Iapetos:Αρχική/Ενεργές Προσκλήσεις Χρηματοδότησης/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΜΕ” – Έναρξη υποβολών από 22.3.2023 με προτεραιότητα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΜΕ” – Έναρξη υποβολών από 22.3.2023 με προτεραιότητα

Published On: 08.03.2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΜΕ

Έναρξη υποβολών προτάσεων από 22.3.2023 με τη μέθοδο της προτεραιότητας υποβολής (first in – first out)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΜΑΜΜΑΤΟΣ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος π/υ) από 200.001€ έως 1.000.000€.

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται ως 40% – εκτός από τις ειδικές περιπτώσεις (Δυτικός Τομέας Αθηνών, Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι) που ακολουθούν τον Κανονισμό Ε.Ε. 651/2014 (Άρθρο 14) των οποίων τα ποσοστά περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση.

Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10% και να μετασχηματιστεί σε 50%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

Η  Δράση παρέχει τη δυνατότητα επιλογής κανονισμού ενίσχυσης είτε με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ) είτε με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 1407/2013 (De minimis), ως ισχύουν. Η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει ένα εκ των δυο κανονισμών για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Η επιλογή είναι υποχρεωτική για την υποβολή της.

Εφόσον επιλεγεί ο ΓΑΚ από την επιχείρηση, η επένδυση θα πρέπει να έχει το χαρακτήρα αρχικού κινήτρου και η οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων δαπανών, είτε μέσω ιδίων πόρων, είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης και με μορφή που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής στήριξης.

Ο χαρακτήρας του αρχικού κινήτρου, μέσω της επιλογής του ΓΑΚ θα καταδεικνύεται:

 • Ως δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης
 • Ως επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Η πρόσθετη δυναμικότητα της μονάδας λόγω του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον εφόσον η υφιστάμενη δυναμικότητα της μονάδας μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης
 • Ως διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν
 • Ως θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo). Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με τήρηση σειράς προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία/ώρα ηλεκτρονικής υποβολής (οριστικοποίησης) στο ΟΠΣΚΕ.

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ορίζεται η Τετάρτη 22 Μαρτίου και ώρα 12:00.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος (έως 40% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ: Να υπάρχει ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών. Ειδικά για ανέγερση/επέκταση κτιρίου, το μισθωτήριο πρέπει να είναι δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2. Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της (έως 100% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού)

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για εξοπλισμό ΤΠΕ (hardware & software) εκτός εάν αυτές αποτελούν άμεσο παρελκόμενο της λειτουργίας του ενισχυόμενου παραγωγικού – μηχανολογικού εξοπλισμού, συνδέονται άμεσα με την δραστηριότητα της επιχείρησης και είναι απαραίτητος για την άσκηση ή και για τη βελτιστοποίηση αυτής.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι στο πλαίσιο της Κατηγορίας 2 δύναται να συμπεριληφθεί και λοιπός υποστηρικτικός εξοπλισμός όπως έπιπλα γραφείου, συστήματα ασφαλείας και πυρασφάλειας, κ.λ.π. με την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες του λοιπού αυτού εξοπλισμού  να μην υπερβαίνουν συνολικά το 5% της συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης της κατηγορίας 2.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης – εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος (Δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης»/GREEN).  (έως 50% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού)

*** Προσαύξηση 10% Δημόσιας Επιχορήγησης, υπό όρους εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό 20% του τελικά πιστοποιημένου επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

3.1 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας

3.2 Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας

3.3 Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή): Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού εγκατεστημένης ισχύος έως 10kW, Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, με κατ’ ελάχιστο ωφέλιμη χωρητικότητα ίση με την ισχύ του σταθμού για μία ώρα, Εγκατάσταση μονάδων φόρτισης ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων, Έξυπνοι μετρητές ενέργειας και τηλεμετρία (smart metering). Οι  ενέργειες της κατηγορίας 3.3 είναι επιλέξιμες υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

→ Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού με σύστημα αποθήκευσης , απαιτείται:  να εξασφαλιστούν, εφόσον απαιτούνται, οι κατάλληλες αδειοδοτήσεις τόσο για την υλοποίηση όσο και για τη λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης. η εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής του φωτοβολταϊκού σταθμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης, όπως αυτό προκύπτει από την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη της εγκατάστασης στην οποία εγκαθίσταται, ο υπό ένταξη φωτοβολταϊκός σταθμός, από την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, ή/και από βεβαίωση και λοιπά κατάλληλα στοιχεία τεκμηρίωσης από αρμόδιο προς τούτο πρόσωπο/φορέα, και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10kW,  η ωφέλιμη χωρητικότητα του συστήματος αποθήκευσης πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο ίση με την ισχύ του σταθμού για μία ώρα.

→ Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος της κατηγορίας 3 είναι έως 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.

→ Οι ενισχύσεις χορηγούνται μόνο σε νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς και νέα συστήματα αποθήκευσης.

Προκειμένου για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση καινούργιου, σύγχρονου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου η καθαρή αξία αγοράς υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ για κάθε μηχάνημα ή λοιπό εξοπλισμό, η εφαρμογή της ενίσχυσης γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι η αγορά του από το φορέα της επένδυσης ή του οργανισμού χρηματοδοτικής μίσθωσης αντίστοιχα πραγματοποιείται απευθείας από τον κατασκευαστικό οίκο.  Σε περίπτωση δε που η αγορά του πραγματοποιείται από άλλη επιχείρηση, η εφαρμογή της ενίσχυσης γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι τα παραστατικά αγοράς του συνοδεύονται σε κάθε περίπτωση από επικυρωμένο αντίγραφο των παραστατικών πώλησης του συγκεκριμένου μηχανήματος ή λοιπού εξοπλισμού από τον κατασκευαστικό οίκο προς τον προμηθευτή του φορέα της επένδυσης ή του οργανισμού χρηματοδοτικής μίσθωσης ανάλογα ή προς άλλη επιχείρηση από την οποία ο ως άνω προμηθευτής αγόρασε το εν λόγω μηχάνημα ή λοιπό εξοπλισμό.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε  (έως 10% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού)

Συμπληρωματικά, ενισχύονται δαπάνες για:

α) μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού ( Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ ) – Μέχρι 45.000 € (15.000€ η κάθε νέα θέση εργασίας)

β) τεχνικές μελέτες (έως 10% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού),

γ) προβολή και εξωστρέφεια (ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ DEMINIMIS – έως 20.000€),

Αφορά αποκλειστικά σε:

✓ Κόστος προβολής ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και σε χώρες προορισμού των προϊόντων (π.χ google ads, facebook ads, instagram ads, youtube κ.ο.κ.)

✓ Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης)

✓ Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη μορφή.

✓ Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού.

δ) Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding (έως 5% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού)

δ) μεταφορικά μέσα (Μεταφορικά Μέσα (GREEN)*) – υποχρεωτικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα: έως 50.000€ **** (Προσαύξηση 10% Δημόσιας Επιχορήγησης, υπό όρους εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό 20% του τελικά πιστοποιημένου επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου).

Το μεταφορικό μέσο θα πρέπει να είναι είτε επαγγελματικής χρήσης, είτε μικτής χρήσης έως εννέα (9) θέσεων και να χρησιμοποιείται για την μεταφορά πελατών χωρίς κόμιστρο ή/και εξοπλισμού/υλικών

ε) υπηρεσίες συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου (έως 4% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού και μέχρι 10.000€)

στ) συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις (έως 10% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού)

ζ) έμμεσες δαπάνες  (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ DEMINIMIS – 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

ΟΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ είναι υποχρεωτικές στο επιχειρηματικό σχέδιο

Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης υποβάλλονται υποχρεωτικά δύο προσφορές για κάθε δαπάνη των κατηγοριών 1, 2 και 3, καθαρής αξίας άνω των 50.000€ διαφορετικά η εν λόγω δαπάνη θα περικόπτεται. Σε περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης δεύτερης προσφοράς (π.χ ειδικές κατασκευές κ.λ.π) προσκομίζεται μία με σχετική αιτιολόγηση.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι: Δαπάνες της κατηγορίας 3 που δεν τεκμηριώνονται ως δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN) μεταφέρονται στην κατηγορία 2.

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης δικαιούχοι των ενισχύσεων δύναται να είναι υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ), να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης του Παραρτήματος EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ) και να έχουν τρείς (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Τούτο θα επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Επισημαίνεται ότι ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ*

Νομιμοποιητικά έγγραφα:

Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή αίτηση για έκδοση/ανανέωση άδειας λειτουργίας ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής άδειας λειτουργίας. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας με σχετική αναλυτική αιτιολόγηση.

Οικονομικά στοιχεία, ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με το γνήσιο της υπογραφής ή ψηφιακή υπογραφή ή από gov.gr σύμφωνα με το υπόδειγμα Α στο Παράρτημα VIII.

Υπεύθυνη Δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας που αφορά στην πλήρωση της ιδιότητας ΜΜΕ σύμφωνα με το υπόδειγμα Β στο Παράρτημα VIII. Σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι μέλος οργανωμένου ομοιόμορφου δικτύου διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, η Υπεύθυνη Δήλωση ΜμΕ θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από Ορκωτό Ελεγκτή- Λογιστή (παρέχοντας κατ’ ελάχιστον την πληροφορία για το ονοματεπώνυμο του υπογράφοντος Ορκωτού Ελεγκτή -Λογιστή και της ελεγκτικής εταιρείας στην οποία ανήκει).

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 των επιχορηγήσεων που έχουν λάβει κατά το παρελθόν ο φορέας της επένδυσης, καθώς και οι συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες με το φορέα της επένδυσης επιχειρήσεις σύμφωνα με το υπόδειγμα Γ στο Παράρτημα VIII.

Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σύμφωνα τον ορισμό των ΜΜΕ του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, θα προσκομίζονται για τις δύο (2) τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης τα εξής:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την εταιρική/μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης (βλ. σημείο α/α 2)

Έντυπο Ε3 με αριθμό δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή).

Ισολογισμοί – αποτελέσματα χρήσης (για επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων).

Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού) Ε4 (συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων αυτών)

Αποδεικτικό Υποβολής δήλωσης Αποδοχών & Συντάξεων μαζί με συγκεντρωτική Κατάσταση τέλους έτους στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των ημερών που απασχολήθηκε.

Για κάθε δαπάνη των κατηγοριών 1, 2 και 3 του Πίνακα «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ» του Κεφαλαίου 6.1 της παρούσας Πρόσκλησης καθαρής αξίας άνω των 50.000€ υποβάλλονται υποχρεωτικά δύο (2) προσφορές, διαφορετικά η εν λόγω δαπάνη θα περικόπτεται. Σε περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης δεύτερης προσφοράς (π.χ ειδικές κατασκευές κ.λ.π) προσκομίζεται μία με σχετική αιτιολόγηση.

Πρόσφατη Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλών της επιχείρησης από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής

Σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι μέλος οργανωμένου ομοιόμορφου δικτύου διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών:

Σύμβαση Δικαιόχρησης μεταξύ δικαιοδόχου και δικαιοπάροχου, καθώς και οι εκτελεστικές συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται δυνάμει της βασικής σύμβασης δικαιόχρησης.

Για την περίπτωση εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού με σύστημα αποθήκευσης (Εξοπλισμός GREEN) απαιτείται: Υπογεγραμμένη Σύμβαση Σύνδεσης του αιτούντα με τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) για τον φωτοβολταϊκό σταθμό και το σύστημα αποθήκευσης.

Δικαιολογητικά Εξασφάλισης ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου

 • Αύξηση εταιρικού/ μετοχικού κεφαλαίου με χρήση μετρητών προ της υποβολής της πρότασης
 • Τραπεζικές βεβαιώσεις οι οποίες αναφέρουν τα διαθέσιμα υπόλοιπα των λογαριασμών των εταίρων/μετόχων και τα μέσα διαθέσιμα υπόλοιπα του προηγούμενου μήνα πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
 • Βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών (ομολόγων, μετοχών εισηγμένων εταιρειών, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων) οι οποίες αναφέρουν την τρέχουσα αξία αποτίμησης

και τη μέση αξία του προηγούμενου μήνα πριν από τον μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Έγκριση δανείου ή σύμβαση δανείου από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο λειτουργεί νόμιμα στη χώρα εγκατάστασής του.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τεχνική έκθεση για την τεκμηρίωση της αρχικής επένδυσης που να περιγράφει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω σε συνάρτηση με τις δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου και ανάλογα με την δραστηριότητα της επιχείρησης:

 • Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης.
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Η πρόσθετη δυναμικότητα της μονάδας λόγω του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον εφόσον η υφιστάμενη δυναμικότητα της μονάδας μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν.
 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Η ανωτέρω έκθεση πρέπει να συμπεριλαμβάνει σύντομη περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου και των χαρακτηριστικών του (αποτύπωση παλαιού και νέου μηχανολογικού εξοπλισμού και της δυναμικότητας του ή και τυχόν νέων κτιριακών εγκαταστάσεων).

Αναφορά εργασιών ή / και εγκαταστάσεων που θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται και μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.

Επιπλέον, για την τεκμηρίωση του χαρακτήρα της αρχικής επένδυσης και την πιστοποίηση υφιστάμενης δυναμικότητας του εξοπλισμού της επιχείρησης απαιτείται

για Επέκταση δυναμικότητας: Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού σε περίπτωση που η υφιστάμενη δυναμικότητα δεν προβλέπεται/πιστοποιείται από επίσημα έγγραφα (π.χ. άδεια λειτουργίας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δημόσιας αρχής με αναφορά στην παραγωγική δυναμικότητα).

Για την περίπτωση της εφαρμογής του σημείου 18, του άρθρου 2, του Κανονισμού 651/2014 (προβληματική επιχείρηση) απαιτείται:

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 του Λογιστή (σύμφωνα με το υπόδειγμα Δ στο Παράρτημα IX) που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση (ανάλογα με την νομική μορφή, το μέγεθος και το είδος βιβλίων της επιχείρησης) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα VΙΙ “Ορισμός Προβληματικών Επιχειρήσεων”, καθώς και τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 παρ. 4.γ του Καν. ΕΕ 651/2014, δεν είναι προβληματική.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ:

Β1. Αριθμός Εργαζομένων της Επιχείρησης (ΕΜΕ Μισθωτής Εργασίας)

Β.2 Εξασφάλιση Ιδιωτικής Συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου

Β.3 Λειτουργική Κερδοφορία Επιχείρησης / Κέρδη προ τόκων, φόρων, και αποσβέσεων

Β.4 Πωλήσεις Αγαθών και Υπηρεσιών Εξωτερικού ως προς τον Κύκλο Εργασιών

Β.5 Κύκλος Εργασιών της Επιχείρησης

Β.6 Επιχορηγούμενος* Π/Υ σε σχέση με τον Κύκλο Εργασιών της Επιχείρησης

Β.7 Τόπος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

Γ1. Περιγραφή Επενδυτικού Σχεδίου

Γ.2. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Ε/Σ

Δ.1: Συνάφεια Επενδυτικού Σχεδίου της Επιχείρησης με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021- 2027

Μοιράσου το

Σχετικά Νέα

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

Ενδεικτικό Πελατολόγιο