Νέες Υπηρεσίες

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Με γνώμονα τις ανάγκες ψηφιακού μετασχηματισμού των οργανισμών του Δημοσίου Τομέα και λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα χρηματοδότησης έργων ψηφιακού μετασχηματισμού από διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης, η Εταιρεία  μας προχώρησε στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη μιας νέας δέσμης συμβουλευτικών υπηρεσιών, για τις ανάγκες των Οργανισμών του Δημοσίου Τομέα που περιλαμβάνουν την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και των αναγκών ψηφιακής αναβάθμισης και μετασχηματισμού, την αξιολόγηση των αναγκών του κάθε Οργανισμού και το σχεδιασμό, την κοστολόγηση και την εκπόνηση προτάσεων ψηφιακής αναβάθμισης και μετασχηματισμού, με παράλληλη αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης καθώς και τη σύνταξη σχετικών μελετών σκοπμότητας και τεχνικών δελτίων χρηματοδότησης. Ήδη η Εταιρεία  μας έχει αναλάβει και υλοποιεί έργα ψηφιακής αναβάθμισης και ψηφιακού μετασχηματισμού για λογαριασμό ΝΠΔΔ, διαθέτοντας το κατάλληλο στελεχιακό δυναμικό και τις υποδομές για την υποστήριξη της υλοποίησης των συγκεκριμένων έργων.   

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ  (General Data Protection Regulation -GDPR)


Η Εταιρεία  μας στο πλαίσιο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της, είναι σε θέση να υποστηρίξει Οργανισμούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, στην εναρμόνισή με τις διατάξεις του Κανονισμού, μέσω της εκπόνησης συγκεκριμένων διαδικασιών που αφορούν τη σύνταξη και υλοποίηση προγράμματος προστασίας δεδομένων, την εκτίμηση κινδύνου (risk assessment, risk treatment), την ανάπτυξη πολιτικών για την προστασία προσωπικών δεδομένων, τη δημιουργία incident response plan, την υλοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων ετοιμότητας, την επικοινωνία με την ΑΠΔΠΧ κ.α.). Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, η αποτύπωση ελλείψεων και η χάραξη στρατηγικής για την πλήρη ενσωμάτωση των απαιτήσεων του κανονισμού, αποτελεί το βασικό μέρος των υπηρεσιών μας.
Η πλειονότητα των στελεχών μας έλαβε τη σχετική εκπαίδευση από Οργανισμό Πιστοποίησης μέσω 5νθήμερου σεμιναρίου για τον Κανονισμό GDPR και τις απαιτήσεις των DPO’s και συμμετείχαν επιτυχώς στις σχετικές εξετάσεις του σχήματος πιστοποίησης για την πιστοποίηση των προσόντων DPO Executive. Με βάση την πιστοποίηση των στελεχών μας ως DPO Executive είμαστε σε θέση να παρέχουμε και υπηρεσίες Εξωτερικού DPO στις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να καλύψουν τη θέση αυτή με εξωτερική συνεργασία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας για την πληροφόρησή τους αναφορικά με τον Κανονισμό GDPR και να λάβουν τη σχετική μας προσφορά για την υλοποίηση των υπηρεσιών μας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Με την ενεργοποίηση πλέον του Ν. 4469/2017 για τοιν εξωδικαστικό συμβιβασμό των επιχειρήσεων η Εταιρεία  μας είναι σε θέση να προσφέρει χρηματο-οικονομικές υπηρεσίες για την εναρμόνιση των απαιτήσεων του Νόμου στο αίτημα νομικών προσώπων που ήθελαν να ενταχθούν προς ρύθμιση χρεών μέσω του Νόμου. Η Εταιρεία  μας είναι σε θέση αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των στελεχών της, να παρέχει συμβουλευτικές χρηματο-οικονομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο του Ν. 4469/2017 και πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνει να υλοποιήσει:   τη νομική υποστήριξη των αιτήσεων ένταξης σε όλο το πλαίσιο συμμετοχής και ένταξης στο Νόμο, καθώς έχει συνεργασία – πλαίσιο με μια εκ των σημαντικότερων Δικηγορικών Εταιριών της Αθήνας με μακρόχρονη εμπειρία στο αντικείμενο και με πλήρη γνώση των απαιτήσεων, την εκπόνηση του επιχειρηματικού πλάνου βιωσιμότηταςτη σύνταξη των χρηματο-οικονομικών πινάκων και προβλέψεων με τη μέθοδο των ελεύθερων ταμειακών ροών, ώστε να αποδεικνύεται η δυνατότητα εξόφλησης των ρυθμιζόμενων οφειλών, την εκπόνηση της αίτησης που απαιτείται μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Γ. Ι.Χ. του Υπουργείου Οικονομικών.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO 22301 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 22301:2012 αφορά την επιχειρησιακή συνέχεια, έχει εφαρμογή σε όλων των ειδών τις επιχειρήσεις και αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο που στόχο έχει να αποδείξει σε τρίτα μέρη πως οποιαδήποτε έκτακτη συνθήκη ή και πρόβλημα παρουσιαστεί, η επιχείρηση διαθέτει μεθοδολογία και τρόπο αντιμετώπισης ώστε να μην υπάρξει ούτε μια στιγμή διακοπή της λειτουργίας της. Βασικός στόχος του Προτύπου είναι να μειωθεί ή και να εξαλειφθεί η διακοπή λειτουργίας και συνάμα αν αυτή υπάρξει οι ζημιές να είναι ελάχιστες. Για να εφαρμοστεί το Πρότυπο σε μια επιχείρηση, τα στελέχη της Εταιρεία ς μας πραγματοποιούν επισκέψεις στο χώρο της επιχείρησης και καταγράφουν την υφιστάμενη κατάσταση ώστε να αποτιμηθεί η πιθανή επίπτωση της διακοπής λειτουργίας, να αναγνωριστούν οι πιθανοί κίνδυνοι, να αξιολογηθούν και να εκπονηθεί κατάλληλο σχέδιο επιχειρησιακής συνέχεια και risk analysis, σχετιζόμενο άμεσα με την στρατηγική της επιχείρησης. Για την εφαρμογή του συστήματος, βάση του Προτύπου ΕΝ ISO 22301:2012 η Εταιρεία  μας αναπτύσσει κατάλληλες διαδικασίες και έντυπα τεκμηρίωσης και εκπαιδεύει το προσωπικό, ενώ συμμετέχει στον έλεγχο και την παρακολούθηση του συστήματος με τελικό στόχο την πιστοποίηση αυτού από Ανεξάρτητο και Διαπιστευμένο Οργανισμό Πιστοποίησης.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO 22000:2018, BRC / BRC-IOP, FSCC, ΙFS και FSC ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η Εταιρεία  μας διαθέτοντας το κατάλληλο στελεχιακό δυναμικό,  και ακολουθώντας τις απαιτήσεις των καιρών είναι σε θέση να παρέχει προς τους πελάτες της, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την εκπαίδευση στα προαναφερόμενα πρότυπα διαχείρισης, σε επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας τροφίμων. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO / IEC 17024 – ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η Εταιρεία ς μας είναι σε θέση να παρέχει προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την υλοποίηση όλων των υπηρεσιών που απαιτούνται για τη διαπίστευση σχημάτων πιστοποίησης προσώπων με βάση το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO / IEC 17024. Η Πιστοποίηση προσώπων αποτελεί πλέον κυρίαρχο αίτημα όλων των κλαδικών και συλλογικών φορέων που θέλουν να εναρμονιστούν με κοινοτικές οδηγίες, αλλά και θέσουν το σωστό πλαίσιο των κρίσιμων χαρακτηριστικών για την άσκηση ενός επαγγέλματος.