Πολιτική Ποιότητας

Η Εταιρεία  είναι πιστοποιημένη με βάση το Πρότυπο EN ISO 9001:2015 για τη διαχείριση της ποιότητας, ως προς την «παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανάπτυξης και τεχνολογίας» καθώς και με βάση το Πρότυπο ΕΝ ISO 27001:2013 για τη διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών 

Ακολουθεί η Πολιτική Ποιότητας της Εταιρείας

Η Διοίκηση της Εταιρεία ς ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, τηρεί και εφαρμόζει πιστά, σε συνεργασία με τα στελέχη και τους συνεργάτες της, σύστημα διαχείρισης ποιότητας.

Συμμετέχοντας ενεργά και δυναμικά, όλοι εμείς που αποτελούμε το στελεχιακό δυναμικό της Εταιρεία ς, φροντίζουμε ώστε να έχει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας πλήρη τήρηση και εφαρμογή στην καθημερινή μας λειτουργία.

Η λειτουργία του συστήματος ποιότητας που εφαρμόζεται αφορά την δραστηριότητα: «παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανάπτυξης και τεχνολογίας».

Η πολιτική ποιότητας καθορίζεται από την Διοίκηση της Εταιρείας και εκφράζεται με μοναδικό τρόπο, ενώ έχει κοινοποιηθεί σε όλα τα στελέχη και τους συνεργάτες, καθώς επίσης και στους προμηθευτές και υπεργολάβους της Εταιρεία ς, αλλά και σε εμπλεκόμενους τρίτους φορείς.

Η Εταιρεία  μέσω της εφαρμογής του συστήματος ποιότητας, έχει σαν κύριο στόχο την πλήρη συμμόρφωση αυτού, με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως επίσης και την συνεχή βελτίωση μέσω της καθημερινής εφαρμογής και λειτουργίας.

Η παρούσα δήλωση της Πολιτικής Ποιότητας, είναι εσωτερικά ελεγχόμενο έγγραφο το οποίο ανασκοπείται και αναθεωρείται όποτε κρίνεται απαραίτητο από τη Διοίκηση.

Η παρούσα δήλωση δεσμεύει την Διοίκηση  για την συνεχή βελτίωση η οποία παρακολουθείται μέσω ετησίων δεικτών που τίθενται και σχετίζονται με ενέργειες όπως: πλήρη ικανοποίηση των πελατών, συνεργασία με προμηθευτές, εκπαίδευση στελεχών, ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.

Η προσπάθεια για πλήρη τήρηση και λειτουργία του συστήματος ποιότητας, πραγματοποιείται μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης των στελεχών και των συνεργατών μας και για το σκοπό αυτό η Εταιρεία  εφαρμόζει πρόγραμμα εκπαίδευσης κάθε έτος.

Η ευθύνη της χάραξης της πολιτικής και ο διοικητικός έλεγχος για την πιστή εφαρμογή της ανήκει στις αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας.