Ενεργειακές μελέτες – Μελέτες Α.Π.Ε.

Η Εταιρεία  μας δραστηριοποιείται στην  εκπόνηση μελετών που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με δεδομένο το μεγάλο ενδιαφέρον των επενδυτών τα τελευταία έτη, για την υλοποίηση ιδιωτικών έργων (μέσω Εθνικών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ αλλά και του Αναπτυξιακού Νόμου), οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Εταιρεία ς μας πραγματοποιούν τις απαιτούμενες μελέτες, με στόχο την ορθή υποβολή φακέλων προς τις Αρμόδιες Υπηρεσίες για έγκριση επενδύσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη αιολικών πάρκων και φωτοβολταϊκών σταθμών.

Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνονται:

  • Προ-μελέτες και Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (για χρήση στην Ρ.Α.Ε.)
  • Μελέτες ενεργειακής απόδοσης
  • Μελέτες συστημάτων ποιότητας για εργαστήρια αιολικού δυναμικού, ως προς την απαίτηση της Ρ.Α.Ε. για διαπιστευμένες μετρήσεις
  • Μελέτες βιωσιμότητας για την ένταξη των έργων σε Προγράμματα Επιδοτήσεων

Στην περίπτωση που τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων, η Εταιρεία  μας παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες προς τους πελάτες της:

  • Την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για τα επιδοτούμενα προγραμμάτα
  • Την παρακολούθηση των φακέλων που κατατίθενται προς επιδότηση
  •  Την  υποστήριξη κατά την υλοποίηση των έργων
  • Την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων
  • Την  σύνταξη των αιτήσεων για έλεγχο στις αρμόδιες υπηρεσίες και την  υποστήριξη κατά την συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών

Τον εσωτερικό έλεγχο για την πορεία υλοποίησης των έργων.