Iapetos:Αρχική/Ενεργές Προσκλήσεις Χρηματοδότησης/ΔΡΑΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

ΔΡΑΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Published On: 02.03.2022

ΔΡΑΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Εκτίμηση για την υποβολή προτάσεων από τέλη Μαρτίου 2022)

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και από την Ειδική Υπηρεσία του Ταμείου Ανάκαμψης, η Δράση «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.  Η Δράση ανήκει στο υπο-έργο Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων και θα ενισχύσει με επιχορήγηση επενδυτικά σχέδια στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών και μη προϊόντων, καθώς επίσης και τομείς της βιοτεχνίας, της χειροτεχνίας, της παραγωγής ειδών μετά την πρώτη μεταποίηση και του εμπορίου με βάση τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης.

Κάθε αίτηση ενίσχυσης προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη θα πρέπει να αφορά:

  • επενδύσεις στη μεταποίηση σε τομείς δραστηριότητας όπως αυτοί ορίζονται στους ΚΑΔ της Δράσης,
  • δραστηριότητες, ίδρυσης και εκσυγχρονισμού μονάδας, όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων υπό τον περιορισμό ότι οι συγχωνεύσεις συνοδεύονται απαραίτητα και από τον εκσυγχρονισμό τους και δεν αφορούν νεοσύστατες επιχειρήσεις
  • ενισχύσεις που λειτουργούν ως κίνητρο, κατά την έννοια του άρθρου 6 ΓΑΚ, για την περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων ή έργων και δεν παρέχονται για δραστηριότητες, τις οποίες θα ανέπτυσσε ούτως ή άλλως ο δικαιούχος, ακόμη και αν δεν του είχε χορηγηθεί η ενίσχυση
  • ενιαία επενδυτικά σχέδια που περιλαμβάνουν δαπάνες επιλέξιμες στις περιφερειακές ενισχύσεις της αρχικής επένδυσης

Ως Φορέας Υλοποίησης για τη Δράση, ορίζεται η Υπηρεσία Διαχείρισης Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και μέχρι τη δημιουργία της,  χρέη ΦΥ ασκεί η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στόχος της Δράσης είναι η αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα, η  βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την αξιοποίηση της έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων, η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων. Το κάθε επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αποδεικνύει  ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους στόχους αυτούς.

Η Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι όλη η ελληνική Επικράτεια και ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 179.681.250,00 € με χρηματοδότηση από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για την περίοδο 2022-2025 και θα κατανεμηθεί κατά 50% σε επενδύσεις (Ποσό 89.840.625,00 €) από Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Ανώνυμες Εταιρίες με μετόχους Συνεταιρισμούς κλπ και κατά 50% (ποσό 89.840.625,00 €) από επενδύσεις που θα υλοποιηθούν από νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου.

Ενισχύονται:

Ι) δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων  όπως ισχύουν ήτοι: Κατασκευή, απόκτηση ή εκσυγχρονισμός ακινήτων, Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, Αγορά Οχημάτων με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές των υλικών αγαθών της, εντός του χώρου της μονάδας, Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας, Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αποκτάται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή, Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης, Δαπάνες για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας, Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των δικτύων διανομής (logistic) της επιχείρησης,  Άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως απόκτηση λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων καθώς και απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κ.λπ.), Δαπάνες που σχετίζονται με τη γη (αγορά γης) εφόσον δεν υπερβαίνουν το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.

ΙΙ) Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων ήτοι: Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ, Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ (διπλώματα ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού καθώς και οι δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας), ενισχύσεις για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος, ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

ΑΝΩΤΕΡΑ / ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: 

για τις ΠΜΜΕ: από 500.000,00 € έως 7.500.000,00 €

για τις ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: από 2.000.000,00 € έως  12.500.000,00 €

Καθορισμός έντασης περιφερειακών ενισχύσεων, ανά Περιφέρεια

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 45% (Περιφέρειες:  Βορείου Αιγαίου, Α.Μ.Θ., Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα), 40% (Περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Μακεδονίας, Κρήτης), 30% (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου), 25% (Ανατολική Αττική / Δυτική Αττική / Πειραιάς και νήσοι), 15% (Δυτικός τομέας Αθηνών)

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 55% (Περιφέρειες:  Βορείου Αιγαίου, Α.Μ.Θ., Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα), 50% (Περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Μακεδονίας, Κρήτης), 40% (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου), 35% (Ανατολική Αττική / Δυτική Αττική / Πειραιάς και νήσοι), 25% (Δυτικός τομέας Αθηνών)

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 55% ( Για όλες τις Περιφέρειες πλην Νοτίου Αιγαίου, Ανατολική Αττική / Δυτική Αττική / Πειραιάς και νήσοι και   Δυτικού τομέας Αθηνών), 50% (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου), 45% (Ανατολική Αττική / Δυτική Αττική / Πειραιάς και νήσοι), 35% (Δυτικός τομέας Αθηνών).

Για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες σε MME ο αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός για τις συγκεκριμένες δαπάνες δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Αντίστοιχα για τη συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις, για τις ενισχύσεις καινοτομίας και για δαπάνες ανανεώσιμων πηγών , ο αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός για τις συγκεκριμένες δαπάνες δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 500.000 ευρώ ανά περίπτωση (εκθέσεις και δαπάνες καινοτομίας). Για τις δαπάνες προστασίας περιβάλλοντος ο αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 1.000.000,00€.

Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου προκύπτει ως διαφορά μεταξύ του επιλέξιμου προϋπολογισμού και της δημόσιας ενίσχυσης. Το 25% των επιλέξιμων δαπανών αποτελεί ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου, δεν περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης και δύναται να περιλαμβάνει ιδία κεφάλαια ή/και τραπεζικό δανεισμό.

Οι επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα (εταιρίες εμπορικού δικαίου), θα πρέπει να εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία υπό τους ακόλουθους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς:

εφόσον μεταποιούν γεωργικό προϊόν, κατ’ ελάχιστον το 40% των Α’ υλών που χρησιμοποιούνται στην ενισχυόμενη επένδυση είναι γεωργικό προϊόν συμβολαιακής γεωργίας,

εφόσον μεταποιούν μη γεωργικό προϊόν, το 40% κατ’ ελάχιστον του γεωργικού προϊόντος που χρησιμοποιείται ως Α΄ ύλη στην ενισχυόμενη επένδυση είναι γεωργικό προϊόν συμβολαιακής γεωργίας,

η υποχρέωση εφαρμογής της συμβολαιακής γεωργίας ξεκινάει το επόμενο έτος από την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης και είναι 3ετής για τις ΜΜΕ και 5ετής για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

είναι εταιρίες του εμπορικού δικαίου,  οι οποίες εμφανίζουν βαθμό καθετοποίησης σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόμενα αγροτικά προϊόντα. Η υποχρέωση διατήρησης του ποσοστού καθετοποίησης ξεκινάει το επόμενο έτος από την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης και είναι 3ετής για τις ΜΜΕ και 5ετής για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης, που θα χορηγείται, είτε για λόγους ανωτέρας βίας, είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης. Η καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης – ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν δύναται να ξεπερνά την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Η Υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 31 Μάρτιου 2022 και θα διαρκέσει έως τις 30 Σεπτέμβριου 2022. Η διάρκεια της αξιολόγησης υπολογίζεται σε 7 μήνες από την 1η Απριλίου 2022 έως την 30η Νοεμβρίου 2022. Οι δυνητικοί δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν περισσότερες της μίας αιτήσεις ενίσχυσης ανά ΑΦΜ. Το άθροισμα του προβλεπόμενου προϋπολογισμού ανά ΑΦΜ για το σύνολο των υποβληθεισών αιτήσεων, δεν δύναται να ξεπερνά τα ανώτατα όρια. Η αίτηση ενίσχυσης μπορεί να αφορά σε περισσότερους από έναν ΚΑΔ.

Μοιράσου το

Σχετικά Νέα

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

Ενδεικτικό Πελατολόγιο