Iapetos:Αρχική/Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

H ιστοσελίδα iapetos.gr (στο εξής «ιστοσελίδα») ανήκει στην εταιρεία μας ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, η οποία εναρμονίζεται πλήρως με όλους νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη συλλογή, επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών των υπηρεσιών της.

Έχουμε ως στόχο τη πλήρη διασφάλιση και διαφάνεια των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, χρησιμοποιώντας όλα τα τεχνικά μέσα διασφάλισης αλλά και ενδοεταιρικούς κανονισμούς που αφορούν τη συνολική λειτουργία μας στον τομέα αυτό.

Η Εταιρία μας μέσω του στελεχιακού της δυναμικού, εφαρμόζει τις βασικές αρχές του Κανονισμού Ε.Ε. 679/2016  (διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ακρίβεια, ακεραιότητα, λογοδοσία, νομιμότητα,  ελαχιστοποίηση δεδομένων, εμπιστευτικότητα, αντικειμενικότητα, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης). Παράλληλα διασφαλίζει για όλες τις υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες της, μέσω του συστήματος εναρμόνισης με τον Κανονισμό που διαθέτει και αποτελείται από ένα πλέγμα διαδικασιών και πολιτικών, αλλά και προστατεύει τα δικαιώματα των υποκειμένων – φυσικών προσώπων που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ.

Για τη νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, βάση αναφοράς αποτελεί η ρητή ή και ειδική συγκατάθεσή σας. (Άρθρο 6 παρ 1α του ΓΚΠΔ).

Τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε

Συλλέγουμε πληροφορίες προκειμένου να σας παρέχουμε την υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών και την ομαλή και ανενόχλητη διεκπεραίωση της των συναλλαγών μεταξύ μας.

Στα προσωπικά σας δεδομένα συγκαταλέγονται πληροφορίες όπως:

 • Το ονοματεπώνυμο σας
 • Η διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας μαζί σας (email)
 • Ο αριθμός του σταθερού ή/και του κινητού τηλεφώνου σας

Τα προσωπικά σας δεδομένα προέρχονται από:

 • Μηνύματα που αποστέλλονται από πλευράς σας, μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας
 • Μηνύματα που αποστέλλονται από πλευράς σας,  μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
 • αρχεία και έγγραφα που αποστέλλονται από πλευράς σας με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας χρηματοδότησης επενδυτικών σας σχεδίων βάση της κείμενης νομοθεσίας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (Ν.4314/2014).

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αποκλειστικά και μόνο για δικό σας όφελος για περιπτώσεις εξυπηρέτησης αιτημάτων σας και εφόσον έχετε δώσει τη γραπτή σας συναίνεση για:

 • Ενημέρωση σχετικά με προγράμματα χρηματοδότησης επενδυτικών σας σχεδίων
 • Ενημερωτικά μηνύματα που σκοπό έχουν την πληροφόρησή σας, κατόπιν αιτήματός σας για την χρηματοδότηση επενδυτικών σας πλάνων
 • Παροχή διαφημιστικού ή άλλου περιεχομένου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας
 • Διάγνωση προβλημάτων και εντοπισμός κινδύνων για την ασφάλεια, σφαλμάτων ή απαιτούμενων βελτιώσεων.
 • Εντοπισμό και αποτροπή υποκλοπής, εκμετάλλευσης, απάτης και κατάχρησης των συστημάτων μας.

Πως μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα δεδομένα που σας αφορούν φυλάσσονται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων σε ασφαλές περιβάλλον και τα δεδομένα προστατεύονται από κεντρικό firewall για επιθέσεις DDOS κι επιμέρους software firewall, ενώ είναι κρυπτογραφημένα με χρήση του πρωτοκόλλου SSL.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος με εξαίρεση διαχειριστικές αρχές αξιολόγησης και διαχείρισης προγραμμάτων και δράσεων ή και Ενδιαμέσους Φορείς Διαχείρισης Προγραμμάτων, καθώς αυτό είναι απαιτητό βάση της κείμενης νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση επενδύσεων (Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α 265/23-12-2014) Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις).

Ποια είναι τα δικαιώματα σας και πως μπορείτε να τα ασκήσετε

Έχετε σε κάθε χρονική στιγμή και χωρίς καμία προϋπόθεση ασκήσεως του:

 1. Το δικαίωμα εναντίωσης ή μερικής ανάκλησης της συγκατάθεσης σας, δηλαδή να ενημερώσετε τις προτιμήσεις της εγγραφής σας αναφορικά με τη λήψη υλικού επικοινωνίας ή διαφημίσεων (π.χ. δεν επιθυμώ να λαμβάνω ενημερωτικά δελτία μέσω e-mail)
 2. Το δικαίωμα διαγραφής ή ολικής ανάκλησης της συγκατάθεσης σας, δηλαδή να αποκλείσετε τον εαυτό σας και τα προσωπικά σας δεδομένα αναφορικά με την λήψη υλικού επικοινωνίας ή διαφημίσεων.
 3. Το δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή να μας δώσετε την απλή και ξεκάθαρη «εντολή» να μεταφέρουμε ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό σας το σύνολο των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούνται στο αρχείο μας σε αρχείο άλλης κατονομαζόμενης επιχείρησης

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να απενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας, επισκεπτόμενος τη σελίδα προτιμήσεων στο προφίλ σας.

Αν υποβάλετε κάποιο αίτημα για τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που έχετε αγοράσει, θα ανταποκριθούμε στο αίτημα μόνο στην έκταση που δεν είναι πλέον απαραίτητο για οποιεσδήποτε Υπηρεσίες που θα αγοραστούν ή είναι απαραίτητες για τους νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς της εταιρείας μας ή για τη συμμόρφωσή μας με τις νομικές ή τις συμβατικές απαιτήσεις τήρησης αρχείων.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία και να ζητήσετε οποιαδήποτε πληροφορία ή ενέργεια αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα.

Τηλέφωνο:  2106145400
Email: iapetos@iapetos.gr

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της εταιρεία μας θα σας απαντήσει άμεσα, παρέχοντας πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία επιθυμείτε.

Φόρμες Επικοινωνίας

Η  ιστοσελίδα χρησιμοποιεί διάφορες φόρμες επικοινωνίας οι οποίες συλλέγουν απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται η εταιρεία για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας. Η αποστολή των στοιχείων γίνεται με τη συγκατάθεσή σας και μόνο, αφού πριν την αποστολή της εκάστοτε φόρμας, η ιστοσελίδα απαιτεί να αποδεχτείτε το παρόν κείμενο. Τα δεδομένα – προσωπικού ή μη χαρακτήρα – αποθηκεύονται στην ιστοσελίδα και προστατεύονται από τα μέσα που έχει θεσπίσει η εταιρεία για τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων των χρηστών των υπηρεσιών της.

Προσωπικά δεδομένα που αφορούν θέσεις εργασίας στην Εταιρία μας

Στην ιστοσελίδα μας υπάρχει ειδική περιοχή όπου η εταιρεία δημοσιεύει, όλες τις ανοικτές θέσεις εργασίας με σκοπό τη συλλογή βιογραφικών υποψηφίων συνεργατών. Κατά τη διαδικασία αυτή παραχωρείτε τα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο) τα οποία αποθηκεύονται και επεξεργάζονται για τον ως άνω σκοπό. Τα δεδομένα σας προστατεύονται και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους.

Κώδικες Καταγραφής (tracking)

Για την καταγραφή της συμπεριφοράς των επισκεπτών της ιστοσελίδα, χρησιμοποιούνται κώδικες καταγραφής διαφόρων πληροφοριών τρίτων υπηρεσιών όπως το Google Analytics. Οι πληροφορίες αυτές δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα χρηστών και συλλέγονται για διάφορους λόγους όπως στατιστικά επικεψιμότητας ιστοσελίδας και απόδοσης διαφημίσεων.

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

Ενδεικτικό Πελατολόγιο