Iapetos:Αρχική/Νέα/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2027

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2027

Published On: 09.12.2021

Διανύοντας τη νέα προγραμματική περίοδο πλέον, οι βασικοί άξονες για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων είναι  το νέο ΕΣΠΑ που αφορά τα Έτη 2021-2027 , το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) που αφορά τα έτη 2021-2025, και ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος που πρόκειται να ψηφιστεί το αμέσως προσεχές διάστημα και αναμένεται η πρώτη πρόσκληση για υποβολή και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων να εκδοθεί το Φεβρουάριο του 2022.

Από τα παραπάνω μπορεί να γίνει αντιληπτό, ότι για το αμέσως προσεχές διάστημα και για διάρκεια μιας 5ετίας και πλέον, οι ιδιωτικές επενδύσεις θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιηθούν, μέσω ενισχύσεων από τρείς διαφορετικούς άξονες.

Αναλύοντας τους τρείς άξονες ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων για την περαιτέρω πληροφόρηση, αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και μέχρι το τέλος του 2025, θα ενισχυθούν ιδιωτικές επενδύσεις μέσω δανείων, πολύ χαμηλού επιτοκίου, μέσω του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος ή και μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ή της  Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν, θα αφορούν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, τις εξαγωγές και την εξωστρέφεια, την έρευνα και καινοτομία, τις οικονομίες κλίμακος. Το Εθνικό Τραπεζικό Σύστημα θα δανειοδοτεί την επένδυση τουλάχιστο κατά 30% και το Ταμείο Ανάκαμψης  κατά 50%, ενώ η ιδιωτική συμμετοχή των επενδυτών θα είναι κατά 20%. Βασικοί άξονες των επενδύσεων θα είναι ο τουρισμός (με όλες τις υποκατηγορίες του), η δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων,  η αγροδιατροφή και ο γεωργικός τομέας, η δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, η μεταποίηση, τα logistics.

Οι επενδύσεις θα αξιολογούνται από εξωτερικό μηχανισμό που θα δημιουργηθεί (ορκωτοί λογιστές και σύμβουλοι) σε πρώτη φάση ως προς τη σκοπιμότητα και την εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και από το Τραπεζικό Σύστημα που με βάση τραπεζικά κριτήρια θα αξιολογεί τη βιωσιμότητα της επένδυσης.

Οι εντασσόμενες δαπάνες προς χρηματοδότηση σχετίζονται με την αγορά και χρήση γης, τις κτιριακές δαπάνες,  την αγορά οχημάτων, την πρόσληψη προσωπικού, διάφορες άϋλες δαπάνες κ.α.

Νέο ΕΣΠΑ 2021-2027

Το νέο ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027 θα παρέχει ενισχύσεις / επιχορηγήσεις για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις μέσω των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων κατά το μοντέλο των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων, με συνολικό προϋπολογισμό 27 δις Ευρώ (21 δις € η κοινοτική συμμετοχή και 6 δις € η ιδιωτική συμμετοχή).

Σχέδια που αφορούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 3 PL (Logistics), αγροδιατροφή, μεταποίηση, τουρισμό, ανακύκλωση θα είναι στην αιχμή του δόρατος των ενισχύσεων. Τα βασικά Τομεακά Προγράμματα που έχουν αποσταλεί στην Ε.Ε. προς έγκριση αφορούν την «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία» με προϋπολογισμό 4.117.370.989 €, τον  «Ψηφιακό Μετασχηματισμός με προϋπολογισμό 637.898.862 €, τις «Υποδομές Μεταφορών» με προϋπολογισμό 2.313.798.223 €, την «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με προϋπολογισμό 4.410.656.859 €, την «Πολιτική Προστασία» με προϋπολογισμό 756.956.959 €, τη «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» με προϋπολογισμό 1.617.716.955 €.

Το Τομεακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία» είναι αυτό που θα ενισχύσει με επιχορηγήσεις τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

Αναπτυξιακός Νόμος

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα εμπεριέχει 13 θεματικά καθεστώτα με αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης με βάση το νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων. Τα 13 «κλαδικά καθεστώτα», θα αφορούν:

 • τον Ψηφιακό και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων
 • την Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων
 • το Νέο επιχειρείν
 • τη Δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση
 • την Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία
 • την Αγροδιατροφή – Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – Αλιεία
 • τη Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα
 • την Επιχειρηματική εξωστρέφεια
 • την Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων
 • τις Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
 • τις Μεγάλες επενδύσεις
 • τις Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας.
 • την Επιχειρηματικότητα 360ο.

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος θα βασίζεται στο νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων η έγκριση του οποίου θα γίνει σε άμεσο χρόνο από την Ε.Ε. όπου ανά Περιφέρεια θα υπάρχουν αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης αναλόγως το είδος της επιχείρησης (μεγάλη, μεσαία, μικρή και πολύ μικρή). Στο νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, θα υπάρχει πρόσθετο ποσοστό για όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων +10% (για μεγάλες – μεσαίες) και +20% (για πολύ μικρές και μικρές). Θα υπάρχει η δυνατότητα για την αξιοποίηση και άλλων τμημάτων του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού, πάνω στον οποίο  βασίζεται κάτι που σημαίνει ότι δε χρειάζεται αρχική επένδυση πλέον για την ένταξη στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου, αλλά είναι εφικτή η χρήση τμημάτων του ΓΑΚ για επιμέρους ενέργειες, όπως π.χ. για εκπαίδευση – κατάρτιση, εξωστρέφεια κ.ά.

Η πρώτη πρόσκληση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου για την υποβολή προτάσεων, αναμένεται στα τέλη Φεβρουαρίου 2022.

Μοιράσου το

Σχετικά Νέα

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

Ενδεικτικό Πελατολόγιο