Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για τη χρηματοδότηση καινοτόμων τεχνολογικά επενδύσεων με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων /

Τεχνική Υποστήριξη Δημοσίων Οργανισμών

Η ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. από  το 1992  έχει υλοποιήσει σύνθετα έργα στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Με ενεργό πελατολόγιο άνω των 900 πελατών και υλοποιημένα έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 200 εκατ.€ , παρέχει τα εχέγγυα για την ανάληψη σύνθετων έργων συμβουλευτικής. Διαθέτει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, που στηρίζονται στην μακρά εμπειρία των 30 ετών λειτουργίας και στο υψηλό επίπεδο του ανθρωπίνου δυναμικού της. Η δυνατότητα παροχής αποτελεσματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών βασίζεται στην εμπειρία και γνώση των στελεχών της, στη δημιουργικότητα και την κουλτούρα τους και στην καινοτομία των υπηρεσιών της, μιας και κατά την υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει χρησιμοποιούνται μεθοδολογίες και εργαλεία που βασίζονται σε σύγχρονες πρακτικές και σε εργαλεία ΤΠΕ.

Η Εταιρία διαθέτει πιστοποίηση στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Τεχνολογίας και Ανάπτυξης κατά 9001:2015 για την διαχείριση της ποιότητας από την TUV ΙΝTERCERT καθώς και κατά ΕΝ ISO 27001:2013 για τη διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών από τη EUROCERT. Επιπρόσθετα, είναι  εγγεγραμμένη σε Μητρώα Παρόχων / Προμηθευτών, σε πλειάδα διαχειριστικών αρχών και Οργανισμών του Δημοσίου Τομέα.

Ιστορικοί Σταθμοί

Ίδρυση της Ανώνυμης Εταιρείας ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ από Ομάδα επιστημόνων με σπουδές θετικών επιστημών και εξειδίκευση σε θεματικά πεδία ανάπτυξης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, με έδρα την Αθήνα.

1992

Δραστηριοποίηση της Εταιρείας στην εκπόνηση μελετών και προτάσεων σε θέματα μετάδοσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνολογίας και την διαχείριση Έργων σε διάφορες Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1994

Δραστηριοποίηση στη χρηματοδότηση επενδύσεων μέσω προγραμμάτων του Β΄ΚΠΣ

1998

Η Εταιρία πραγματοποιεί συνεργασίες στην Ήπειρο και την Θεσσαλία, έχοντας πλέον μόνιμους συνεργάτες στις Περιφέρειες αυτές.

2002

Μεταφορά  Έδρας  στο Μαρούσι Αττικής

2007

Ανάπτυξη συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δημόσιο Τομέα με τη δημιουργία σχετικής διεύθυνσης

2010

Ανάπτυξη συνεργασίας στην Περιφέρεια Κρήτης μέσω συνέργειας με τοπική συμβουλευτική επιχείρηση

2015

Ανθρώπινο Δυναμικό

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της Εταιρίας μας είναι τα στελέχη της. Προερχόμενοι από διαφορετικούς χώρους και με σπουδές που καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο φάσμα επιστημών, τα στελέχη μας διαθέτουν επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία στην διοίκηση και διαχείριση έργων. Έχοντας επιλεγεί με αυστηρότατα κριτήρια και με βάση τις ικανότητές τους να αντεπεξέλθουν σε ένα σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους, συνδυάζοντας γνώσεις και δεξιότητες για να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους πελάτες μας.

Η Εταιρία ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, συνεργάζεται για την κάλυψη των αναγκών της με εξειδικευμένα στελέχη κάθε φορά που παρίσταται η ανάγκη λόγω των συνθηκών εργασίας ή συγκεκριμένου θεματικού πεδίου και αυτή δεν καλύπτεται από το υπάρχον δυναμικό της εταιρίας. Οι εξωτερικοί συνεργάτες της Εταιρίας που καλούνται να καλύψουν έκτακτες ανάγκες , είναι αξιολογημένοι και έχουν μακροχρόνια και δοκιμασμένη επιτυχή συνεργασία.
Το στελεχιακό δυναμικό της Εταιρίας στο σύνολό του είναι απόφοιτοι Α.Ε.Ι. και διαθέτουν μεταπτυχιακή εξειδίκευση

Στο στελεχιακό δυναμικό της Εταιρίας, περιλαμβάνονται οι εξής ειδικότητες:

Η Διοίκηση της Εταιρίας ασκείται από τους :

Βασίλειο Νταουσάνη

Μηχανολόγο Μηχανικό – Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, με τομέα εξειδίκευσης τη Διοίκηση και Επιχειρησιακή Έρευνα.

Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και στα χρηματο-οικονομικά.

Διαθέτει άνω των είκοσι ετών εμπειρία στον κλάδο της συμβουλευτικής. Έχει εκπονήσει πλειάδα μελετών που αφορούν:  κόστος – όφελος (CBA) για οδικά και σιδηροδρομικά έργα, στρατηγικό – επιχειρησιακό και λειτουργικό σχεδιασμό Οργανισμών του Δημοσίου Τομέα, επιχειρηματικά και κλαδικά σχέδια για ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, τεχνικές μελέτες στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου, μελέτες συστημάτων διαχείρισης, ενώ έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση έργων τεχνικού συμβούλου ως επικεφαλής ομάδων έργου σε Δημόσιους Οργανισμούς, στην υλοποίηση σύνθετων έργων πληροφορικής και στην αξιολόγηση προγραμμάτων και δράσεων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ.
Διαθέτει επίσης σημαντική εμπειρία στον κλάδο των πιστοποιήσεων – επιθεωρήσεων συστημάτων διαχείρισης, καθώς έχει διατελέσει επικεφαλής επιθεωρητής συστημάτων διαχείρισης, σε Διεθνή και Αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης.

Στο παρελθόν υπήρξε στέλεχος Ενδιαμέσου Φορέα Διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων κατά το Β’ ΚΠΣ.

Είναι εγγεγραμμένος αξιολογητής πολλών ενδιαμέσων φορέων διαχείρισης έργων, συμμετέχει σε τεχνικές επιτροπές του ΕΛΟΤ Α.Ε., ενώ κατά το παρελθόν διατέλεσε αξιολογητής του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ Α.Ε.).

Είναι μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΣΜΑ από το 2009-2017 και από το 2021 έως σήμερα και πρώην πρόεδρος της ΕΛΕΣΜΑ το διάστημα 2014-2016.

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Πανελλήνιου Συλλόγου Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.

Ελισάβετ Μπόμπολα

Οικονομολόγο – Αντιπρόεδρο Δ.Σ.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Οικονομολόγος με  MBA από το Ο.Π.Α. και ΜΠΣ στο Strategic Management από το ΕΚΠΑ.

Διαθέτη 25 ετή εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση έργων του Δημοσίου Τομέα, ως επικεφαλής ομάδων ή μέλος ομάδων έργου, καθώς επίσης και σε έργα χρηματοδοτούμενα από Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα. Έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση μελετών στρατηγικού, επιχειρησιακού και λειτουργικού σχεδιασμού & αναδιοργάνωσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Διαθέτει εμπειρία στην εκπόνηση μελετών επιχειρησιακής έρευνας, μελετών οικονομικών, αναπτυξιακών και κλαδικών, μελετών επιδοτούμενων προγραμμάτων, καθώς και μελετών συστημάτων διαχείρισης.

Παράλληλα έχει διαχειριστεί έργα εξειδίκευσης δράσεων Προγραμμάτων και διαθέτει εμπειρία και γνώση των διαχειριστικών απαιτήσεων του ΕΣΠΑ (σύστημα διαχείρισης & ελέγχου), της υποστήριξης φορέων του δημοσίου στην κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών συμβάσεων και διακηρύξεων συγχρηματοδοτούμενων έργων, σε διαδικασίες ωρίμανσης έργων και της διοίκηση προγραμμάτων και έργων συγχρηματοδοτούμενων από τα διαρθρωτικά Ταμεία.
Επιπρόσθετα έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση έργων συστημάτων διαχείρισης βάση Διεθνών Προτύπων και είναι επικεφαλής επιθεωρητής συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.

Πολιτική Ποιότητας

Η Εταιρία είναι πιστοποιημένη με βάση το Πρότυπο EN ISO 9001:2015 για τη διαχείριση της ποιότητας, ως προς την «παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανάπτυξης και τεχνολογίας» καθώς και με βάση το Πρότυπο ΕΝ ISO 27001:2013 για τη διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών.

Συνεργασίες

Η Εταιρία μας διαθέτει μόνιμες συνεργασίας στην Ελληνική Επικράτεια  και πιο συγκεκριμένα στις Περιφέρειες Κρήτης, Θεσσαλίας και Ηπείρου.

Πιό συγκεκριμένα διαθέτει μόνιμους συνεργάτες στις Περιφέρειες Ηπείρου, Κρήτης και Θεσσαλίας καλύπτοντας τις περιφερειακές ενότητες αυτών, ενώ στο δίκτυο των συνεργατών της ανήκουν ελεύθεροι επαγγελματίες (μηχανικοί και οικονομόλογοι), με μακρόχρονη εμπειρία στην υλοποίηση Εθνικών Προγραμμάτων, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους όταν απαιτηθεί από την Εταιρία μας, για την υλοποίηση έργων της ειδικότητάς τους.

Επίσης για την υλοποίηση των Ευρωπαϊκών έργων της, η Εταιρία συνεργάζεται με Διεθνή Πανεπιστήμια και λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και με Ελληνικά και Διεθνή Ινστιτούτα και αναγνωρισμένους Οργανισμούς καθώς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

Ενδεικτικό Πελατολόγιο