Πρόσφατα έργα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η υλοποίηση του Έργου που ανέλαβε η Εταιρεία  μας στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας και αφορούσε την τεχνική υποστήριξη της ΓΓΕΚ στην προσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. Το έργο είχε διάρκεια υλοποίησης τέσσερις μήνες.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.

Στην υλοποίηση του υποέργου “Υπηρεσίες συμβούλου–εμπειρογνώμονα για το Έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ” στο πλαίσιο υλοποίησης του συνολικότερου έργου «Τεχνική Υποστήριξη για την υλοποίηση του Έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ στο ΕΠ ΜΔΤ ΕΣΠΑ 2014-2020 προχώρησε η Εταιρί μας προς την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Το έργο αφορούσε την Τεχνική Υποστήριξη της Αναθέτουσας με στόχο την έγκαιρη και άρτια υλοποίηση του Έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» και των υποστηρικτικών αυτού δράσεων. Το έργο είχε διάρκεια υλοποίησης έξι μήνες.


ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ολοκληρώθηκε από την Εταιρεία  μας το Έργο που αφορούσε την ανάλυση κόστους οφέλους για τη χρηματοδότηση της “Παράκαμψης Χαλκίδας – Ψαχνών”, καθώς επίσης και το έργο που αφορούσε την ανάλυση κόστους οφέλους για τη χρηματοδότηση της Ολοκλήρωσης της Περιφερειακής Οδού Τρίπολης.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Το Τμήμα Υλοποίησης έργων συστημάτων διαχείρισης της Εταιρεία ς μας, ολοκλήρωσε επιτυχώς έργα πελατών μας που αφορούσαν το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης βάση των Προτύπων ΕΝ ISO 50001:2011 για τη διαχείριση ενέργειας και ΕΝ ISO 39001:2012 για τη διαχείριση της οδικής ασφάλειας.
Τα έργα πιστοποιήθηκαν από ανεξάρτητο και διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ οργανισμό πιστοποίησης επιτυχώς.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ Ο.Α.Σ.Α.

Η Εταιρεία  μας ανέλαβε και υλοποίησε για λογαριασμό του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. το έργο που αφορούσε την παρακολούθηση της διαχείρισης συμβάσεων (contract management) των έργων ΣΔΙΤ που υλοποιούνται στον Οργανισμό. 


ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Ολοκληρώθηκε το Έργο που ανατέθηκε στην Εταιρεία  μας και αφορούσε την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών στην Επιτελική Δομή του ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων ΔικαιωμάτωνΑντικείμενο του Έργου υπήρξε η υποβοήθηση της Ε.Δ.  σε θέματα  χρηματοδότησης των έργων ΤΠΕ που αποτελούσαν προτεραιότητες του Υ.Δ.Δ.Α.Δ. με αποδέκτες τους εποπτεύοντες από αυτό Οργανισμούς.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Η Εταιρεία  μας ολοκλήρωσε το έργο που ανέλαβε ως «Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής για την ολοκληρωμένη αποτύπωση του υφιστάμενου εξοπλισμού, εφαρμογών, λογισμικού και μητρώων στα Υπουργεία». Σκοπός του έργου ήταν η ολοκληρωμένη αποτύπωση και ανάλυση του συνόλου των υποδομών πληροφορικής και των εξοπλισμού, εφαρμογών, λογισμικού και μητρώων που αξιοποιούνται σήμερα από το σύνολο των Υπουργείων, προκειμένου να ομαδοποιηθούν οι υπάρχουσες λύσεις αλλά και οι τυχόν ανάγκες ΤΠΕ Φορέων της κεντρικής διοίκησης, αλλά και να αξιοποιηθούν μελλοντικά.


ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Ε.Ε. 679/2016 (ΓΚΠΔ – GDPR) ΣΕ Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ.

 H Εταιρεία  μας  ολοκλήρωσε τα έργα που της ανατέθηκαν και αφορούσαν την Εναρμόνιση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ-GDPR) στους ακόλουθους ΟΤΑ και ΝΠΔΔ:

  • στο Δήμο Πεντέλης και τα Νομικά του Πρόσωπα
  • στο Δήμο Διονύσσου Αττικής και το Νομικό του Πρόσωπο
  • στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) του Υπ. Εργασίας και τη Δ.Α. του προγράμματος ΕΠ Ι του ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων)
  • στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Η Εταιρεία  μας αφού πραγματοποίησε τις σχετικές καταγραφές για τη δημιουργία των χαρτογραφημένων αρχείων ως προς την τήρηση των προσωπικών δεδομένων, ανέπτυξε ένα πλήρες σύστημα εναρμόνισης που αποτελείται από ένα πλέγμα πολιτικών και διαδικασιών που ανταποκρίνονται άμεσα στις απαιτήσεις του Κανονισμού, προς τους ανωτέρω φορείς.

ΕΡΓΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ ISO 22301:2012

Επιτυχώς ολοκληρώθηκαν τα έργα των πελατών μας UNIFXOR S.A. (ανάπτυξη λογισμικού και κατασκευή συστημάτων αυτόματης εξυπηρέτησης) και ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. (ανάπτυξη και διαχείριση ενεργειακών έργων, μονάδων αφαλάτωσης και διαχείρισης αποβλήτων), με βάση το διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 22301:2012 για την επιχειρησιακή συνέχεια. Τα έργα πιστοποιήθηκαν από ανεξάρτητο και διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίησης τον Ιούλιο 2019.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η υλοποίηση του έργου που ανέλαβε η Εταιρεία  μας για λογαριασμό του Γραφείου τύπου και πληροφοριών του Υπουργείου Εσωτερικών της Κύπρου και αφορούσε την εκπόνηση μελέτης για το ηλεκτρονικό σύστημα digital archive στο πλαίσο του Έργου Ψηφιοποίηση, Προσβασιμότητα και Διάχυση Πολιτισμικού Προϊόντος (οπτικοακουστικό, έντυπο, μουσικό)” – Ψηφιακός Ηρόδοτος ΙΙ και χρηματοδοτήθηκε από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG “ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ”.

 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το έργο που ανέλαβε η Εταιρεία  μας από τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και αφορούσε την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τα τα συγχρηματοδούμενα έργα του (ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ, ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ) που υλοποίησε ο Οργανισμός στο πλαίσιο κατά την 4η προγραμματική περίοδο και χρηματοδοτήθηκαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ.

 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠ Ι ΤΕΒΑ – ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)

Ολοκληρώθηκε από την Ομάδα Έργου της Εταιρεία ς μας,  το έργο που αφορούσε την εκπόνηση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Σ.Δ.Ε.) της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων, με αναθέτουσα αρχή την Ε.Υ.Δ. ΤΕΒΑ που ανήκει στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.). Παράλληλα η Ομάδα Έργου υποστήριξε την Ε.Υ.Δ. στην έκδοση του οδηγού εφαρμογής του Προγράμματος προς τους δικαιούχους των πράξεων (Κοινωνικές Συμπράξεις).