GreekEnglish (United Kingdom)


Επικοινωνήστε γρήγορα μαζί μας με την παρακάτω φόρμα.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:


ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ /  ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

(Ημερ.νία Επικαιροποίησης: 20/11/2020)
=================================

- ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Covid-19 ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ


ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: Έναρξη Υποβολών: 23/10/2020 και ώρα 13.00, Λήξη Υποβολών:  09.12.2020 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ)

Ποσό επιδότησης: Ισούται με το 50% των εξόδων του 2019, το οποίο κυμαίνεται από €5.000 έως €50.000 και θα αναλωθεί ως Κεφάλαιο Κίνησης μέσα στο έτος 2021.

Ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481,185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο των 50.000,00€, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 50.000,00€, ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 5.000,00€, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στη Δράση. 

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021 και αυτό θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021 στο οποίο θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στα αντίστοιχα πεδία, βάσει των οποίων έγινε ο υπολογισμός του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης.

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί το 2022 και αφού έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις των επιχειρήσεων, διαπιστωθεί το αντίθετο, η διαφορά μεταξύ καταβληθέντος ποσού και αθροίσματος δηλωθέντων ποσών, θα αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό. Ωστόσο το συνολικό αίτημα ελέγχου υποβάλλεται κατ’ επιλογή των δικαιούχων στο διάστημα από 01/01/2021 έως 31/03/2021.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

-       Η επιχείρηση να έχει έδρα στην Περιφέρεια Αττικής,, - να υπάρχει έναρξη δραστηριότητας πριν την 01/01/2019 και να μην ξεπερνά τους 50 εργαζόμενους στην τελευταία διαχειριστική χρήση του 2019 σε ετήσιες μονάδες εργασίας

-        να προκύπτει μείωση στον κύκλο εργασιών για το 2ο τρίμηνο του 2020 (1/4/2020 - 30/6/2020) σε σχέση με το 2ο τρίμηνο (1/4/2019 - 30/6/2019) του 2019.

-       Τα έξοδα του έτους 2019 να είναι πάνω από 10.000 €. [Έξοδα = Αγορές Εμπορευμάτων, Α' Υλών & Υλικών Χρήσης, Δαπάνες Παροχής Υπηρεσιών και Εργαζομένων, Ενοίκια χρήσης]

-        Να υπάρχει επιλέξιμος Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (όπως αναφέρονται στην προκήρυξη της δράσης)

-       Και επιπρόσθετα για το τρίμηνο από 1/1/2021 έως 31/3/2021 (περίοδος πληρωμών) θα πρέπει να διατηρηθεί ο ίδιος αριθμός εργαζομένων με αυτόν που υπήρχε κατά το ίδιο διάστημα του 2020.

Τα κριτήρια αξιολόγησης βάσει των οποίων θα κατανεμηθούν τα 200 εκ της δράσης (συγκριτική αξιολόγηση, χωρίς σειρά προτεραιότητας) εξειδικεύονται στην Πρόσκληση και αφορούν:

Τον αριθμό εργαζομένων που απασχολήθηκαν το 2019

Το δείκτη κερδών προς τον Κύκλο Εργασιών του 2019 

Την επίπτωση (μείωση) στον Κύκλο Εργασιών από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019

Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη εδώ: https://www.pepattikis.gr/wp-content/uploads/

========================================

Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (Υποβολές επενδυτικών σχεδίων έως 11.12.2020)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40 εκατ.€ (διάθεση 65% του προϋπολογισμού σε υφιστάμενες επιχειρήσεις με 2 ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις και 35% σε νέες επιχειρήσεις που έχουν δημιουργηθεί προ της ημερομηνίας της 20.07.2020 χωρίς κλεισμένη διαχειριστική χρήση) - Προϋπολογισμός Πρότασης: από 400.000€ έως 3.000.000€

Έναρξη Υποβολών: 29.07.2020 – Λήξη Υποβολών:  11.12.2020

Επιλέξιμες είναι οι δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων, στις οποίες δύναται να αποδειχτεί ότι εκτελούνται εργασίες αξιοποίησης υγρών και στερεών αποβλήτων, προκειμένου τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις. Σε κάθε περίπτωση δεν εμπίπτουν δραστηριότητες από τις οποίες προκύπτει η συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διάθεση αποβλήτων ως μοναδικές ενέργειες.

Επιλέξιμες Δαπάνες: Κτίρια, Εγκαταστάσεις, Περιβάλλον Χώρος, -  Μηχανήματα / Εξοπλισμός  -  Μεταφορικά Μέσα -  Πιστοποίηση συστημάτων -  Απόκτηση, επικύρωση & προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας -  Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις - Εξειδικευμένα Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού  -  Τεχνική/ Συμβουλευτική Υποστήριξη.

ΑΝΑΛΟΓΩΣ της Περιφέρειας Υλοποίησης, του είδους της επιχείρησης (πολύ μικρή – μικρή – μεσαία) και της κατηγορίας δαπάνης (κτίρια, εξοπλισμός κλπ) η ένταση ενίσχυσης (ποσοστό επιχορήγησης) δύναται να ανέλθει από 20% έως 55%
Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη εδώ: http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/Prosklhsh_perivallontikes_ypodomes.pdf

=======================================

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων  (Υποβολή Προτάσεων εως 31.01.2021)

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους. O Προϋπολογισμός της Δράσης είναι 400 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Δικαιούχοι της Δράσης: Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Προϋπολογισμός Επιχειρηματικών σχεδίων: από 20.000 ευρώ έως  200.000 ευρώ - Ύψος Επιδότησης: από 50% έως 65% (αναλόγως των εξαγωγικών επιδόσεων των επιχειρήσεων)

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII του Οδηγού της Δράσης, να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Δαπάνες που ενισχύονται: Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου, Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου, Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου,     Ψηφιακή Προβολή,  Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες,  Μεταφορικά Μέσα, Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό).
Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη εδώ: http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20181219_antagonistikothta.pdf

=========================================