GreekEnglish (United Kingdom)


Επικοινωνήστε γρήγορα μαζί μας με την παρακάτω φόρμα.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:


ΕΝΕΡΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020

(Επικαιροποίηση: 31.10.2018)


ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 110) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Β' ΚΥΚΛΟΣ) -ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΑΠΟ 1.11.2018

Εκδόθηκε η πρόσκληση 110 για την "κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα" από την Ε.Υ.Δ. του ΕΠΑΝΕΚ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»). Η εν λόγω πρόσκληση αποτελεί το Β' Κύκλο της Πρόσκλησης 024 ΕΠΑΝΕΚ του Ιουνίου 2016.
Η πρόσκληση έχει προϋπολογισμό 70 εκατομμύρια Ευρώ και απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων: Επιστημονικοί - επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ, Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι / οργανώσεις αυτών,
Δευτεροβάθμιες Ομοσπονδίες Επιχειρήσεων, Ομοσπονδίες Εργαζομένων (που νομιμοποιούνται να υπογράψουν Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας), Σύνδεσμους Επιχειρήσεων και Ενώσεις Επιχειρήσεων.

Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι των Πράξεων θα πρέπει απαραίτητα να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Να είναι εθνικής εμβέλειας και να υφίστανται πριν την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης,

2. Να τεκμηριώνουν τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση της πράξης, για την οποία υποβάλλουν πρόταση.

3. Να απασχολούν έναν (1) τουλάχιστον εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης (πλην των μελών του ΔΣ) πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης. 
Η μισθοδοσία του ανωτέρω εργαζόμενου δεν είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο της Δράσης. Η σχέση εργασίας θα πρέπει να διατηρηθεί μέχρι της ολοκλήρωση της πράξης. Η μη τήρηση της ανωτέρω απαίτησης, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, θα επιφέρει την ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης. Στην περίπτωση νέας πρόσληψης, ήτοι μετά τη ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, δεν λαμβάνεται υπόψη η πρόσληψη εργαζομένων που είναι σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β’ βαθμού των μελών ΔΣ και εν γένει των ασκούντων τη διοίκηση/εκπροσώπηση του Δυνητικού Δικαιούχου.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης κάθε δυνητικός δικαιούχος - που εμπίπτει στις ανωτέρω κατηγορίες επιλέξιμων δυνητικών δικαιούχων - μπορεί να υποβάλλει μια και μοναδική πρότασηΟι Φορείς (με την ιδιότητα του δικαιούχου, του κύριου της πράξης και του φορέα που ενισχύει τον δικαιούχο/κύριο της πράξης ως προς την επιχειρησιακή του ικανότητα) των οποίων οι προτάσεις χρηματοδότησης εγκρίθηκαν στον 1ο Κύκλο της Πρόσκλησης με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 3384/936/Α2/27.06.2016 (α/α ΟΠΣ 1511 και κωδικό 024), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και εντάχθηκαν στο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής προτάσεως στην παρούσα Πρόσκληση.

Οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν σχέδια δράσης που θα στηρίζονται σε μελέτη για την αναγκαιότητα υλοποίησης των προτεινόμενων θεματικών αντικειμένων κατάρτισης, βάσει πρόσφατων στοιχείων αγοράς εργασίας (πρωτογενείς ή δευτερογενείς έρευνες).
Ωφελούμενοι των Πράξεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης είναι οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα γενικά, δηλαδή ανεξάρτητα από τον τομέα της οικονομίας στον οποίο απασχολούνται (απουσία σχετικού κριτηρίου επιλογής τους στην μεθοδολογία επιλογής ωφελουμένων). Στα προγράμματα κατάρτισης δεν θα εμπλέκονται κατ’ ουδένα τρόπο οι επιχειρήσεις που απασχολούν τους ωφελούμενους. Επιπροσθέτως, οι ωφελούμενοι/εργαζόμενοι που θα συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης του δυνητικού δικαιούχου δεν πρέπει να προέρχονται αποκλειστικά από τα μέλη του. Από τη συμμετοχή στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εξαιρούνται οι αυτοαπασχολούμενοι κάθε μορφής.
Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι σε κάθε σχέδιο θα πρέπει να εξασφαλίζουν και να αποδεικνύουν την επίτευξη της πανελλαδικής κάλυψης της παρέμβασης. Συγκεκριμένα, στο σχέδιο δράσης θα πρέπει να διασφαλίζεται τεκμηριωμένα η συμμετοχή ωφελουμένων από το σύνολο των 13 περιφερειών της χώρας.

Οι προτάσεις υποβάλλονται από 01.11.2018 μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού (καταληκτική ημερομηνία 30.04.2020) στο ΟΠΣ του ΕΣΠΑ.

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 120.000,00 €. Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 1.500.000,00 €.

Λόγω της σειράς προτεραιότητας, η άμεση υλοποίηση ενεργειών για την υποβολή πράξης είναι πολύ βασική.

===========================================================================================
ΔΡΑΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ


ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 27.6.2018 ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Η Δράση με προϋπολογισμό 150 εκατ.€ για όλη την Ελληνική Επικράτεια, στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων,
επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης.

Δικαιούχοι της Δράσης, είναι Υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις,  οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας και διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Οδηγού της Δράσης.

Ως μεσαίες ορίζονται οι επιχειρήσεις που κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και σε ετήσια βάση είτε απασχολούν τουλάχιστον 50
και σε κάθε περίπτωση λιγότερους από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού
δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ, είτε απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών κυμαίνεται μεταξύ 10 εκατ. ευρώ και 50 εκατ. ευρώ
ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού κυμαίνεται μεταξύ 10 εκατ. ευρώ και 43 εκατ. ευρώ

Οι δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων μπορούν να ανέλθουν από 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ και το ποσοστό επιδότησης είναι 50% για όλη την Ελληνική Επικράτεια,
ανεξάρτητα από την Περιφέρεια που δραστηριοποιούνται. Δαπάνες ίσες με το 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί
και να έχουν επαληθευθεί κατά τους πρώτους 18 μήνες της υλοποίησης.

Οι Δαπάνες που επιδοτούνται είναι:

Μηχανήματα – Εξοπλισμός, μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου

Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμός, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων, μέχρι 100% της επένδυσης

Μεταφορικά μέσα (για επιχειρήσεις με επιλέξιμους ΚΑΔ στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: μέχρι 20% της επένδυσης 
ή δαπάνη μέχρι 25.000 €, για τις επιχειρήσεις των λοιπών τομέων μέχρι 25.000 €.

Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου (ως 4.000€)

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) έως 40% του Προϋπολογισμού και μέχρι 24.000€ για μία (1) τουλάχιστον ΕΜΕ
(
Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού).

ΔΕΝ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ από τη Δράση

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (04.06.2018) και η περίοδος υλοποίησης της επένδυσης
δεν μπορεί να υπερβαίνει τους (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Η Ημερομηνία Έναρξης των ηλεκτρονικών υποβολών των επιχειρηματικών σχεδίων είναι η  27.06.2018 και ώρα 12.00 μ.μ.
και η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή, μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού της.

Λόγω της συγκεκριμένης προϋπόθεσης είναι αντιληπτό ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν
σε άμεσο χρόνο το επιχειρηματικό τους σχέδιο
.
Τα στελέχη μας είναι στη διάθεσή σας για όποια πρόσθετη πληροφόρηση και για την υποβοήθησή σας
για την έγκαιρη και πλήρως τεκμηριωμένη υποβολή του επιχειρηματικού σας σχεδίου
=============================================================


ΔΡΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Έναρξη Υποβολών: 29 Ιουνίου 2018, Λήξη Υποβολών: 30 Νοεμβρίου 2018 (2η παράταση υποβολών)

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές
που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στη Δράση είναι η συνεργασία
μεταξύ φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των οικείων Εμπορικών Συλλόγων / Επιμελητηρίων.
Ειδικότερα δύνανται να υποβάλλουν προτάσεις τα παρακάτω Σχήματα:

Σχήμα 1: Δήμος (Δικαιούχος) & οικείος Εμπορικός Σύλλογος (Συνδικαιούχος),  ή υπό προϋποθέσεις,

Σχήμα 2: Δήμος (Δικαιούχος) & οικείο Επιμελητήριο (Συνδικαιούχος)

Κάθε Σχήμα θα υλοποιήσει ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργικότητας
και αισθητικής της περιοχής παρέμβασης και  την οργάνωση  της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής,
με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης είναι 50.000.000 ευρώ και η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 100%.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 1.900.000 ευρώ  και αναλύεται ως:

μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός Δήμου έως 1.500.000 ευρώ

μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός Εμπορικού Συλλόγου / Επιμελητηρίου έως 400.000 ευρώ

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Έναρξη Υποβολών: 29 Ιουνίου 2018, Λήξη Υποβολών: 30 Νοεμβρίου 2018

============================================================