Iapetos:Αρχική/Ενεργές Προσκλήσεις Χρηματοδότησης/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΜΕ» (Υποβολές μέχρι 22.3.2024 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΜΕ» (Υποβολές μέχρι 22.3.2024 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ)

Published On: 20.12.2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ  ΜΜΕ» (υποβολές μέχρι 22.03.2024 – απόφαση παράτασης)

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε την προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», η οποία αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υπό ίδρυση και νεοσύστατων επιχειρήσεων ΜμΕ (πλην των ΚΑΔ του λιανικού εμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού), οι οποίες θα επενδύσουν ίδιους πόρους στην δραστηριότητα που προτίθενται να ασκήσουν και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης. Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 190.000.000€.

Ο ελάχιστος και μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε 30.000€ έως και 400.000€.

Το ποσοστό ενίσχυσης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι ενιαίο για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων και ανέρχεται στο 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να αυξηθεί κατά  10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή σεισμόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά (Παράρτημα Χ της πρόσκλησης) ή / και επιπλέον 5% με τη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 1,0 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι: Υπό ίδρυση και νεοσύστατες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης (Παράρτημα ΙΙ   EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

Υπό ίδρυση θεωρούνται οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της Δράσης έως και την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης και θα δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της πρόσκλησης (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΚΑΔ).

Νεοσύστατες είναι οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη συσταθεί και δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας (δεν έχει παρέλθει 12μηνο από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ έως και την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης). Σημειώνεται ότι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης, που συμπεριλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της πρόσκλησης (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΚΑΔ),  κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.

Οι ακόλουθες συνθήκες αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας  και συμμετοχής των επιχειρήσεων στη Δράση. Η μη ικανοποίηση κάθε μίας εξ αυτών ή η ελλιπής ή ανύπαρκτη τεκμηρίωση για την ικανοποίησή τους, αποτελεί λόγο αποκλεισμού της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου και απόρριψης του.

– Να συγκεντρώνει η επιχείρηση, κατ’ ελάχιστον το βαθμό 70 κατά την αυτοαξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου με βάση τα κριτήρια του Παραρτήματος ΙΙΙ. Δεν είναι επιτρεπτή η υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο ΟΠΣΚΕ αν δεν καλύπτεται η παραπάνω προϋπόθεση.

– Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου/μετόχου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης.

– οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν εγκεκριμένη οικοδομική άδεια σε ισχύ, ή αίτηση έκδοση αυτής ή προέγκριση οικοδομικής άδειας ή βεβαίωση όρων δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή βεβαίωσης όρων δόμησης, στην περίπτωση που απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.   Στην περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο προβλέπονται δαπάνες για κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις, για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας με σχετική αναλυτική αιτιολόγηση.

– Να προσκομίσουν Βεβαίωση Χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης

– Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, χρήση/μίσθωση σε ισχύ) που κατέχουν επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών. Η περίοδος της εξαετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου, το μισθωτήριο πρέπει να είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

– Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 60% αυτής, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ.

–  Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία.

– οι νεοσύστατες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018.

ΟΙ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, δύναται να είναι:

  • Κατηγορία 1: Δαπάνες για Κτίρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο, μέχρι το 80% του προϋπολογισμού
  • Κατηγορία 2: Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων ως εξής: ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου έως 10.000€, Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης έως 10.000€ και Μεταφορικά μέσα έως 50.000€ για επαγγελματικά οχήματα αμιγώς ηλεκτρικά)
  • Κατηγορία 3: Λογισμικό (έως 10.000€)
  • Κατηγορία 4: Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών, ως εξής:

√ Παραμετροποίηση / εγκατάσταση λογισμικού / «Software as a Service»  : ως 5.000€

√ Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης: έως 3.000€

√              (04.29)  Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου

(04.03)   Δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για την πράξη

(04.08)  Δαπάνες υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

(04.11)   Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της

υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

(04.04)  Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας

(04.10)  Μελέτες / έρευνες αγοράς

Σύνολο της κατηγορίας αυτής: 04.29 έως 04.10 έως 30.000€

Κατηγορία 04.03: έως 3.000€

Κατηγορία 04.08 + 04.11 = 10.000€

  • Κατηγορία 5: Δαπάνες προβολής – προώθησης:

07.03 Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής / επαγγελματικής δικτύωσης

07.04 Δαπάνες συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις

07.06 Διαφημιστικές καταχωρίσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή

07.13 Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού

Ανάλυση κατηγορίας 07.13: (Κόστος προβολής ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό (π.χ google ads, facebook ads, instagram ads, youtube κ.ο.κ.), Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης), Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη μορφή, Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού, Συμμετοχή σε εκθέσεις μόνο ως εκθέτης (επιλέξιμες είναι αποκλειστικά οι δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης, μεταφοράς εκθεμάτων και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή της επιχείρησης).

07.14 Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας

Άθροισμα των 07.03, 07.04, 07.06 και 07.13 έως 10.000€

07.14 έως 20.000€ (Συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτες αναφορικά με την συσκευασία, ετικέτα, brand της επιχείρησης., ήτοι: Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας, Υπηρεσίες σχεδιασμού ετικέτας, Υπηρεσίες σχεδιασμού brand (σήμα, λογότυπο) και είναι επιλέξιμες αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που καταλήγουν σε συσκευασία / ετικέτα / εταιρική ταυτότητα.

  • Κατηγορία 6: Έμμεσες Δαπάνες (υποχρεωτική δαπάνη) – 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών (κατηγορίες 1, 2, 3, 4, 5)

***οι δαπάνες της κατηγορίας 1 και 2 (πλην μεταφορικών μέσων), θα πρέπει να είναι >=50% του προϋπολογισμού του έργου.

Οι δαπάνες των υπο-κατηγοριών 02.20, 02.05, 02.22 και 02.19 της κατηγορίας 2 (02. Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων) συνδέονται με το κριτήριο Α.4

Μοιράσου το

Σχετικά Νέα

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

Ενδεικτικό Πελατολόγιο