GreekEnglish (United Kingdom)


Επικοινωνήστε γρήγορα μαζί μας με την παρακάτω φόρμα.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:


ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

(Επικαιροποίηση: 20/05/2020)

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ Ν.4399/16 ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ Ν.4399/16 ΓΙΑ ΤΗ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" 
Έναρξη Υποβολών από 21.05.2020 έως και 31.07/2020

- ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2020 ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ, με τη δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής από πλευράς των συμμετεχόντων είτε με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του φορέα της επενδυτικού σχεδίου από νέες εισφορές μετόχων, είτε με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον, είτε με την ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον (δεσμεύονται σε ειδικό λογαριασμό και δεν μπορούν να διανεμηθούν πριν την παρέλευση τριών ετών, προκειμένου για μικρές ή πολύ μικρές, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης), είτε με εκποίηση στοιχείων ενεργητικού της επιχείρησης. Το ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού μπορεί να γίνει και με εξωτερική χρηματοδότηση ήτοι με τραπεζικό δάνειο ή δάνειο από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή ομολογιακό δάνειο εκδιδόμενο με δημόσια ή μη εγγραφή, τριετούς τουλάχιστον διάρκειας, αποκλειόμενης της μορφής του αλληλόχρεου λογαριασμού. 

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων: για μικρές επιχειρήσεις ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και για πολύ μικρές επιχειρήσεις ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ

Περιεχόμενο επενδυτικού σχεδίου – Χαρακτήρας αρχικής επένδυσης: Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων, θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης ήτοι να πληρούν μια εκ των ακολούθων προϋποθέσεων: - Δημιουργία νέας μονάδας,  - Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας, -  Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, - Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας και - Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης.
Δικαιούχοι υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων: ατομικές επιχειρήσεις (εφ’ όσον το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων δεν υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ), εμπορικές εταιρίες, συνεταιρισμοί, Κοιν.Σ.Επ., Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ, δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,  δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 21

Ενισχυόμενες δαπάνες: α. επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, β. επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, γ. το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης.

Οι κτιριακές δαπάνες δύναται να ανέλθουν στο 45% του συνολικού προϋπολογισμού για τους μεταποιητικούς κλάδους, στο 60% για τις τουριστικές επενδύσεις (τουλάχιστο 3*), στο 70% για τον κλάδο των logistics και στο 80% για τα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται σε διατηρητέα κτίρια.

Σε επιχειρήσεις υπό σύσταση και υφιστάμενες που δεν έχει παρέλθει 7ετία από την έναρξη της δραστηριότητάς τους, παρέχονται και δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων (δαπάνες έναρξης, λειτουργίας, συμβουλευτικές υπηρεσίες, νομική υποστήριξη και λογιστική υποστήριξη κλπ).

- ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η 4η πρόσκληση για το καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας παρέχει φορολογικές απαλλαγές ή κίνητρα επιχορήγησης για φορείς που ανήκουν στην ειδική κατηγορία του άρθρου 12, έχει προϋπολογισμό 350.000.000€ και οι προϋποθέσεις είναι όμοιες με τις τρείς προηγούμενες προσκλήσεις.

Και τα δυο καθεστώτα στις νέες προσκλήσεις τους επιχορηγούν με βάση το Χάρτη Περιφεριεακών Ενισχύσεων και το είδος της επιχείρησης

=======================================

Επιχειρηματική Χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) [22/3/2019]

Η Δράση με διαχειριστή την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (πρώην ΕΤΕΑΝ) στοχεύει στην χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της παροχής Επενδυτικών Δανείων και Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης με ευνοϊκούς όρους. Στο κεφάλαιο κάθε δανείου το 40% παρέχεται άτοκα από πόρους του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, οι οποίοι ανέρχονται στο ποσό των 816,3 εκ. ευρώ συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ).

Δικαιούχοι είναι για τα Υποπρογράμματα 1-2: Υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ για το Υποπρόγραμμα 3:  Νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID – 19, βάσει συγκεκριμένων Κωδικών δραστηριότητας (ΚΑΔ). Τα δάνεια που παρέχονται είναι:

Α. Επιχειρηματικά Δάνεια για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων (επενδυτικού σκοπού)

Β. Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού – (Κεφαλαίου Κίνησης για την ανάπτυξη / επέκταση της επιχείρησης)

Γ. Παροχή Κεφαλαίων Κίνησης άτοκα, με επιδότηση επιτοκίου στο 100% για δύο χρόνια, λόγω πανδημίας COVID-19

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν το αίτημα δανειοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και στη συνέχεια τον φυσικό φάκελο σε μία από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.
Τα στελέχη μας είναι στη διάθεσή σας να σας υποβοηθήσουν στην εκπόνηση της αίτησης καθώς και στη σύνταξη του σχετικού επιχειρηματικού πλάνου

========================================

Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών Νομού Ηλείας μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας) – 22.05.2020

Επιχειρησιακό πρόγραμμα:          ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα

Περιοχή εφαρμογής:       Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (με περιορισμό)

Περίοδος υποβολής αιτήσεων:   1/6/2020 - 15/9/2020, ώρα 14:00

Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών της Ανατ. Πελοποννήσου μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας)

Επιχειρησιακό πρόγραμμα:          ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα

Περιοχή εφαρμογής:       Περιφέρεια Πελοποννήσου (με περιορισμό)

Περίοδος υποβολής αιτήσεων:   15/5/2020 - 31/8/2020, έως 15:00 μμ

Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών στην ΠΕ Νήσων Αττικής μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας ΠΕ Νήσων Αττικής)

Επιχειρησιακό πρόγραμμα:          ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα

Περιοχή εφαρμογής:       Νομαρχία Αθηνών - Πειραιώς (με περιορισμό)

Περίοδος υποβολής αιτήσεων:   15/5/2020 - 14/9/2020

========================================

Ωρίμανση έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων (αναμένεται εντός Ιουνίου 2020)

Μελέτες ωρίμανσης και τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση των ακόλουθων υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων που προβλέπονται στους αναθεωρημένους ισχύοντες ΠΕΣΔΑ ως πρώτη χρηματοδοτική προτεραιότητα για το ΕΣΠΑ 2014-2020:

Πράσινα Σημεία, κατά την έννοια των άρθρων 11 και 44Α του Ν.4042/2012, όπως ισχύει και της ΚΥΑ 18485/2017 (ΦΕΚΒ’1412/26-4-2017) όπως ισχύει.

Μονάδες κομποστοποίησης προδιαλεγμένων στην πηγή βιοαποβλήτων, δημοτικές ή κεντρικές.

Μονάδες επεξεργασίας υπολειμματικών συμμείκτων αστικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης ή μη γραμμής κομποστοποίησης προδιαλεγμένων στην πηγή βιοαποβλήτων.

Νέοι χώροι υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων ή επεκτάσεις υφιστάμενων χώρων ταφής για μετατροπή σε ΧΥΤΥ, που αποτελούν απαραίτητη υποδομή για τη λειτουργία υφιστάμενης ή υλοποιούμενης μονάδας επεξεργασίας.

Σταθμοί μεταφόρτωσης αποβλήτων.

Συγκεκριμένα χρηματοδοτούνται για τις υποδομές των ανωτέρω:

Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και λοιπών υποστηρικτικών μελετών.

Εκπόνηση τεχνικών μελετών ωρίμανσης έργων, όλων των απαιτούμενων σταδίων ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης.

Σύνταξη τευχών δημοπράτησης.

Επικαιροποίηση, συμπλήρωση, τροποποίηση υφισταμένων μελετών και τευχών δημοπράτησης.

Για τα ανωτέρω τηρούνται οι οικείες διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και των σχετικών εξουσιοδοτικών διατάξεων και εγκυκλίων, όπως κατά περίπτωση εφαρμόζονται.

Αποδέκτες της Πρόσκλησης:

Δήμοι - Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) σε όλη την Ελληνική Επικράτεια

Η περίοδος υποβολών θα είναι από 1/6/2020 έως 31/12/2020

====================================
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ


Στο πλαίσιο της πολιτικής για την προώθηση της έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης εκδόθηκε πρόσκληση για τη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων ανταγωνιστικών έργων, με τη χορήγηση δανείων με πόρους από το Ταμείο Υποδομών (χρηματοδότηση από το Ε.Π. ΕΠΑΝΕΚ του Υπ. Ανάπτυξης), μέσω της Εθνικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ETEπ), η οποία και διαχειρίζεται τους πόρους του Ταμείου. Προτάσεις χρηματοδότησης δύναται να υποβληθούν από οποιονδήποτε φορέα (μεμονωμένο ή σε σύμπραξη). Οι προτάσεις θα πρέπει να συμβάλλουν στην υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς όπως επίσης και στη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος  και στην προώθηση της αποδοτικότητας και της βέλτιστης αξιοποίησης πόρων.
Οι προτάσεις δύναται να υποβληθούν έως την εξάντληση των πόρων του Ταμείου Υποδομών με έναρξη υποβολών το Σεπτέμβριο 2019 ολοκλήρωση έως τις 31.12.2023 και κάθε έργο δύναται να έχει ύψος χρηματοδότησης έως 15 εκατ.€ και η ανάλυση του χρηματοδοτικού σχήματος δύναται να είναι με 65% χρηματοδότηση από πόρους του Ταμείου, 10% θα πρέπει να είναι ίδια συμμετοχή του Φορέα της επένδυσης και 25% τραπεζικό δάνειο συγχρηματοδότησης από χρηματοπιστωτικό οργανισμό. 
Επιλέξιμες δαπάνες είναι η αγορά γης, η αγορά παγίων, ο ΦΠΑ (εφόσον ο φορέας δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης βάση του κώδικα ΦΠΑ), τα τραπεζικά έξοδα, οι αμοιβές συμβούλων, τα έξοδα εγγυήσεων. Η αξιολόγηση των προτάσεων θα πραγματοποιείται εντός 2 μηνών από την υποβολή τους.
Η Εταιρία μας διαθέτοντας πολύ μεγάλη εμπειρία στις διαδικασίες χρηματοδότησης έργων με εργαλεία της ΕΤΕπ  είναι στη διάθεσή σας για κάθε πληροφόρηση.

=====================================

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (Έναρξη Υποβολών από
20.2.2019 έως 19.06.2020)

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους. O Προϋπολογισμός της Δράσης είναι 400 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Δικαιούχοι της Δράσης: Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Προϋπολογισμός Επιχειρηματικών σχεδίων: από 20.000 ευρώ έως  200.000 ευρώ - Ύψος Επιδότησης: από 50% έως 65% (αναλόγως των εξαγωγικών επιδόσεων των επιχειρήσεων)

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII του Οδηγού της Δράσης, να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Δαπάνες που ενισχύονται: Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου, Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου, Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου,     Ψηφιακή Προβολή,  Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες,  Μεταφορικά Μέσα, Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (19.12.2018). Ο Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων είναι μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Ημερομηνία Έναρξης  Ηλεκτρονικής Υποβολής: 6 Φεβρουαρίου 2019

Διάρκεια Υποβολών Επιχειρηματικών Σχεδίων: Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
=========================================