Χρηματοδοτούμενα προγράμματα

(ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ)

Η Εταιρεία  παρέχει τακτική ενημέρωση για προγράμματα χρηματοδότησης (επιδότησης) μέσω των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 και του Εθνικού Αναπτυξιακού Νόμου, στις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να επιδοτηθούν για να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους.

Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνονται:

Κατά την διαδικασία υποβολής:

  • Η υποστήριξη κατά την συλλογή απαραίτητων στοιχείων για την εκπόνηση του επενδυτικού σχεδίου.
  • Η επεξεργασία των στοιχείων και προετοιμασία του φακέλου.
  • Η οικονομική και τεχνική ανάλυση για τη βιωσιμότητα της επένδυσης.
  • Η υποστήριξη κατά την συμπλήρωση του φακέλου επιδότησης με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
  • Η υποστήριξη κατά την κατάθεση του φακέλου στην αρμόδια υπηρεσία και η υποστήριξη του φακέλου με τυχόν επιπλέον στοιχεία που θα ζητηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Κατά την διαδικασία υλοποίησης:

  • Η υποστήριξη κατά την διαχείριση του φακέλου του έργου.
  • Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου.
  •  Η σύνταξη των αιτήσεων για έλεγχο στις αρμόδιες υπηρεσίες και η υποστήριξη κατά την συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών.
  • Ο εσωτερικός έλεγχος για την πορεία υλοποίησης του έργου.

Από το 1998, η Εταιρεία  αναλαμβάνει την υποβολή προτάσεων και την υλοποίηση έργων για λογαριασμό των πελατών της, σε συγχρηματοδοτούμενα Εθνικά Προγράμματα. Τα προγράμματα αφορούν την ενίσχυση των επιχειρήσεων στα επενδυτικά τους σχέδια και η Διαχείρισή τους πραγματοποιείται από τις Ελληνικές Διαχειριστικές Αρχές. Ενδεικτικά αναφέρονται Επιχειρησιακά Προγράμματα όπως ΕΠΑΝ, (Μέτρα 2.9.4, 2.7.1, 2.7.4., 2.7.5., 2.5.2, 2.5.3, 2.11.1, 2.11.2, 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3), Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου και ΟΠΑΑΧ (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης), Κοινωνία της Πληροφορίας, Αναπτυξιακός νόμος 2601 και 3299/04, ΕΠΕΤ, PHARE JOP, RETEX, ΕΠΕ, ΕΠΒ, MEDIA, INTERPRISE κ.α..