δημιουργία της κατάλληλης τεκμηρίωσης για τον έλεγχο αυτών από την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του Προγράμματος.

- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠ Ι ΤΕΒΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)
Ολοκληρώθηκε από την Ομάδα Έργου της Εταιρίας μας,  το έργο που αφορούσε την εκπόνηση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Σ.Δ.Ε.) της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων, με αναθέτουσα αρχή την Ε.Υ.Δ. ΤΕΒΑ που ανήκει στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.). Παράλληλα η Ομάδα Έργου υποστήριξε την Ε.Υ.Δ. στην έκδοση του οδηγού εφαρμογής του Προγράμματος προς τους δικαιούχους των πράξεων (Κοινωνικές Συμπράξεις). Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) υποστηρίζει Εθνικά Συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται στους απόρους τρόφιμα ή/και Βασική Υλική Συνδρομή, μέσω των Κοινωνικών Συμπράξεων που επιλέγονται, καθώς επίσης και δραστηριότητες σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή δωρεών τροφίμων και παράλληλα στηρίζει συνοδευτικά μέτρα, συμπληρώνοντας την παροχή τροφίμων ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής και στηρίζει δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων προάγοντας σε ενωσιακό επίπεδο, την αμοιβαία μάθηση, τη δικτύωση και τη διάδοση καλών πρακτικών στον τομέα της μη οικονομικής βοήθειας προς τους απόρους. Ωφελούμενοι των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ είναι άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

- ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ GDPR (IOYNIOΣ 2018)

Στο πλαίσιο της εναρμόνισης με τον ΓΚΠΔ της ΕΕ 679/2016 η εταιρεία μας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα για την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των πελατών της, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα, νομικά, οργανωτικά και τεχνολογικά. Σχετικά με την επίσκεψή σας στην παρούσα ιστοσελίδα σας αναφέρουμε ότι χρησιμοποιούμε cookies που μπορείτε να απενεργοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση, τη διαχείριση και τη διαγραφή των cookies για όλα τα προγράμματα περιήγησης, σας προσκαλούμε να συμβουλευτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο All About Cookies http://www.allaboutcookies.org/Για κάθε επιπρόσθετη πληροφόρηση παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί σας στο e-mail της εταιρείας iapetos@iapetos.gr


Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, στηρίζονται στην μακρά εμπειρία που έχει αποκτήσει από την δραστηριοποίησή της στο χώρο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και στο υψηλό επίπεδο του ανθρωπίνου δυναμικού της.

Η παροχή αποτελεσματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών βασίζεται:

 • Στην εμπειρία και την γνώση
 • Στην καινοτομία
 • Στην ευελιξία
 • Στην δημιουργικότητα

Η εταιρία διαθέτει τεκμηριωμένη επάρκεια στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, η οποία στοιχειοθετείται από τα παρακάτω:

 • Είναι πιστοποιημένη στην «παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Τεχνολογίας και Ανάπτυξης» κατά ΕΝ ISO 9001:2015 για την διαχείριση της ποιότητας και κατά ΕΝ ISO 27001:2013 για τη διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών.
 • Είναι  μέλος του Συνδέσμου Εταιριών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) καθώς και της Ελληνικής Εταιρίας Συμβούλων Μάνατζμεντ
 • Η πλειονότητα των στελεχών της, είναι επικεφαλής επιθεωρητές συστημάτων διαχείρισης, καθώς επίσης συμμετέχουν σε Μητρώα Αξιολογητών Δράσεων του ΕΣΠΑ
 • Στο πελατολόγιό μας ανήκουν Οργανισμοί του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, που τους υποστηρίζουμε ως τεχνικοί σύμβουλοι στην υλοποίηση έργων τους

Πελάτες

Δημόσιος Τομέας

 • Υπουργείο Ανάπτυξης – Γ.Γ. Βιομηχανίας
 • Υπουργείο Υποδομών-Μεταφορών και Δικτύων
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 • Υπουργείο Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
 • Υπουργείο Πολιτισμού
 • Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
 • Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
 • Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.)
 • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
 • Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ)
 • Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ Α.Ε.)
 • Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Ιδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.
 • Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού 
 • Δήμος Χαλανδρίου
 • Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
 • ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., Υπουργείο Δικαιοσύνης

Διεθνείς πελάτες

 • RENAULT
 • Instituta Andalluz de Tecnologia
 • University of Derby
 • University of Southampton
 • Universite de Reims
 • Universitas Malacitana
 • Provincia Di Salerno
 • Scheepvaart En Transport College
 • IVECO
 • Pohjois – Savon
 • ΑΒΒ
 • Robotiker

Ιδιώτες πελάτες

 • Χ. ΡΟΚΚΑΣ ΑΒΕΕ (Όμιλος IBERDROLA)
 • CENTRIC MULTIMEDIA A.E.
 • WEINDENHAMMER HELLAS
 • ATHENS TECHNOLOGY CENTER
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.
 • ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
 • WILO HELLAS ABEE
 • ΙΝΝΕWS A.E.
 • ECO CARS, ANAΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
 • REAL MEDIA A.E.
 • PROXIMITY ZZ DOT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
 • GENERATION NETWORK S.A.
 • UNIXFOR S.A.
 • ΑΦΟΙ ΦΛΩΡΟΥ Α.Ε.-FAMILY METAL SCRUB
 • ΤΗΙΝΚ DIGITAL Α.Ε.
 • MOVINORD HELLAS S.A.
 • TUV AUSTRIA HELLAS 
 • COMSPEQ IT SOLUTIONS
 • DQS HELLAS 
 • PRESS BOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
 • EUNICE ENERGY GROUP
 • RETD Α.Ε.

1. Περιφέρειες επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχεία α) της Συνθήκης από 01.01.2017 – 31.12.2020

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Θεσσαλίας

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Ηπείρου

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Πελοποννήσου

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου

35%

45%

55%

2. Περιφέρειες επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχεία γ) της συνθήκης


Από 01.01.2017 – 31.12.2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γρεβενών

25%

35%

45%

Καστοριάς

25%

35%

45%

Κοζάνης

25%

35%

45%

Φλώρινας

25%

35%

45%

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

25%

35%

45%

ΚΡΗΤΗΣ

25%

35%

45%

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ευρυτανίας

25%

35%

45%

Βοιωτίας

20%

30%

40%

Φθιώτιδας

20%

30%

40%

Εύβοιας

20%

30%

40%

Φωκίδας

20%

30%

40%

ΑΤΤΙΚΗΣ

20%

30%

40%

ΝΟΤΙΟΥ ΑΓΑΙΟΥ

20%

30%

40%