Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης

Η Εταιρεία  σχεδιάζει, αναπτύσσει και συμμετέχει στην εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης που αφορούν:

 • Συστήματα ποιότητας βάση των απαιτήσεων του Προτύπου ΕΝ ISO 9001:2015
 • Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, βάση των απαιτήσεων του Προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005, BRC, FSCC κ.ά.
 • Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, βάση των απαιτήσεων του Προτύπου ΕΝ ISO 14001:2015
 •  Συστήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, βάση των απαιτήσεων του Προτύπου OHSAS 18001 (ΕΛΟΤ 1801:2007) και EN ISO 45000
 • Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, βάση των απαιτήσεων του Προτύπου EN ISO 27001:2013
 • Συστήματα διαπίστευσης εργαστηρίων, βάση των απαιτήσεων του Προτύπου ΕΝ ISO / IEC 17025:2017
 • Συστήματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, βάση των απαιτήσεων του Προτύπου SA 8000
 •  Συστήματα διαχειριστικής επάρκειας, βάση του Εθνικού Προτύπου για την διαχείριση έργων (ΕΛΟΤ 1429:2008), για Οργανισμούς του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα
 •  Συστήματα διαχειριστικής επάρκειας για παρόχους επικοινωνίας, βάση του Εθνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1435:2009
 • Συστήματα διαχείρισης Ενέργειας βάση του Προτύπου EN ISO 50001:2018
 • Συστήματα διαχείρισης της οδικής ασφάλειας βάση του Προτύπου EN ISO 39001:2012

Για την αποτελεσματική εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης, η Εταιρεία  έχει αναπτύξει εργαλεία πληροφορικής. Τα συγκεκριμένα εργαλεία αφορούν την ορθή διαχείριση των διαδικασιών και των εντύπων τεκμηρίωσης και έχουν ως στόχο την απλοποίηση της λειτουργίας του κάθε συστήματος.