GreekEnglish (United Kingdom)


Επικοινωνήστε γρήγορα μαζί μας με την παρακάτω φόρμα.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:


ΕΝΕΡΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020

(Επικαιροποίηση: 10/06/2018)


1. ΔΡΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ
Υποβολές Προτάσεων από 11.6.2018 έως 17.09.2018


Η δράση έχει προϋπολογισμό 50 εκατ.€ και αφορά πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν ως στόχο την υλοποίηση δαπανών για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.
Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις με ΚΑΔ που αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό της Δράσης με βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής: 

- Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
- Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής 
- Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας
- Να υποβάλλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
- Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία (digi content, digi retail, digi lodge)
- Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια
- Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις από 55.000Ε το ελάχιστο έως 400.000€ το μέγιστο με το ποσοστό επιχορήγησης να είναι 50%
για όλη την Ελληνική Επικράτεια ανεξαρτήτως Περιφέρειας.

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της υποδομής τους, με σκοπό την κατάταξή τους
σε συγκεκριμένη ψηφιακή βαθμίδα με βάση την υφιστάμενη κατάσταση. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στη Δράση είναι η κατάταξη της επιχείρησης
μέσω της συμμετοχής τους, σε τουλάχιστο δύο βαθμίδες πιο πάνω, εκτός αν ήδη με την υφιστάμενη κατάσταση, έχουν καταταχθεί στην υψηλότερη ψηφιακή βαθμίδα.

Με βάση τη βαθμολογική κατάταξη, οι ψηφιακές βαθμίδες είναι οι ακόλουθες:
ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Α' - Ανώτατη Ψηφιακή Βαθμίδα: Βαθμολογία από 15  -   18    βαθμοί
ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Β' - Ανώτερη Ψηφιακή Βαθμίδα: Βαθμολογία από 8,5 -  14,5  βαθμοί 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Γ' - Μέση Ψηφιακή Βαθμίδα:      Βαθμολογία από 4,5 -   8,0   βαθμοί
ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Δ' - Κατώτερη Ψηφιακή Βαθμίδα:Βαθμολογία από 0 -     4,0   βαθμοί

Το ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης του δυνητικού δικαιούχου περιλαμβάνει τα κάτωθι:

ΥΠΟΔΟΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                               ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σύνδεση στο διαδίκτυο ( VDSL 0,5, LL 1, Οπτική ίνα 1)                                      0/0,5/1

Δικτύωση (LAN 0,5, WAN/VPN 1)                                                                    0/0,5/1

Υπηρεσίες Νέφους (CLII Computing)                                                                0/1

Ηλ. Υπολογιστής(ες), Server(s) (0.5, 1)                                                           0/0,5/1

Εξοπλισμός Γραφείου (printers, scaners, projectors)                                           0/1

Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός (πχ Bar code readers,

Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set top boxes)                                               0/1

Ιστοσελίδα                                                                                                    0/1

Σύνδεση σε e-market places                                                                            0/1

Digital marketing (google ads, facebook ads)                                                     0/1

Παρουσία στα Social media                                                                              0/1

E-shop /σύστημα κρατήσεων                                                                            0/1

Ασφαλείς πληρωμές                                                                                         0/1

Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση                                                         0/1

Εφαρμογές γραφείου, Antivirus                                                                         0/1

Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν 

στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των

επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου ERP, SCMS,WMS,PMS)                                  0/1

Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών (CRM, HRMS)                            0/1

Εξειδικευμένα λογισμικά για τη δραστηριότητα της επιχείρησης                             0/1

Πολιτική Ψηφιακής Ασφαλείας                                                                           0/1

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                             0-18

Στο ερωτηματολόγιο αυτό σημειώνονται ο εξοπλισμός που έχει αγοραστεί τα τρία (3) τελευταία έτη, οι υπηρεσίες, το λογισμικό και τα λοιπά στοιχεία ΤΠΕ
τις οποίες ήδη διαθέτει/χρησιμοποιεί ο δυνητικός δικαιούχος/επιχείρηση. Η ορθότητα της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου επιβεβαιώνεται από τον ΕΦΕΠΑΕ
πριν από την πρώτη εκταμίευση, με την προσκόμιση από τον δικαιούχο δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τα αναγραφόμενα στην Αίτηση Χρηματοδότησης.

Ενδεικτικά, αναφέρονται το βιβλίο παγίων της επιχείρησης, λογιστικά και φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης, λογαριασμοί τηλεφωνίας,
συνδρομές – αντίγραφα τιμολόγιων συνδρομής σε εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων, αντίγραφα αδειών χρήσης λογισμικού,
βεβαίωση του Νόμιμου Εκπροσώπου της επιχείρησης για τη λειτουργία e-shop στην επιχείρηση, ηλεκτρονική διεύθυνση ιστοσελίδας,
τιμολόγιο ή απόδειξη κατοχύρωσης του domain name, αντίγραφα τιμολογίων για υπηρεσίες ηλεκτρονικής προβολής ή όποιο άλλο πρόσφορο μέσο
που αποδεικνύει την ορθή αρχική κατάταξη της επιχείρησης.  
Στην περίπτωση που από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προκύψει ότι η επιχείρηση κατατάσσεται σε ανώτερο επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας το επιχειρηματικό σχέδιο θα απορρίπτεται

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δε μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης.
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι δαπάνες που είναι επιλέξιμες στη Δράση είναι:

 - Εξοπλισμός (
Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης
και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών - Περιλαμβάνει: Eξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών- λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης,
με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα ή εξυπηρετητής με το συνοδευτικό εξοπλισμό δικτύωσης
με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS) - Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση [Δρομολογητές (Routers), Μεταγωγείς, (Switches),
Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή (access points, antennas κτλ.), Ηλ. Υπολογιστές (Desktop/Laptop), Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ),
Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set top boxes κλπ)). 
Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης και να συνάδει με τη δυναμικότητα της επιχείρησης
(π.χ δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη για προμήθεια τριών (3) Η/Υ ενώ απασχολείται ένα (1) άτομο).

Το σύνολο της κατηγορίας αυτής μπορεί να ανέλθει στο 100% του προϋπολογισμού της επένδυσης

 - Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού (περιλαμβάνει: Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ, Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας
(θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version) {έως 10% του Π/Υ και έως 2.500€}, 
Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive
ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών.
Επίσης θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες. - ως 20% του Π/Υ και έως 4000€, 
Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή),
είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές,
συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κλπ, Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών,
Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου τύπου ERP, SCMS, WMS,PMS),
Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS κλπ),
Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης (έως 70% του Π/Υ της επένδυσης), Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση κ.ά. 
Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας δαπάνης 2 λογισμικό μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως και το 100% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

-   ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Περιλαμβάνουν: 
 Φιλοξενία (hosting, collocation κτλ.), Σύνδεση στο Διαδίκτυο,
Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads),
έως 5% του ΠΥ,  Παρουσία στα Social media  έως 1000€, 
Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης  έως 5% του ΠΥ, Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος, 
Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας  
έως 10% του ΠΥ, Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων  έως 10% του ΠΥ, 
Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
έως 5% του Π.Υ. και έως 4.000€.  Η Κατηγορία αυτή των δαπανών δύναται να κυμαίνεται από 0% έως 25% του Προϋπολογισμού

- ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ, ως 40% και μέχρι 20.000€
με ποσό 12.000€ να αντιστοιχεί σε μια ΕΜΕ
. Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.

Για την πληρέστερη πληροφόρησή σας, την καθοδήγησή σας στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου,
τη διαστρωμάτωση του προϋπολογογισμού σας και την έγκαιρη και τεκμηριωμένη υποβολή του επιχειρηματικού σας σχεδίου, τα στελέχη μας είναι στη διάθεσή σας (Τ.Κ. 210-6145400)

========================================================================= 

2. ΔΡΑΣΗ "ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ"

Υποβολές Προτάσεων από 11.06.2018 - 17.09.2018


Η Δράση ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ αφορά την ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, με στόχο την ψηφιακή τους αναβάθμιση.
Έχει προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια € και οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις από 5.000€ έως 50.000€,
με την επιχορήγηση
να είναι 50% για όλη την Ελληνική Επικράτεια.
Οι προϋποθέσεις, οι όροι συμμετοχής στη Δράση, οι δαπάνες που επιχορηγούνται, τα επιμέρους κριτήρια των δαπανών,
το ερωτηματολόγιο για την κατάταξη σε ψηφιακή βαθμίδα του δικαιούχου, είναι ίδιες με τη Δράση ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ,
που περιγράφηκε ανωτέρω, με τις ακόλουθες διαφορές:

- οι προτάσεις δύναται να έχουν προϋπολογισμό από 5 έως 50.000€
- η ψηφιακή κατάταξη της επιχείρησης θα πρέπει μετά τη συμμετοχή στη δράση και την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου σε μια ανώτερη βαθμίδα από την υφιστάμενη

Όλες οι λοιπές επιμέρους προϋποθέσεις είναι οι ίδιες

Για την πληρέστερη πληροφόρησή σας, την καθοδήγησή σας στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου,
τη διαστρωμάτωση του προϋπολογογισμού σας και την έγκαιρη και τεκμηριωμένη υποβολή
του επιχειρηματικού σας σχεδίου, τα στελέχη μας είναι στη διάθεσή σας (Τ.Κ. 210-6145400)
========================================================


3. ΔΡΑΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 27.6.2018 ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Η Δράση με προϋπολογισμό 150 εκατ.€ για όλη την Ελληνική Επικράτεια, στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων,
επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης.

Δικαιούχοι της Δράσης, είναι Υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις,  οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας και διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Οδηγού της Δράσης.

Ως μεσαίες ορίζονται οι επιχειρήσεις που κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και σε ετήσια βάση είτε απασχολούν τουλάχιστον 50
και σε κάθε περίπτωση λιγότερους από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού
δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ, είτε απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών κυμαίνεται μεταξύ 10 εκατ. ευρώ και 50 εκατ. ευρώ
ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού κυμαίνεται μεταξύ 10 εκατ. ευρώ και 43 εκατ. ευρώ

Οι δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων μπορούν να ανέλθουν από 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ και το ποσοστό επιδότησης είναι 50% για όλη την Ελληνική Επικράτεια,
ανεξάρτητα από την Περιφέρεια που δραστηριοποιούνται. Δαπάνες ίσες με το 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί
και να έχουν επαληθευθεί κατά τους πρώτους 18 μήνες της υλοποίησης.

Οι Δαπάνες που επιδοτούνται είναι:

Μηχανήματα – Εξοπλισμός, μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου

Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμός, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων, μέχρι 100% της επένδυσης

Μεταφορικά μέσα (για επιχειρήσεις με επιλέξιμους ΚΑΔ στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: μέχρι 20% της επένδυσης 
ή δαπάνη μέχρι 25.000 €, για τις επιχειρήσεις των λοιπών τομέων μέχρι 25.000 €.

Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου (ως 4.000€)

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) έως 40% του Προϋπολογισμού και μέχρι 24.000€ για μία (1) τουλάχιστον ΕΜΕ
(
Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού).

ΔΕΝ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ από τη Δράση

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (04.06.2018) και η περίοδος υλοποίησης της επένδυσης
δεν μπορεί να υπερβαίνει τους (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Η Ημερομηνία Έναρξης των ηλεκτρονικών υποβολών των επιχειρηματικών σχεδίων είναι η  27.06.2018 και ώρα 12.00 μ.μ.
και η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή, μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού της.

Λόγω της συγκεκριμένης προϋπόθεσης είναι αντιληπτό ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν
σε άμεσο χρόνο το επιχειρηματικό τους σχέδιο
.
Τα στελέχη μας είναι στη διάθεσή σας για όποια πρόσθετη πληροφόρηση και για την υποβοήθησή σας
για την έγκαιρη και πλήρως τεκμηριωμένη υποβολή του επιχειρηματικού σας σχεδίου

=============================================================


4. ΔΡΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Έναρξη Υποβολών: 29 Ιουνίου 2018, Λήξη Υποβολών: 24 Σεπτεμβρίου 2018

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές
που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στη Δράση είναι η συνεργασία
μεταξύ φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των οικείων Εμπορικών Συλλόγων / Επιμελητηρίων.
Ειδικότερα δύνανται να υποβάλλουν προτάσεις τα παρακάτω Σχήματα:

Σχήμα 1: Δήμος (Δικαιούχος) & οικείος Εμπορικός Σύλλογος (Συνδικαιούχος),  ή υπό προϋποθέσεις,

Σχήμα 2: Δήμος (Δικαιούχος) & οικείο Επιμελητήριο (Συνδικαιούχος)

Κάθε Σχήμα θα υλοποιήσει ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργικότητας
και αισθητικής της περιοχής παρέμβασης και  την οργάνωση  της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής,
με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης είναι 50.000.000 ευρώ και η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 100%.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 1.900.000 ευρώ  και αναλύεται ως:

μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός Δήμου έως 1.500.000 ευρώ

μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός Εμπορικού Συλλόγου / Επιμελητηρίου έως 400.000 ευρώ

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Έναρξη Υποβολών: 29 Ιουνίου 2018, Λήξη Υποβολών: 24 Σεπτεμβρίου 2018

============================================================