Ευρωπαϊκά προγράμματα

Η Εταιρεία  έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο Ευρωπαϊκών συνεργατικών σχημάτων για την υλοποίηση Έργων χρηματοδοτούμενων μέσω Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρέχει υπηρεσίες project management για την ομαλή υλοποίηση ενός έργου. Παράλληλα, προσφέρει οικονομοτεχνική υποστήριξη στην διαχείριση των υλοποιούμενων έργων και καθοδήγηση στην σύνταξη ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων προόδου.

Η εξειδίκευση αφορά τους τομείς της βιομηχανικής έρευνας, της μεταφοράς τεχνολογίας, της δημιουργίας εργαλείων κατάρτισης, των εφαρμογών πληροφορικής, της τυποποίησης, της ισότητας και των ίσων ευκαιριών, των θεμάτων μετανάστευσης και της ενσωμάτωσης στρατηγικών και πρακτικών σε Δημόσιους Φορείς.

Ενδεικτικά αναφέρεται η συμμετοχή της στα προγράμματα: CRAFT, FAIR/CRAFT, BRITE EURAM, TTP, FEASIBILITY AWARDS, EUROPEAN THEMATIC NETWORK, FP6, CRAFT COOPERATIVE RESEARCH, JOULE, GROWTH, LEONARDO DA VINCI, EDUCATION MULTIMEDIA ΚΑΙ GENDER EQUALITY.