Υπηρεσίες

Η Εταιρεία  ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ παρέχει στους πελάτες της συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης. Οι συμβουλές που παρέχονται προς τις επιχειρήσεις – πελάτες, πάσης φύσεως δραστηριότητας, δομής και νομικής μορφής, αφορούν την αναβάθμιση των επιμέρους λειτουργιών της κάθε επιχείρησης, με απώτερο σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας, της παραγωγικότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ή προϊόντων.

Σε θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης oι υπηρεσίες αυτές (μελέτες αποτύπωσης εσωτερικών διεργασιών, μελέτες οργάνωσης, μελέτες BPR, έρευνες αγοράς, εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης, μελέτες benchmarking, μελέτες επιχειρηματικών σχεδίων, στρατηγικός σχεδιασμός και ανάπτυξη), προβάλλουν λύσεις που βοηθούν την κάθε επιχείρηση, να πραγματοποιήσει τους αναπτυξιακούς της στόχους. Με την εφαρμογή τους, επέρχεται ραγδαία ανάπτυξη στις διάφορες λειτουργίες της επιχείρησης όπου παρατηρείται μειωμένη παραγωγικότητα και αναποτελεσματικότητα. Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι η καταγραφή του υφιστάμενου τρόπου λειτουργίας, η ανάλυση των οικονομικών στοιχείων και ο εντοπισμός των αδυνάτων σημείων. Εξάγονται συμπεράσματα για την πορεία της εταιρείας σε σχέση με τους αναπτυξιακούς στόχους. Συντάσσεται διαγνωστική μελέτη με προτεινόμενες λύσεις, σχέδια υλοποίησης (project plan) με χρονοδιάγραμμα και ερευνούνται πιθανοί τρόποι χρηματοδότησης. Η απόδοση της επιλογής μετράται με ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες.