Υπηρεσίες

Ολοκληρωμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων

Τεχνική Υποστήριξη Δημοσίου Τομέα

Η Εταιρία μας  παρέχει στο Δημόσιο Τομέα υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για το  σχεδιασμό, την ωρίμανση, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από Προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, του Π.Δ.Ε. και του Ταμείου Ανάκαμψης.

Επιχειρηματική Ανάπτυξη

Σε θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης oι υπηρεσίες μας αφορούν την εκπόνηση μελετών αποτύπωσης εσωτερικών διεργασιών,  οργάνωσης και αναδιοργάνωσης   BPR, έρευνες αγοράς, εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης,  benchmarking, επιχειρηματικών σχεδίων για τη χρηματοδότηση από προγράμματα του ΕΣΠΑ και λοιπών χρηματοδοτικών εργαλείων και τον Αναπτυξιακό Νόμο Ν.4399/2016.

Επίσης εκπονούμε επιχειρησιακά και στρατηγικά σχέδια και μελέτες  marketing. Το εξειδικευμένο στελεχιακό μας δυναμικό και οι ομάδες έργου που δημιουργούνται για την υλοποίηση των έργων,  εστιάζουν στην ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών του πελάτη μας με γνώμονα την άμεση επίτευξη των στόχων του.

Άμεσα Αποτελέσματα

Εξετάζοντας λεπτομερώς την υφιστάμενη κατάσταση, εστιάζουμε στα αδύναμα σημεία και παρέχουμε  πλήρη υποστήριξη  για να επιτευχθούν κρίσιμοι στόχοι και να μειωθούν οι πιθανοί κίνδυνοι. Με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων (risk & threat assessment, pest & swot analysis, bpr)  στοχεύουμε σε κρίσιμα και αποδοτικά σημεία, όπως η μείωση του κόστους, η αύξηση της παραγωγικότητας, η αποτελεσματικότητα της παραγωγής κ.ά.

Οι υπηρεσίες μας στοχεύουν πάντα στην πλήρη εναρμόνιση των επιχειρησιακών και αναπτυξιακών στόχων του πελάτη

Διεξάγονται συμπεράσματα για την πορεία της εταιρείας σε σχέση με τους αναπτυξιακούς στόχους.

Προτεινόμενες λύσεις
Σχέδια υλοποίησης (project plan)
Χρονοδιάγραμμα
Ερευνούνται πιθανοί τρόποι χρηματοδότησης.

Η απόδοση της επιλογής του πελάτη, μετράται πάντοτε με ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

Ενδεικτικό Πελατολόγιο