Τεχνική υποστήριξη σε οργανισμούς και συλλογικούς φορείς

Η ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, αναλαμβάνει ως Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης, την τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων σε Οργανισμούς του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.

Οι εργασίες που πραγματοποιούνται αφορούν:

  • σύνταξη τεχνικών δελτίων
  • παρακολούθηση δαπανών
  • εσωτερικό έλεγχο της πορείας υλοποίησης
  •  παρακολούθηση χρονοδιαγραμμάτων
  •  ενημέρωση διαχειριστικής αρχής
  •  σύνταξη αναφορών και εκθέσεων υλοποίησης έργων

Στις υπηρεσίες της Εταιρεία ς συμπεριλαμβάνεται και η τακτική ενημέρωση των Οργανισμών για εργαλεία χρηματοδότησης έργων. Επίσης παρέχει μια σειρά υποστηρικτικών υπηρεσιών που αφορούν μελέτες για την εφαρμογή διαδικασιών, την διάγνωση αναγκών, την αναδιοργάνωση εσωτερικών διαδικασιών, την εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων αρχειοθέτησης – διαχείρισης εγγράφων, το στρατηγικό σχεδιασμό προώθησης και προβολής.