GreekEnglish (United Kingdom)


Επικοινωνήστε γρήγορα μαζί μας με την παρακάτω φόρμα.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 
 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗ ΝΕΩΝ

 
Ή ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Ένας από τους βασικούς τομείς συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρία μας στους πελάτες της, αφορά το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης βάση Διεθνών και Εθνικών Προτύπων. Διαθέτοντας κατάλληλα εκπαιδευμένο στελεχιακό δυναμικό και έχοντας υλοποιήσει μεγάλο πλήθος έργων την τελευταία δεκαπενταετία, η Εταιρία μας εναρμονιζόμενη πλήρως με τις απαιτήσεις των καιρών και προσπαθώντας να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πελατών της έχει προχωρήσει το τελευταίο διάστημα στην παροχή των ακόλουθων νέων υπηρεσιών:

 - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO 22301 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 22301:2012 αφορά την επιχειρησιακή συνέχεια και έχει εφαρμογή σε όλων των ειδών τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, νομικής μορφής και κλάδου δραστηριότητας. Αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο που στόχο έχει να αποδείξει σε τρίτα μέρη (συνεργάτες, πελάτες, υπεργολάβους, μετόχους) πως οποιαδήποτε έκτακτη συνθήκη και πρόβλημα παρουσιαστεί, η επιχείρηση διαθέτει μεθοδολογία και τρόπο αντιμετώπισης ώστε να μην υπάρξει ούτε μια στιγμή διακοπή της λειτουργίας της.  Το πρότυπο δίνει τις γενικές κατευθύνσεις, ώστε η επιχείρηση να είναι σε θέση μέσω διαδικασιών που εφαρμόζονται να τηρεί μέτρα και μεθόδους, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι της διακοπής της δραστηριότητάς της, είτε υπάρχουν έκτακτες συνθήκες, είτε λάθος σε κάποια από τις καθημερινές της δραστηριότητες (λάθος που δύναται να προέλθει από άνθρωπο, είτε από εξοπλισμό, είτε από τρίτο μέρος). Βασικός στόχος του Προτύπου είναι να μειωθεί ή και να εξαλειφθεί η διακοπή λειτουργίας και συνάμα αν αυτή υπάρξει οι ζημιές να είναι ελάχιστες.

Για να εφαρμοστεί το Πρότυπο σε μια επιχείρηση, τα στελέχη της Εταιρίας μας μετά την ανάθεση της υλοποίησης, πραγματοποιούν επισκέψεις στο χώρο της επιχείρησης και καταγράφουν την υφιστάμενη κατάσταση ώστε να αποτιμηθεί η πιθανή επίπτωση της διακοπής λειτουργίας, να αναγνωριστούν οι πιθανοί κίνδυνοι, να αξιολογηθούν και να εκπονηθεί κατάλληλο σχέδιο επιχειρησιακής συνέχεια και risk analysis, σχετιζόμενο άμεσα με την στρατηγική της επιχείρησης. Μέσα στο σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας προτείνονται πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης κάθε κινδύνου, εκτιμάται η ζημιά ανά κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστεί και περιγράφονται μέσα αποτροπής της εμφάνισης του κινδύνου, ή μηχανισμών εφεδρείας.

Για την εφαρμογή του συστήματος, βάση του Προτύπου ΕΝ ISO 22301:2012 η Εταιρία μας σχεδιάζει και αναπτύσσει σύστημα διαδικασιών  και εντύπων τεκμηρίωσης και εκπαιδεύει το προσωπικό της επιχείρησης στην εφαρμογή του, ενώ συμμετέχει στον έλεγχο και την παρακολούθηση του συστήματος με τελικό στόχο την πιστοποίηση αυτού από Ανεξάρτητο και Διαπιστευμένο Οργανισμό Πιστοποίησης.

Οι επιχειρήσεις πλέον στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον, απαιτείται να διαθέτουν δομημένο σύστημα επιχειρησιακής συνέχειας, καθώς με τρόπο αυτό είναι σε θέση να αποδεικνύουν στους πελάτες τους, τη μη ύπαρξη ανάγκης για χρήση εναλλακτικών προμηθευτών. Όλες οι επιχειρήσεις πλέον είναι εκτεθειμένες σε έκτακτες συνθήκες, ελάχιστες όμως έχουν αποτιμήσει τα δεδομένα διόρθωσης αν συμβεί κάτι όπως επίσης και το συνολικό αντίκτυπο (φήμη, οικονομικά μεγέθη κ.ά.) αν υπάρξει έστω και μια ημέρα διακοπής λειτουργίας.

- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ - ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020

Για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 και ως προς τη χρηματοδότηση έργων Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, η διαχειριστική ικανότητα των δυνητικών δικαιούχων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση ώστε έργα τους να έχουν τη δυνατότητα να επιχορηγηθούν από πόρους της Ε.Ε. Η διαχειριστική ικανότητα των Φορέων για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, αποδεικνύει την επάρκειά τους (χρηματο-οικονομική, διοικητική) στην υλοποίηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων και αποτελεί μέρος της τεκμηρίωσης του φακέλου που υποβάλλεται προς χρηματοδότηση. Η Διαχειριστική Ικανότητα των δυνητικών δικαιούχων, στηρίζεται στο Νόμο 4314/2014 για το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (άρθρο 50), τον οδηγό που εκδόθηκε στις 30.7.2015 για τους δυνητικούς δικαιούχους και τον κανονισμό 1303/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 125, παρ. 3δ).

Με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο που προαναφέρθηκε, πλέον δεν είναι σε ισχύ για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 οι βεβαιώσεις διαχειριστικής επάρκειας της περιόδου 2007-2013 και η ικανότητα κάθε δυνητικού δικαιούχου συνδέεται άμεσα πλέον σε διαχειριστικό επίπεδο με την απόδειξη της υλοποίησης συγκεκριμένης πράξης που υποβάλλεται προς αξιολόγηση κάθε φορά και εξετάζεται σχετικά, ενώ οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει σε άμεσο επίπεδο να προβούν σε ενέργειες για την κάλυψη των απαιτήσεων της διαχειριστικής τους ικανότητας, που θα ισχύει για όλες τις πράξεις οριζόντια.

Η Εταιρία μας κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007-2013, υλοποίησε με απόλυτη επιτυχία πλειάδα έργων Φορέων και Οργανισμών του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, που αφορούσαν το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης, βασισμένων στο Εθνικό Πρότυπο για τη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Με την εμπειρία που έχει αποκομίσει και το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας που διαθέτουν τα στελέχη της, είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες στους δυνητικούς δικαιούχους της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, που αφορούν:

  • Την ανάπτυξη και εφαρμογή επικαιροποιημένων εγχειριδίων διαδικασιών που αφορούν έργα τύπου Α’ (τεχνικά έργα), Β’ (έργα προμηθειών – υπηρεσιών) ή Γ’ (έργα αυτεπιστασίας) για τους δυνητικούς δικαιούχους, με ενσωματωμένες όλες τις αλλαγές είτε οργανωτικές του Φορέα / Δικαιούχου, είτε θεσμικού πλαισίου (νέα νομοθεσία ανάθεσης συμβάσεων, εφαρμογή ΚΗΜΔΗΣ / ΕΣΗΔΗΣ), είτε αφορούν την ενσωμάτωση των απαιτήσεων του Ν. 4314/2014 και με βάση αναφοράς πάντοτε τις προδιαγραφές του Εθνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1429:2008
  • Την παροχή εργαλείου πληροφορικής (ειδική εφαρμογή λογισμικού για τη διαχείριση έργων), που καλύπτει την απαίτηση για την ηλεκτρονική διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων, που βοηθά με άμεσο και εύχρηστο τρόπο την ομαλή παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων, εντός του οποίου είναι εφικτή η δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης με την κείμενη νομοθεσία, για τη συγκέντρωση σε ένα σημείο όλης της τεκμηρίωσης ηλεκτρονικά.


 - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ BRC (v.4) - BRC/IOP (v.7), FSCC 22000 και ΙFS ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η Εταιρία μας διαθέτοντας το κατάλληλο στελεχιακό δυναμικό, άρτια εκπαιδευμένο στο αντικείμενο των συστημάτων διαχείρισης και ακολουθώντας τις απαιτήσεις των καιρών είναι σε θέση να παρέχει προς τους πελάτες της, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την εκπαίδευση στα προαναφερόμενα πρότυπα διαχείρισης, σε επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας τροφίμων. Λόγω της αυξανόμενης εξαγωγικής δραστηριότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων στον κλάδο των Τροφίμων, είναι πλέον απαραίτητη η εναρμόνιση των επιχειρήσεων με τα Εθνικά Πρότυπα των Χωρών στις οποίες εξάγουν τα προϊόντα τους. Για το σκοπό αυτό και μετά από την επιτυχή υλοποίηση των πρώτων έργων της εταιρίας μας σε επιχειρήσεις - πελάτες μας που αποτελούν πολύ σημαντικά brands στον κλάδο τους και που μας εμπιστεύθηκαν για την τελική πιστοποίηση των προτύπων αυτών, είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε ότι οι υπηρεσίες μας στον Τομέα των συστημάτων διαχείρισης, έχουν πλέον διευρυνθεί και περιλαμβάνουν τα Πρότυπα Διαχείρισης BRC, BRC/IOP, FSCC 22000, IFS.

 - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO / IEC 17024:2012 - ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η Εταιρίας μας είναι σε θέση να παρέχει προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την υλοποίηση όλων των υπηρεσιών που απαιτούνται για τη διαπίστευση σχημάτων πιστοποίησης προσώπων με βάση το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO / IEC 17024:2012. Η Πιστοποίηση προσώπων αποτελεί πλέον κυρίαρχο αίτημα όλων των κλαδικών και συλλογικών φορέων που θέλουν να εναρμονιστούν με κοινοτικές οδηγίες, αλλά και θέσουν το σωστό πλαίσιο των κρίσιμων χαρακτηριστικών για την άσκηση ενός επαγγέλματος. Για την πιστοποίηση προσώπων η συνήθης πρακτική είναι η δημιουργία ενός σχήματος πιστοποίησης, το οποίο και διαπιστεύεται με βάση τον κανονισμό και τις οδηγίες του ΕΣΥΔ, για την πιστοποίηση με βάση το Πρότυπο EN ISO/ IEC 17024:2012 που είναι το Διεθνές Πρότυπο και έχει την πλέον αναγνωρισμένη ισχύ. Με την ολοκλήρωση του πρώτου έργου μας για λογαριασμό σχήματος πιστοποίησης προσώπων, η Εταιρία μας είναι σε θέση να παρέχει τις συμβουλευτικές της υπηρεσίες στο χώρο της πιστοποίησης προσώπων.

 - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 39001 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το νέο Πρότυπο ΕΝ ISO 39001 καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας (Road Traffic Safety). Το πρότυπο ISO 39001 απευθύνεται σε όλες εκείνες τις εταιρίες οι οποίες διαχειρίζονται στόλο οχημάτων (κάθε κατηγορίας) για την καθημερινή τους λειτουργία, ενώ αφορά και διαχειριστές οδικών δικτύων.

Μέσω της εφαρμογής ενός Συστήματος Οδικής Ασφάλειας, μία Επιχείρηση που κάνει διαχείριση στόλου οχημάτων, είναι σε θέση να αποδεικνύει την δέσμευσή της στην υπεύθυνη διαχείριση του εταιρικού της στόλου είτε πρόκειται για επιβατικά οχήματα είτε για επαγγελματικά (συντήρηση, βέλτιστες διαδρομές κ.α.), όπως επίσης και να αναγνωρίζει όλους εκείνους τους κινδύνους που συνδέονται με τις δραστηριότητές της και την οδική ασφάλεια. Παράλληλα με την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης οδικής ασφάλειας, είναι σε θέση να παρακολουθεί δείκτες οδικής ασφάλειας, θέτοντας συγκεκριμένους στόχους και υλοποιώντας προγράμματα για την επίτευξη βελτιωμένων αποτελεσμάτων και αποδεικνύει πως συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του νομικού πλαισίου της οδικής ασφάλειας.

 - ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ ISO 14001 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Όπως είναι γνωστό υπάρχει πλέον η υποχρέωση όλα τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης να αποκτήσουν πιστοποίηση με βάση το Πρότυπο ΕΝ ISO 9001 και ΕΝ ISO 14001/EMAS.  Παράλληλα με την ίδια απόφαση, για όλες τις προσεχείς εγκρίσεις νέων Σ.Ε.Δ. ή ανανεώσεις υφιστάμενων αδειών ή Π.Ε.Δ., θα απαιτείται πλέον από όλα τα συμβεβλημένα κέντρα ανακύκλωσης (ΚΔΑΥ, εργοστάσια αξιοποίησης), να έχουν πιστοποίηση κατά EN ISO 14001/EMAS. Πρόσθετα σε αυτό, τα συστήματα θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη χρήση συστημάτων GPS στη συλλογή και μεταφορά όπου είναι εφικτό.  Λόγω της υποχρέωσης αυτής, είναι πλέον αντιληπτό, ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους προαναφερόμενους κλάδους, θα πρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα, να εφαρμόσει για το πεδίο δραστηριότητάς τους, κατ’ ελάχιστο πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης για την προστασία του περιβάλλοντος.  Να σας ενημερώσουμε ότι για την πλήρη εφαρμογή ενός κατάλληλου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα στελέχη της Εταιρίας μας,  μπορούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να προετοιμάσουν τις επιχειρήσεις σας κατάλληλα για την εφαρμογή του.

 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 14001:2015.

Μετά από αρκετά χρόνια, τα Διεθνή Πρότυπα για τη διαχείριση της ποιότητας (ΕΝ ISO 9001) και την περιβαλλοντική διαχείριση (ΕΝ ISO 14001), τέθηκαν σε διαδικασία αναθεώρησης, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό ISO η οποία και ολοκληρώθηκε. Τα αναθεωρημένα πρότυπα έχουν πλέον ουσιαστικές διαφορές σε σχέση με την τωρινή τους έκδοση και θα τεθούν σε πλήρη εφαρμογή, από τα τέλη του 2017 και έπειτα, χρονικό ορόσημο εντός του οποίου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η μετάπτωση των συστημάτων διαχείρισης που εφαρμόζουν με την τωρινή έκδοση οι επιχειρήσεις, στη νέα έκδοση.

Τα στελέχη της Εταιρίας μας θα είναι στη διάθεσή σας προκειμένου αφενός μεν να σας ενημερώσουν για τις αλλαγές στα συστήματα διαχείρισης, αφετέρου να σας υποβάλλουν την προσφορά μας προκειμένου να ξεκινήσουμε μια εποικοδομητική και άμεση συνεργασία για την αναθεώρηση των συστημάτων που εφαρμόζετε βάση των αναθεωρημένων προτύπων.

Για τις νέες υπηρεσίες μας αναφορικά με την υλοποίηση συστημάτων διαχείρισης τα στελέχη μας είναι στη διάθεσή σας να σας παρέχουν την απαραίτητη πληροφόρηση και να συνεργαστούν μαζί σας.

(Τ.Κ. 210-6145400)